Księstwo

Czytaj Dalej

Legiony i Księstwo Warszawskie

Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich.

Już w czasach powstania kościuszkowskiego działała w Paryżu kierowana przez Franciszka Barssa i Józefa Wybickiego tzw. agencja. Była ona związana z prawicą. Przedstawiciele lewicy skupiali się w tzw. deputacji.

Idea odbudowania Polski w...

Księstwo warszawskie i jego losy

W 1806r. wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zaboru pruskiego, w tej sytuacji Polacy zapominając o dramacie legionistów polskich we Włoszech spowodowali powstanie w Wielkopolsce przeciwko Prusakom. W konsekwencji postawy i działania Polaków Napoleon szybciej zajął Warszawę i pomyślnie prowadził...

Księstwo Polskie - Małe królestwo wielkich nadziei

Po upadku Rzeczypospolitej, Polacy związali swe nadzieje na odzyskanie niepodległości z Francją, a dokładniej z osobą Napoleona Bonaparte. W tamtym okresie rewolucyjna Francja była odbierana wrogo na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przez zaborców Polski. Po upadku powstania kościuszkowskiego część...

Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna Księstwa Warszawskiego

Księstwo Warszawskie posiadało własny rząd, własną armię i własny korpus urzędniczy. Nowością wg stosunku do dotychczasowej praktyki było to, że urzędy były płatne, zaś urzędnicy musieli się wykazywać fachowym wykształceniem administracyjnym. W ten sposób powstał na terenie Księstwa...

Księstwo Warszawskie - geneza, terytorium i ustrój

 

Geneza Księstwa łączy się z powiązaniem polskich dążeń niepodległościowych z Francją i Napoleonem. Polacy brali liczny udział w kampaniach ofensywnych i obronnych przeciw kolejnym koalicjom (I i II włoskiej, egipskiej, hiszpańskiej, 1800 r. kiedy działania Legii Naddunajskiej otworzyły...

Księstwo Warszawskie - Oświata

Księstwo Warszawskie - Oświata Po utworzeniu przez cesarza Napoleona, w styczniu 1807r Księstwa Warszawskiego, jako naczelny, rządowy organ oświatowy powołano Izbę Edukacyjną, przemianowaną w parę lat później na Dyrekcję Edukacji Narodowej, która pod kierunkiem S. Potockiego zapisała piękną kartę-w dziejach polskiej oświaty. W opracowanym pod koniec 1807 r. Planie edukacji narodowej Izba Edukacyjna sformułowała generalne założenia nowej organizacji szkolnictwa,

Król w Księstwie Warszawskim

Zwycięstwo Napoleona nad Prusami i zawarty z imperatorem Rosji Aleksandrem I traktat w Tylży z 1807 r  , rozbudziły nadzieje Polaków na odzyskanie utraconej niepodległości. Z ziem byłego zaboru pruskiego utworzono suwerenne Księstwo Warszawskie. 22.07.1807 r Napoleon nadał Księstwu  - konstytucję...

Kraje Beneluksu - WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA

Wielkie Księstwo Luksemburga, Grossherzogtum Luxemburg, Grand-Duché de Luxembourg, Grousherzogdem Lezebuurg, jedno z mniejszych państw, położone w Europie, w jej zachodniej części. Graniczy z Francją, Belgią i Niemcami. Nie ma dostępu do morza. Powierzchnia 2586 km2.

Stolica Luksemburg (75,4 tys...

Wielkie Księstwo Poznańskie

 

Wielkie Księstwo Poznańskie powstało na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego, który obradował od 29 IX 1814 do 9 VI 1815. Obejmowało zwarty obszar zachodniej części byłego Księstwa Warszawskiego (departamenty bydgoski i poznański) o powierzchni 29 tys. km2, z ludnością 850 tys. - ze stolicą w...

Administracja terytorialna w Księstwie Warszawskim

W zakresie administracji lokalnej przyjęto, na wzór francuski podział terytorialny Księstwa na departamenty, których było 6. Dekretem z 19 –12-1807roku utrzymano tymczasowo podział na powiaty w liczbie 60. Na czele departamentu postawiono prefekta podlegającego służbowo ministrowi spraw wewnętrznych. Przy...

Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego

Co dla ludzi jest ważniejsze: dostęp do władzy ( stanowienie praw, udział w decyzjach publicznych, dostęp do urzędów ) czy dostęp do własności .

Pod pojęciem własności rozumiemy: nienaruszalność życia i mienia, swoboda poruszania się, ochrona prawna , czy uprawnienia obywatelskie ( bierne i czynne...

Rada Stanu i rząd w Księstwie Warszawskim

Władzę obok króla sprawował rząd i ministrowie. Było ich 6 i samodzielnie kierowali swoimi resortami. Na  czele gł. działów administracji krajowej stali ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny, przychodów i skarbu, policji, a także minister sekretarz stanu będący szefem...

Ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1815 - 1830

Wielkie Księstwo Poznańskie powstałe w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego nie było osobnym tworem państwowym. Jedynymi przejawami pewnej odrębności była nazwa, własny herb oraz flaga. Wielkie Księstwo odróżniał się także instytucją namiestnika królewskiego.

Został nim Antoni Radziwiłł...

Kościół w Księstwie Warszawskim

Wypowiedziana przez Prusy wojna skłoniła Napoleona do utworzenia na nowo dwóch polskich legii,które miały ściągać Polaków z armii pruskiej. Po zwycięstwie nad tą uznawaną dotąd za niezwyciężonąarmią polecił generałom, Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i Józefowi Wybickiemu, by wydali odezwę do Polaków...

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

Utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu tylżyckiego 7-9 VII 1807 jako państwo niepodległe, w sojuszu z Francją, utworzone z ziem II i III zaboru pruskiego (bez Gdańska) z 104 000 km2 ok. 2 600 000 ludności; po wojnie 1809 rozszerzone o odebrany Austrii Kraków z okręgiem, o Kieleckie i Lubelskie...

Adam Naruszewicz - Dzieła historyczne: Historyja narodu polskiego od przyjęcia chrześcijaństwa (1780) - Historyja Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego (1781)

Jednym z najgłówniejszych warunków postępu i odrodzenia narodu jest znajomość dziejów ojczystych; tymczasem ogół społeczeństwa nie posiadał jej, co nie przeszkadzało, że się lubił na przeszłość powoływać, wtedy zwłaszcza, kiedy była mowa o reformach: «Niech diabli porwą reformy! Póki...

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Nadana 1807 przez cesarza Napoleona I, głosiła równość wszystkich wobec prawa, znosiła poddaństwo chłopów (bez uwłaszczenia), wprowadziła administrację na wzór francuski; zapoczątkowała prawną likwidację systemu feudalnego na ziemiach polskich.

Księstwo Warszawskie i Rosja w latach 1807 - 1812. Klęska Napoleona w Rosji 1812 roku

 

W 1810 Bernadotte rządzący już w Szwecji nawiązał poufną korespondencję z Rosją, co zaowocowało w 1812 tajnym układem szwedzko-rosyjskim.

Od 1809 toczyła się wojna Rosji z Turcją. Zakończyła się ona 28 maja 1812 pokojem w Bukareszcie. Na jego mocy Rosja otrzymała Besarabię, a walcząca Serbia...

Księstwa Rzeszy i Prusy na początku panowania Fryderyka Wilhelma II

 

Saksonia za czasów księcia Ksawerego i elektora Fryderyka Augusta III była dobrze administrowanym i bogacącym się państwem. Ustanowili Radę Rolniczą i założyli we Freiburgu pierwszą wyższą uczelnie górnictwa.

Margrabia badeński Karol Fryderyk połączył Dolną i Górną Badenię. Zniósł...

KRZYŻAKÓW WIELKA WOJNA Z POLSKĄ l WIELKIM KSIĘSTWEM LITEWSKIM 1409--1411

Gdy wielki książę litewski poparł w 1409 powstanie na Żmudzi (terytorium litewskie zajmowane przez Krzyżaków od 1398), nie zaskarbił tym sobie sympatii Krzyżaków, którzy opanowali już Prusy i Po­morze Gdańskie, mieli posiadłości w Niem­czech i na wschodnich terenach nad Bałty­kiem. Krzyżacy dążyli...