Księga ziemska

Księga ziemska – prowadzona przez sądy szlacheckie. Księga zawiera akty z zakresu prawa cywilnego tj. obrót ziemią, procesy o dobra ziemskie, testamenty, jak i prawa karnego m.in. napady, kradzieże.

Czytaj Dalej

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej (cz. 1) Zgodnie z teorią ekonomii materiały są zaliczane do przedmiotów pracy. Są one koniecznym składnikiem funkcjonowania każdej jednostki. W związku z tym szczególną uwagę w gospodarce rynkowej należy zwrócić na prawidłowe rozliczania zużycia materiałów zarówno pobranych z magazynu, jak i tych, które pochodzą bezpośrednio z zakupu lub z przerobu. Według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. szczegółowe zasady ...

Księgi wieczyste.

Założenie księgi wieczystej. W jaki sposób zakłada się księgę wieczystą? Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymanie przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości sąd z urzędu wszczyna postępowanie o założenie księgi wieczystej. W praktyce jest to jednak bardzo rzadka sytuacja. Jakim osobom przysługuje uprawnienie do ...

Rola Ksiąg Wieczystych

ROLA KSIĄG WIECZYSTYCH Obrót nieruchomościami odgrywa szczególną rolę w stosunkach gospodarczych i społecznych. Dlatego państwo zainteresowane jest uwiarygodnieniem i usprawnieniem tego obrotu. Celom tym służy instytucja ksiąg wieczystych. Pierwsze z nich pojawiły się jeszcze w średniowieczu, służąc przede wszystkim rejestracji praw do gruntu. W czasach nowożytnych pojawiła się druga równie ważna funkcja, a mianowicie zapewnienie bezpiecznego obrotu nieruchomościami ...

KSIĘGOWOŚĆ

Rodzaj systemu ewidencji stosowanej przez jednostki w celu liczbowego ujęcia środków gospodarczych, procesów i wyników finansowych działalności. Służy on gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych oraz udostępnianiu informacji o faktycznie dokonanych zdarzeniach, które miały wpływ na zmianę...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny system wartości i hierarchia ważności: służba boża i służba rycerska. Od połowy wieku XV...

KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO

KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO, utwór poet.-publicyst. A. Mickiewicza, powst. jesienią, wyd. w grudniu 1832 w Paryżu, bezim., nakł. autora, w formie książeczki do nabożeństwa; przeznaczony przede wszystkim dla emigrantów polistopadowych („pielgrzymstwa"), był wśród nich bezpłatnie...

KSIĘGA

dotyczące nieruchomości ziemskiej: zapisy i kwity, ugody i reformacje, sprzedaże, manifesty i relacje.

ANONIMOWOŚĆ

(gr. anonymos bezimienny, nie mający imienia), W literaturze i sztuce — brak danych o autorze wskutek celowego zatajenia imienia bądź jego przeoczenia; w aspekcie socjol. — swoisty zanik indywidualności podmiotów życia społ. w -y społeczeństwie masowym.

I. W PIŚMIE ŚW. — Zjawisko a., które jest niemal...

Księgi rachunkowe (miejsce prowadzenia,ochrona, składniki..itp)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obok polityki rachunkowości podstawą systemu rachunkowości jednostki. Każda jednostka powinna posiadać dokumentacje opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości .Dokumentacja ta powinna zawiera co najmniej : 1. określenie roku obrotowego i wchodzących w jej skład okresów sprawozdawczych. 2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego przyjęte przez jednostkę. 3. opis sposobu prowadzenia ...

Systemy religijne świata

ABSOLUT- byt istniejący bez przyczyny, niezależny i nieograniczony, bóstwo. Określenie boga lub boskości stosowane przez ludzi ujmujących boga w abstrakcjach, bezosobowych terminach. Jest tym co jest w sobie dzięki sobie. AHINSA- zasada etyczna hinduskich kierunków religijnych i filozoficznych. Zasada nie szkodzenia nikomu, nie zabijania istot żywych. Szczególnie silna w dżinimie i buddyzmie. W praktyce objawia się zakazem składania ofiar krwawych i spożywania mięsa; ...

Wulkanizm i Plutonizm

Batolity stanowią jakby wielkie pnie, tkwiące w skorupie ziemskiej, ich średnica wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów, ale niektóre, wciśnięte i rozwalcowane podczas fałdowania się skorupy ziemskiej osiągnęły imponujące rozmiary.

KSIĘGA SŁUŻB

Księga organizacji przedsiębiorstwa, księga zasad działania firmy, stanowi zbiór podstawowych, formalnych przepisów, dokumentów i uregulowań normatywnych, mający na celu organizacyjne uporządkowanie podstaw i procesów zarządzania oraz kierowania jednostką gospodarczą względnie instytucją...

HISTORIA LITERATURY - Antyk

ANTYK

Z ery starożytnej przedmiotem programu szkolnego jest literatura grecka i rzymska; obie razem nazywamy literaturą antyczną.

W dziejach literatury greckiej wyodrębniamy epokę niepodległości, zakończoną w 338 r. przed Chr., tj. w roku bitwy pod Cheroneą, lub w 333 r., tj. w roku bitwy pod Issos...

HISTORIA LITERATURY - Biblia

BIBLIA

Obok antyku jest inny „świat" w erze starożytnej, przykuwający uwagę wszystkich narodów i wszystkich czasów: świat biblijny. Biblia to zbiór ksiąg (od gr. biblos — księga), uważanych za święte. Nazwy Biblia używamy wymiennie z nazwą Pismo święte. Księgi Pisma świętego tworzą kanon. Ich...

HISTORIA LITERATURY - Średniowiecze

ŚREDNIOWIECZE

(^ieki średnie czy „wiek średni", jak mówi się po łacinie, to nazwa wprowadzona dla podkreślenia doby przejściowej, doby obniżenia kultury pomiędzy wielką epoką starożytności i wielką epoką renesansu. Obliczamy erę średniowieczną na około 10 wieków, gdyż najczęściej jako datę...

WIZJA CZŁOWIEKA I ŚWIATA W „KSIĘDZE KOHELETA”

Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utworze tym...

KSIĘGA PSALMÓW - TEMATYKA, WALORY FORMY

Psalmy to utwory do śpiewania przy akompaniamencie harfy i cytry. Psalmów jest 150. Twórcy to Dawid, Mojżesz, Salomon, Asaf, Karachit, Ezramit. Dzielimy je na:

1.  pochwalne

2.  błagalne

3.  dziękczynne

4.  mądrościowe

5.  pokutne Charakter psalmów:

1.  pieśni liryczne mówiące o kondycji...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA)

Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijnych w niej panujących. Jest to...

MESJANIZM W „KSIĘGACH NARODU POLSKIEGO” I „KSIĘGACH PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO”

Księgi były najlepszym wyrazem mesjanizmu Mickiewicza. Były one przygotowaniem do ostatecznego rozprawienia się z zaborcą. Są one kodeksem zasad przyszłego połączenia, wyzwolenia ojczyzny. Miały za zadanie m.in. pojednać emigrację,

wskazać jedną drogę do niepodległości, konieczność zaprzestania...