Ksawery Knotz

Ksawery Knotz (ur. w 1965) – polski ksiądz katolicki, kapucyn (OFMCap.), doktor teologii pastoralnej, duszpasterz małżeństw i rodzin. Autor książek, redaktor naczelny wortalu internetowego www.szansaspotkania.net. Prowadzi liczne rekolekcje dla małżeństw. Członek Zespołu Laboratorium WIĘZI.

Czytaj Dalej

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY, ur.

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY, ur.

GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY

GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY, ur.

Św. FRANCISZEK KSAWERY

1506-52, Misjonarz hiszpański zwany Apostołem Indii. W 1534 zainicjował, wraz z Ignacym Loyolą, zakon jezuitów.

W 1541 wyruszył na misje do Indii, w 1545 na płw. Malakka i Wyspy Moluckie, w 1549-51 przebywał w Japonii. Jego listy przyniosły Europejczykom pierwsze dokładne i wiarogodne wiadomości z tego...

PREK FRANCISZEK KSAWERY

PREK FRANCISZEK KSAWERY, ur.

PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY)

PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY), ur.

Franciszek Ksawery Branicki

  Franciszek Ksawery Branicki (1730-1819) od 1772 roku był hetmanem polnym a następnie hetmanem wielkim koronnym.

BIAŁAS, Biallas FRANCISZEK KSAWERY SVD

dr Franciszek Ksawery B.

BOHUSZ FRANCISZEK KSAWERY SJ

Kossakowski, Rys prywatnego i publicznego życia Franciszka Ksawerego B. Barowa-Turowska, Franciszka Ksawerego B.

BRZOSTOWSKI PAWEŁ KSAWERY ks.

Rostworowski, Reforma pawlowska Pawia Ksawerego B.

DUNIKOWSKI KSAWERY

Blumówna, Ksawery D. Flukowski, Ksawery D. Wojciechowski, Ksawerego D. Wągrowska, Z wypowiedzi krytyków polskich o sztuce Ksawerego D.

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ

ur. 7 IV 1 5 0 6 wCastillo de Javier k. Sangiiesy (Nawarra), zm. 3 XII 1 5 5 2 nawyspie Sancian k. Kantonu, apostoł Indii i Japonii, patronmisji.

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

Studia filoz. rozpoczął 1 5 2 5na uniw. paryskim (mieszkał wówczas w kolegium św. Barbary wraz z Ignacym Loyola); po uzyskaniu 1 5 3 0 licencjatuwykładał filozofię Arystotelesa w Kolegium Dormans-Beauvaisw Paryżu; równocześnie studiował teologię; 1 5 3 4 , wgronie pierwszych współpracowników Loyoli...

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - KULT

Rozpoczął się wkrótce po śmierci F . , a potęgowałgo fakt, że ciało jego nie uległo zepsuciu; trumnęz ciałem F. uroczyście witano w Malakce, a nast. w Goa,gdzie złożono ją początkowo w kościele kolegium św. Pawła,a nast. w kościele Bom Jesus;

tylko ramię F. zostało przekazanedo Rzymu; beatyf...

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

° Dzieło KomuniiGen. pod wezw. Matki Boskiej i św. F., zał. przez MarcaAntonia Costanzi SJ przy kolegium jezuitów w Rzymiecelem opieki nad robotnikami portu na Tybrze, zatwierdził1 6 1 9 pap. Paweł V; organizowało systematyczną katechizacjędzieci; p o 5 0 latach istnienia m i a ł o ok. 2 0 0 0 0...

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Pod patronatem św. F.powstały męskie i żeńskie zgromadzenia zak., przeważnieo charakterze mis. lub charytatywno-wychowawczym, orazkat. stowarzyszenie misyjne:

1. M ę s k i e -

° bracia św. F. —> ksawerianie;

° Misyjna Wspólnota św. F., Missionary Society of SaintF. of Pilar, wspólnota kapłanów i braci...

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - IKONOGRAFIA

Ksawerego z 1619, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu;X.

FRANCISZEK KSAWERY BIANCHI Św.

Barnabita,ur. 2 XII 1743 w Arpiño (Lacjum), zm. 31 I 1815 w Neapolu.

Studiował prawo na uniw. w Neapolu; 1762 wstąpił dozakonu i po odbyciu studiów filoz. w Macerata oraz teol.w Rzymie i Neapolu przyjął 1767 święcenia k a p ł . ; 1773-85był superiorem kolegium Portanova w Neapolu i od 1778wykładał...

Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808)

, Teorię Boileau znano dobrze, ale bynajmniej nie poczytywano jej za nie­omylną: Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808) w poemacie Sztuka ryrnotwórcza (1788), który jest po części przekładem, a po części przeróbką Sztuki poetyckiej Boileau wygłasza tu i owdzie zasady inne niż w poemacie francuskim.

HORSZTYŃSKI Ksawery (postać literacka)

Poinformowany ozalotach Szczęsnego Ksawery wyzywa go na pojedynek, ale wspaniałomyślniedarowuje życie.