Ksawery Knotz

Czytaj Dalej

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY, ur.

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY, ur.

GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY

GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY, ur.

Św. FRANCISZEK KSAWERY

1506-52, Misjonarz hiszpański zwany Apostołem Indii. W 1534 zainicjował, wraz z Ignacym Loyolą, zakon jezuitów.

W 1541 wyruszył na misje do Indii, w 1545 na płw. Malakka i Wyspy Moluckie, w 1549-51 przebywał w Japonii. Jego listy przyniosły Europejczykom pierwsze dokładne i wiarogodne wiadomości z tego...

PREK FRANCISZEK KSAWERY

PREK FRANCISZEK KSAWERY, ur.

PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY)

PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY), ur.

Franciszek Ksawery Branicki

  Franciszek Ksawery Branicki (1730-1819) od 1772 roku był hetmanem polnym a następnie hetmanem wielkim koronnym.

BIAŁAS, Biallas FRANCISZEK KSAWERY SVD

dr Franciszek Ksawery B.

BOHUSZ FRANCISZEK KSAWERY SJ

Kossakowski, Rys prywatnego i publicznego życia Franciszka Ksawerego B. Barowa-Turowska, Franciszka Ksawerego B.

BRZOSTOWSKI PAWEŁ KSAWERY ks.

Rostworowski, Reforma pawlowska Pawia Ksawerego B.

DUNIKOWSKI KSAWERY

Blumówna, Ksawery D. Flukowski, Ksawery D. Wojciechowski, Ksawerego D. Wągrowska, Z wypowiedzi krytyków polskich o sztuce Ksawerego D.

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ

ur. 7 IV 1 5 0 6 wCastillo de Javier k. Sangiiesy (Nawarra), zm. 3 XII 1 5 5 2 nawyspie Sancian k. Kantonu, apostoł Indii i Japonii, patronmisji.

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

Studia filoz. rozpoczął 1 5 2 5na uniw. paryskim (mieszkał wówczas w kolegium św. Barbary wraz z Ignacym Loyola); po uzyskaniu 1 5 3 0 licencjatuwykładał filozofię Arystotelesa w Kolegium Dormans-Beauvaisw Paryżu; równocześnie studiował teologię; 1 5 3 4 , wgronie pierwszych współpracowników Loyoli...

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - KULT

Rozpoczął się wkrótce po śmierci F . , a potęgowałgo fakt, że ciało jego nie uległo zepsuciu; trumnęz ciałem F. uroczyście witano w Malakce, a nast. w Goa,gdzie złożono ją początkowo w kościele kolegium św. Pawła,a nast. w kościele Bom Jesus;

tylko ramię F. zostało przekazanedo Rzymu; beatyf...

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

° Dzieło KomuniiGen. pod wezw. Matki Boskiej i św. F., zał. przez MarcaAntonia Costanzi SJ przy kolegium jezuitów w Rzymiecelem opieki nad robotnikami portu na Tybrze, zatwierdził1 6 1 9 pap. Paweł V; organizowało systematyczną katechizacjędzieci; p o 5 0 latach istnienia m i a ł o ok. 2 0 0 0 0...

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Pod patronatem św. F.powstały męskie i żeńskie zgromadzenia zak., przeważnieo charakterze mis. lub charytatywno-wychowawczym, orazkat. stowarzyszenie misyjne:

1. M ę s k i e -

° bracia św. F. —> ksawerianie;

° Misyjna Wspólnota św. F., Missionary Society of SaintF. of Pilar, wspólnota kapłanów i braci...

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - IKONOGRAFIA

Ksawerego z 1619, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu;X.

FRANCISZEK KSAWERY BIANCHI Św.

Barnabita,ur. 2 XII 1743 w Arpiño (Lacjum), zm. 31 I 1815 w Neapolu.

Studiował prawo na uniw. w Neapolu; 1762 wstąpił dozakonu i po odbyciu studiów filoz. w Macerata oraz teol.w Rzymie i Neapolu przyjął 1767 święcenia k a p ł . ; 1773-85był superiorem kolegium Portanova w Neapolu i od 1778wykładał...

Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808)

, Teorię Boileau znano dobrze, ale bynajmniej nie poczytywano jej za nie­omylną: Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808) w poemacie Sztuka ryrnotwórcza (1788), który jest po części przekładem, a po części przeróbką Sztuki poetyckiej Boileau wygłasza tu i owdzie zasady inne niż w poemacie francuskim.

HORSZTYŃSKI Ksawery (postać literacka)

Poinformowany ozalotach Szczęsnego Ksawery wyzywa go na pojedynek, ale wspaniałomyślniedarowuje życie.