Krzyż w koronie

Krzyż w koronie

Krzyż w koronie, krzyż Badaczy Pisma Świętego lub krzyż badacki – herb ruchu Badaczy Pisma Świętego i jego założyciela – pastora Charlesa Taze Russella. Jego symbolika nawiązuje do wyniesienia Jezusa Chrystusa na pozycję królewską. Po raz pierwszy pojawił się na stronie tytułowej Strażnicy w styczniu 1891...

Czytaj Dalej

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zasługa

Także to pojęcie wywodzi się z refleksji teologicznej. Wyraża ono, że przez swoją śmierć Chrystus nie tylko naprawia naruszony porządek, ale `wysługuje' sobie zmartwychwstanie, a nam odkupienie. Wskazuje zatem, z jednej strony na związek między Chrystusowym oddaniem życia, a darem życia dla nas (ze...

KRZYŻ

Motyw ornamentalny i znak symboliczny znany Większości kultur od zamierzchłych czasów. Używany w Kartaginie w celach dekoracyjnych. Krzyże runiczne stawiali na granicach posiadłości Skandynawowie; wznoszono je na grobach królów i bohaterów. Cicero donosi (De dmnatione, 2, 27 i 80,81), że laski augurów...

DOBRY ŁOTR

Dyzma, w Kościele wsch. Rach, Św., wyznawca, ukrzyżowany na Golgocie razem z Jezusem Chrystusem i zmarły z oznakami skruchy; wzór doskonałego żalu za grzechy, patron więźniów, skazańców i kapelanów więziennych.

1. Kult — Podstawą kultu D.Ł. jest odpuszczenie mu grzechów przez Chrystusa i obietnica...

Polski Czerwony Krzyż

1. LOKALIZACJA PLACÓWKI: Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy, Ul. Mickiewicza 2 64-100 Leszno 2. CELE DZIAŁANIA PLACÓWKI: Polski Czerwony Krzyż to organizacja pożytku publicznego. Organizacja powstała 18 stycznia 1919 jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, od 1927 r nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” i posługuje się skrótem „PCK”. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu. PCK posiada ...

Monogram Chrystusa

, podaje tu następującą wskazówkę: „Na krzyżu, który zaznacza sic na tle trzech koron (aureol) oblicza Ojca, Syna i Ducha Świętego, napis; O "ON, Tak bowiem powiedział Bóg do Mojżesza, gdy mu się ukazał w krzaku gorejącym: »Jestem, który jestem« (Wj 3,14).

LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Usłyszawszy to szatan podniósł się ze swego tronu i ucałowawszy tego diabła zdjął koronę swoją i włożył ją na jego głowę, po czym kazał mu usiąść obok siebie i rzekł: Dokonałeś swą wytrwałością wielkiego czynu i napracowałeś się więcej niż wszyscy inni!

Korony na podbudowie lanej licowane tworzywami - sztucznymi

Stosowane współcześnie korony tego typu stanowią różne odmiany koron znanych pod nazwą korony Mathe, a opis tej metody można uznać za instrukcję wykonywania koron złożonych licowanych różnego rodzaju tworzywami.

Korony wykonywane wg technologii galwanoformingu

W porównaniu do koron pełnoceramicznych grubość korony jest mniejsza, co pozwala oszczędzać twarde tkanki zęba podczas szlifowania oraz uzyskać dobry efekt funkcjonalny i estetyczny.

POEZJA KOŚCIELNA - „LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” („ŻALE MATKI BOSKIEJ POD KRZYŻEM”)

Utwór składa się z 20 zwrotek. Reprezentuje gatunek tzw. skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa. Ukazuje losy swego Syna od momentu biczowania aż po przybicie go do krzyża. Cały czas współcierpi z nim. Prosi ludzi o użalenie się nad nią. Autor widział w niej przede wszystkim cechy...

Inspiracje biblijne w kulturze polskiej

O tym, czym jest Biblia, napisano tomy. Najogólniej można powiedzieć, że jest to jedna z najstarszych, najobszerniejszych (45 + 27 ksiąg Starego i Nowego Testamentu) i najbardziej znana książka ludzkości (1200 przekładów, największa liczba wydań).

Współcześni poeci też...

Portrety kobiet w literaturze

Żona uczciwa ozdoba mężowi I najpewfiiejsza podpora domowi Na niej rzetd wszystek; swego męża ona Glowy korona.

"Dziady III" streszczenie

Prolog

Miejsce: Wilno, klasztor ojców Bazylianów, przerobiony na więzienie stanu. Cela więźnia.

Osoby: Więzień, Anioł Stróż, Duchy nocne, Aniołowie, Duch

Nad śpiącym Więźniem czuwa Anioł Stróż. Mówi, że na prośbę zmarłej matki Więźnia często przybywał do niego i kierował jego snami...

Dlaczego kolonie wystąpiły zbrojnie przeciwko metropolii?

Następnie kongres uchwalił Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie zostało jasno określone dlaczego koloniści wypowiadają posłuszeństwo koronie.

Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

Zmartwychwstanie, jako `powstanie z martwych' odsyła nas do śmierci na krzyżu. Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie. Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako ofiara

Jest to kategoria bardzo często spotykana w NT. Śmierć Chrystusa ukazywana jest szczególnie jako: ofiara przymierza: por. nade wszystko teksty ustanowienia Eucharystii: Mk 14,24; Mt 26,28; Łk 22,20; 1Kor 11,25); ofiara wynagradzająca: (szczególnie Hbr; 1J 2,2; 4,10); całopalenie: (Ef 5,2); ofiara Sługi...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako odkupienie (okup)

Również i to pojęcie sięga swymi korzeniami ST, a szczególnie wydarzenia Wyjścia: wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej, dokonanego przez Boga, który w ten właśnie sposób objawia się jako prawdziwy odkupiciel swego ludu. Wskazują na to słowa Wj 6,6-7: „Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zadośćuczynienie

Pojęcie to nie jest biblijnym i wywodzi się z refleksji teologicznej. Jego pierwotnym kontekstem jest poszukiwanie więzi, łączności między różnymi prawdami objawionymi, poszukiwanie charakterystyczne szczególnie dla średniowiecza.

Św. Anzelm, w nawiązaniu do wymogów kulturowych swej epoki, starał się...

RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Jedność ofiary Chrystusowej

Jest ofiarą jednorazową i niepowtarzalną, dokonuje się poprzez życie i poprzez śmierć. List do Hbr – Chrystus ofiarą i kapłanem – jest On najwyższym Kapłanem.

Jego pascha – przejście do wiecznej chwały

Jego ofiarowanie się – bycie dla nas.

Czy Chrystus by się wcielił, gdyby grzechu...

Rozwój historyczny prawa wojennego - Organizacje Czerwonego Krzyża

Konwencje genewskie wymieniają Międzynarodwy Komitet Czerwonego Krzyża jako bezstronną organizacje humanitarną,która może świadczyć usługi stronom konfliktu.MKCK powstał w 1863 i składa się wyłącznie z obywateli szwajcarskich.Działa jako centrum informacji o jeńcach,internowanych oraz zaginionych...

Droga Władysława Łokietka do korony

Miało to takie konsekwencje, że sporządzono nowe insygnia koronacyjne, a miejsce koronacji przeniesiono z Gniezna do Krakowa.