Kryzys konstytucyjny w Rosji w 1993

Czytaj Dalej

Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe

Jednak pozycja Rosji na arenie międzynarodowej jest coraz gorsza, gdyż spada jej prestiż militarny, co szczególnie wiąże się z wojną w Czeczenii, gdzie Rosja się wręcz ośmieszyła, Korupcja, niestabilność gospodarcza i polityczna, działalność mafijna i coraz gorsza sytuacja militarna doprowadziły do tego, że Rosja coraz częściej na świecie jest postrzegana jako państwo bardzo słabe i stojące na niższej pozycji w negocjacjach.

DOOLITTLE JAMES HAROLD (1896-1993) - generał

Amerykański pilot i biznesmen, w 1940 r. wrócił do czynnej służby wojskowej. W 1942 r. dowodził nie­zwykłą wyprawą 16 amerykańskich samolotów bombowych *B-25 na Tokio. 18 kwietnia nad ranem pilo­towany przez niego bombowiec ja­ko pierwszy wystartował z pokładu lotniskowca *Hornet (mając przed sobą...

HARTMANN ERICH (1922-1993) - major

Niemiecki as myśliwski, osiągnął najwyższą w II wojnie światowej liczbę zwycięstw w walkach po­wietrznych, zestrzel i wuj ąc 352 sa­moloty w czasie 825 walk (1404 lo­ty bojowe). Służbę bojową rozpo­czął 10 października 1942 r. w 52 pułku bazującym w Majkopie na Ukrainie. Od września 1943 r...

RACZYŃSKI EDWARD (1891-1993) - polityk

Polski dyplomata od 1919 r, w latach1932-34 był delegatem przy LidzeNarodów. Od 1934 r. do 1945 r. peł­ni ł funkcję ambasadora Polskiw Londynie, a w latach 1941-43 byłjednocześnie kierownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie gen. Władysława * Sikorskiego.

Po wojnie pozostał w Londynie i w 1979...

Kryzys renesansowej postawy w Trenach Jana Kochanowskiego

Treny IX, X, XI są najważniejsze ze względu na kryzys postawy, który przezywa podmiot liryczny. W trenie X kryzys dotyczy światopoglądu religijnego.

Rewolucja i głód w Rosji

Koalicja nie rozumiała Rosji; dyplomaci, eleganccy panowie, których uwagę więcej zaprzątał dwór carski niż Rosja, nie umieli się znaleźć w nowej sytuacji. 1920 Rosja była nie widzianym dotychczas obrazem zupełnego upadku współczesnej cywilizacji.

Zasada konstytucyjna

Odmiana zasady prawnej w ogóle, zasady prawa, swego rodzaju norma norm (meta norma).

Konstytucyjny system źródeł prawa

Nauka prawa, opierając się na konstytucyjnych cechach ustawy, definiuje ją najczęściej jako: akt normatywny, ustanawiający normy generalne i abstrakcyjne, uchwalany przez parlament w szczególnym trybie”, wzbogacając ją niekiedy o inne konstytucyjne cechy: „o nieograniczonym zakresie przedmiotowym i najwyższej, po Konstytucji mocy prawnej.

Trybunał Konstytucyjny

Konstytucji, każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę cło Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy albo innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał konstytucyjny orzeka w następujących sprawach: Zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją Zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w ustawie Zgodności przepisów wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami Zgodności z konstytucją celów lub działalności partii ...

Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

System źródeł prawa wspólnotowego Prawo krajowe a prawo wspólnotowe Precedens, zwyczaj i prawo zwyczajowe w polskim prawie konstytucyjnym Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki.

Wielki Kryzys 1929-1933

Kryzys walutowy stanowił rezultat kryzysu przemysłowego i agrarnego oraz związanych z nimi perturbacji w handlu zagranicznym i w cyrkulacji kapitałów.

Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje

Obecnie w Rosji ścierają się dwie koncepcje polityki zagranicznej: Wg koncepcji euro-atlantyckiej interesem nadrzędnym Rosji jest wyrwać się z zacofania i kryzysu gospodarczego; przybliżyć się do zachodnich demokracji, z którymi współpraca pozwoli wydźwignąć się Rosji z jej dotychczasowych problemów ekonomicznych.

Ewolucja i „kryzys" zachodniej tradycji prawnej

Pozostałe sześć cech charakterystycznych zachodniej tradycji prawnej uległo w ostatnich dekadach naszego stulecia istotnemu osłabieniu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

1. Prawo w wieku XX, zarówno w teorii jak w praktyce, traktowane jest w coraz niniejszym stopniu jako spójna całość — corpus iuris, a...

Kryzys nestoriański

Nestoriusz był patriarchą Konstantynopola i należał do zwolenników krańcowego realizmu w rozumieniu Pisma św. Mówił on o naturach Chrystusa, jak by miał do czynienia z dwiema osobami; nie mógł bowiem pojąć natury doskonałej, która nie byłaby osobą. Połączenia obu osób dokonuje wola, która zapewnia...

Kryzys świata wartości w obliczu nieszczęścia

Kryzys światopoglądowy poety staje się najgłębszym i najistotniejszym problemem poematu.

Kryzysy finansowe

W ostatnich dziesięcioleciach było kilka załamań finansowych Identyfikacja wywołujących je czynników wewnętrznych: błędy w polityce makroekonomicznej, słabości strukturalne i instytucjonalne w poszczególnych krajach W warunkach globalizacji i liberalizacji oraz deregulacji rynków finansowych polityki narodowe nie są niezależne od czynników zewnętrznych – cen, kursów walutowych, stóp procentowych Na te parametry ...

Próby rozwiązania kryzysu zadłużeniowego

Lokalizacja szczytu zmienia się rotacyjnie według następującej kolejności: Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, Włochy, Kanada, Rosja. Ostatni szczyt G8 odbył się w 2006 roku w Sankt Petersburgu w Rosji.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - EKSPANSJA ROSJI W AZJI ŚRODKOWEJ I NA KAUKAZIE

Iran wypowiedział wojnę Rosji w 1804 r. Wojny zakończył się zwycięstwem Rosji i podpisaniem traktatu pokojowego 1812 r. Rosji udało się powiększyć swe zdobycze kolonialne w tym rejonie.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - KRYZYS BOŚNIACKI

Bardzo ważne było tu więc stanowisko Rosji. Rosja w zamian za to zażądała rekompensaty dla siebie (swoboda przejazdu okrętów wojennych przez Cieśniny) i dla Serbii.