Kryterium podejmowania decyzji

Czytaj Dalej

Kryteria podejmowania decyzji

  Kryteria podejmowania decyzji: Ze względu na złożoność podejmowanej decyzji, Ze względu na częstotliwość podejmowania decyzji, Ze względu na horyzont czasowy decyzji.

Mechanizm podejmowania decyzji zakupu w gospodarstwach domowych

Jest to proces obejmujący całokształt działań związanych z podejmowaniem decyzji, rozpoczynający się od uświadomienia potrzeb a koń-czący się na ocenie przez konsumenta trafności decyzji zakupu włącz-nie z wymianą informacji i ocena nabytych dóbr i usług.

Mechanizm podejmowania decyzji zakupów w przedsiębiorstwach i instytucjach

Generalnie można wyodrębnićtrzy rodzaje tych decyzji: decyzje nowe decyzje zmodyfikowane decyzje rutynowe Decyzje nowe odnoszą się do zakupu produktów nabywanych po raz pierwszy.

Fazy racjonalnego podejmowania decyzji

    opisać sytuacje problemową (przedstawić ogólna sytuacje problemową, zanalizować tło społeczne, konkretnie sformułować problem operacjonalizując stan pożądany i istniejący) sformułować cel, dzięki czemu będzie możliwe zdefiniowanie problemu (określić cele, wskazać warunki brzegowe) ustalić kryterium wyboru utworzyć wszystkie warianty (w tym celu korzystamy z wiedzy własnej, cudzej, zasięgamy opinii ...

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

  Etapy racjonalnego podejmowania decyzji – rozeznać i zdefiniować sytuację decyzyjną; zidentyfikować właściwe warianty i ocenić każdy z nich z punktu widzenia wykonalności, wystarczalności i konsekwencji; wybrać wariant najlepszy; wdrożyć wybrany wariant; obserwować i ocenić rezultaty wybranego wariantu.

Podejmowanie decyzji.

Adair w swojej książce „Podejmowanie decyzji” proponuje trzy następujące kryteria: Konieczne Pożądane Możliwe.

Zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji.

nastawienie strategiczne: czy będziemy organizować zasoby wg kryterium produktu czy wg kryterium procesu? Decyzje projektowe: planowanie procesu: jakie typy procesu powinny być wykorzystane do produkcji naszych wyrobów?

Teoria decyzji politycznych - Kryteria optymalizacji decyzji

ze skutecznością podejmowanych decyzji - skutek)

Teoria decyzji politycznych - Motywacje podejmowania decyzji politycznych

interesy polityczne grupowe i jednostkowe (interesy obiektywne: zgodne z rzeczywistą sytuacją danej grypy/organizacji oraz interesy subiektywne: jednostkowe lub grupowe wyobrażenia na temat danej sytuacji, nie zawsze zgodne z rzeczywistością);

dążenie do zdobycia i utrzymania władzy polit...

Wymień i omów etapy podejmowania decyzji lokalizacyjnej składu

Decyzji tej nie podejmuje więc zespół lokalizacyjny powołany w przedsiębiorstwie. Dopiero rozważenie wszystkich powyższych aspektów może pomóc w podjęciu rozsądnej decyzji o lokalizacji składu.

Klasyfikacja obywateli wg kryterium podejmowanych decyzji politycznych oraz na podstawie reakcji na formy komunikowania politycznego

WG KRYTERIUM PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNYCH PRZEZ OBYWATELI: A. Aktywiści polityczni: - innowatorzy, potrafią samodzielnie podejmować decyzje, mały wpływ maja na nich komunikaty, współorganizują kampanie, B.

Klasyfikacje wyborców wg motywów podejmowania decyzji wyborczej, zachowań wyborców oraz wg motywów postępowania w wyborach

Wyborca cybernetyczny - podejmuje decyzje w oparciu o uproszczenia i wskazania oraz schematy poznawcze, kompromis rozumu i emocji dla podjęcia określonej decyzji, decyzja na podstawie reguł: dostępności, reprezentatywności, przystosowania, antycypacji i autorytetu.

INDYWIDUALNE I GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

Podejmowanie decyzji ma związek z wzajemnymi stosunkami między kierownikami i podwładnymi oraz z wpływem podwładnych na decyzje kierownicze.

Zasady przy podejmowaniu decyzji i postanowienia w sprawie polskiej w czasie kongresu wiedeńskiego

Przedstawiciele pozostałych państw zadowalać się na ogół musieli przyjmowaniem do wiadomości decyzji pięciu mocarstw .

NATO - Kto podejmuje decyzje?

Zazwyczaj zbiera się ona celem przedyskutowania spraw istotnych dla wszystkich członków, lub też wymagających wspólnych decyzji. Wypracowują one zalecenia dla Rady, pomocne w jej procesie decyzyjnym.

Przedstaw proces podejmowania decyzji i omów poszczególne jego elementy

W każdej firmie niezbędne jest podejmowanie: ♦decyzji długookresowych lub strategicznych ♦decyzji krótkookresowych lub operacyjnych np.