Kraków

Kraków

Czytaj Dalej

Przebieg powstań ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Krakowa

W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, powstało suwerenne państwo polskie. Początkowo było to jednak państwo nie ukształtowane: nie miało uznanego przez wszystkich rządu centralnego, a przede wszystkim nie miało wytyczonych granic. Musiało upłynąć jeszcze kilka lat, zanim...

Kraków jako produkt turystyczny WSSP Lublin

Kraków jako produkt turystyczny W swojej pracy jako produkt turystyczny chciałabym zaprezentować Kraków, jedno z najstarszych i jak sądzę najbardziej wyjątkowych miast w Polsce. Wyjątkowość miasta wiąże się przede wszystkim z niepowtarzalnym w skali całego kraju dziedzictwem kulturowym ucieleśnionym w jego murach. Tutaj w roku 1000 założono biskupstwo kościoła rzymsko-katolickiego. Tutaj na Wzgórzu Wawelskim wybudowano rezydencję polskich królów, a zarazem miejsce ...

Kraków - Historia: Okres zaborów

Po okresie reorganizacji nowy magistrat, pochodzący w całości z nominacji cesarskiej, rozpoczął urzędowanie 1 IX 1802. Powierzchnia Krakowa wynosiła wtedy 7,8 km2. Jeszcze po I rozbiorze Polski, gdy granica z Austrią przebiegała na Wiśle, cesarz Józef II aktem z 23 II 1784 ustanowił nowe, konkurencyjne...

Kraków w czasie wielkiej wojny 1914-1918

Od wczesnego lata 1914 r. wypadki potoczyły się szybko i objęły swym zasięgiem również Kraków. Wybuchła wojna, której jedną z przyczyn, tą decydującą, było morderstwo następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 28 czerwca 1914r. W następnych miesiącach kolejne państwa wypowiadały sobie wojnę. 6 sierpnia Austria wypowiedziała wojnę - nadgraniczny Kraków znalazł się w bezpośrednim zasięgu działań zbrojnych. Przebieg walk na froncie ...

City of Kraków

Krakow lies in the Southern part of Poland on the Vistula river. Approximately 300 km North is Warsaw, the capital of Poland, and 100 km South are the Tatra Mountains, forming the southern border of the country. In the Krakow, in the year 1000, a Roman Catholic bishopric was founded. In the Krakow is residential...

Kraków - Historia: Sejm Czteroletni

Jesienią 1792 wkraczają do Krakowa wojska rosyjskie, a miasto musi na własny koszt utrzymać garnizon, stacjonujący do marca 1794. 24 III tego roku na rynku w Krakowie przysięga T. Kościuszko. Rozpoczyna się ogólnonarodowe powstanie. 15 VI 1794 wkraczają do miasta wojska pruskie i pozostają do końca 1795...

KRAKÓW

Nazwa miasta od jakiegoś nieznanego Kraka (zob.), tj. Kruka, osoby o ptasim imieniu, często występującym w książęcych rodzinach słowiańskich? w VII w. usypano na prawym brzegu Wisły kopiec Kraka (Krakusa, może wodza plemienia?).

Gród Wąwel-Wawel wzniesiono w VIII a. IX w. (może stolica Wiślan?)...

Kraków

Królewskie Stołeczne Miasto Kraków to na mapie Polski miejsce szczególne. Przez wieki stolic apolityczna, a do dziś kulturalna Polski: kilkanaście wyższych uczelni, ponad trzydzie­ści muzeów, galerie, fil­harmonia, kilkanaście teatrów. Leży w dolinie Wisły na wys. 219 m n.p.m. nieopodal Bramy Krakowskiej...

Plan 2 dniowej wycieczki do Krakowa

PLAN 2-DNIOWEJ WYCIECZKI DO KRAKOWA Uczestnikami wycieczki będą studenci studiów dziennych beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu. Muszą posiadać ważną legitymację studencką, w celu uzyskania zniżek na przejazdach i przy zakupie biletów wejściowych do muzeów, galerii itp. Wycieczka odbędzie się w dniach 12-13 luty 2005r. Wyjazd planowany jest na 12 lutego 2005r. tj. piątek o godzinie 6:30 z dworca PKS w Bielsku-Białej. Będzie to autobus kursujący na trasie ...

Kraków - Sztuka

Sztuka Krakowa zajmuje od wieków czołową pozycję wśród polskich zjawisk artystycznych, reprezentowanych w tym mieście zarówno przez zachowane architektoniczne zespoły zabytkowe i obiekty o dużej wartości, jak i stosunkowo bogate zbiory muzealne i kościelne, wśród których znajdują się wybitne dzieła...

Bezpieczeństwo dziecka - przedszkole nr 118 w Krakowie:

Bezpieczne funkcjonowanie państwa, bezpieczny byt każdej rodziny, każdego obywatela, jest wartością najwyższą. Według A. Masłowa, bezpieczeństwo jest drugą w hierarchii ważności potrzebą ludzką po potrzebach fizjologicznych (głód, pragnienie itp.). Podstawowym zadaniem każdego państwa powinno być więc najpierw stworzenie, a następnie stałe doskonalenie systemu bezpieczeństwa. W tym systemie, zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom powinno być priorytetem w ...

Geneza, ustrój i sytuacja polityczna w Wolnym Mieście Krakowie

 

Wolne Miasto Kraków (obejmujące obszar 1164 km2 z 95 tys. ludności) istniało w latach 1815-1846. Powołane zostało decyzją kongresu wiedeńskiego (1815). Mocarstwa, obawiając się zbytniego wzmocnienia Rosji, starały się okroić terytorium dawnego Księstwa Warszawskiego i ograniczyć rozmiary...

Degradacja środowiska naturalnego na dowolnym przykładzie z obszaru Polski - KRAKÓW

Kraków jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce, zamieszkanym przez 745 tyś. osób. Aglomeracja ta została doprowadzona do stanu zagrożenia ekologicznego, którego przyczyna jest działalność człowieka. Stan ten przejawia się w zanieczyszczeniu powietrza, wód i degradacji gleb. Głównymi źródłami...

Kraków - Historia: Wzrost znaczenia politycznego

Rola Krakowa wzrasta, gdy książę Kazimierz I Odnowiciel czyni go swoją główną siedzibą w 1038. Szczególnego znaczenia nabiera wzgórze wawelskie, na którym zostają zbudowane ważne obiekty - katedra, siedziba biskupstwa i rezydencja panującego. Po śmierci Bolesława III Krzywoustego w 1138 Kraków...

Kraków - Warunki fizyczno - geograficzne

Obszar miasta przecinają doliny dopływów Wisły: Rudawy, Prądnika, Dłubni, Wilgi i Drwiny Długiej. W obrębie Krakowa występuje kilka zbiorników wód podziemnych o podwyższonej mineralizacji w utworach jurajskich, kredowych, mioceńskich i czwartorzędowych, częściowo ujętych w źródła, np. na Matecznym...

Kraków - Historia: Panowanie Kazimierza Wielkiego

W czasach panowania Kazimierza III Wielkiego zostały założone obok Krakowa dwa niezależne miasta: w 1335 otrzymała prawo miejskie osada na wiślanej wyspie poniżej Wawelu, która od imienia króla przyjęła nazwę Kazimierz. Dokumentem z 1366 król lokował kolejne miasto pod Krakowem, koło starego (z XII w.)...

Kraków - Historia: Panowanie dynastii Jagiellonów

Wieki XV i XVI to okres największego rozwoju miasta - czasy panowania Jagiellonów. Osiedlają się w Krakowie liczni kupcy, rzemieślnicy, architekci i uczeni. Najsłynniejsi przybysze, którzy wpisali się w dzieje Krakowa, to: W. Stwosz, F. Kallimach, J. Decjusz, Bonerowie (J. Boner, S. Boner), B. Berrecci. Wieki...

Rozbicie dzielnicowe - Roszczenia Przemyślidów do Krakowa

Z pretensjami do dzielnicy krakowskiej wystąpił Wacław IIz dynastii Przemyślidów. Według tradycji czeskiej zapisu tej dzielnicy (zapewne razem z sandomierską) na jego rzecz dokonała wdowa po Leszku Czarnym, a ciotka Wacława, Gryfina. W świetle polskiego prawa dynastycznego zapis taki - jeśli faktycznie...

TERLECKA ANNA, z SCHUGTÓW, pseud. Anna z Krakowa

TERLECKA ANNA, z SCHUGTÓW, pseud. Anna z Krakowa, ur. 1810 na Rusi Halickiej, zm. 8 II 1835 w Krakowie, poetka. Córka H. Schugta, prof. literatur staroż. UJ, którego dom znany był z ambicji kult., wywarła pewien wpływ na bywającą w nim młodzież lit. (—> Wasilewski Edmund). Ogłoszona (gł. pośm...

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ), jedna z najstarszych w Europie uczelni wyższych, zał. 1364 przez Kazimierza W. (p.n. Akademii Krak.) wg wzorów wł., głównie uniw. w Bolonii. Pierwotnie liczyła 3 wydziały: prawny, fizyczny (medyczny) i sztuk wyzwolonych (filozoficzny). Odnowiona 1397-1400 dzięki...