Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL) – organ samorządowy powołany ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, który obok Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Rada kieruje, w zakresie swoich zadań, działalnością samorządu diagnostów laboratoryjnych w okresach między...

Czytaj Dalej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Ustawa o radiofonii i telewizji do najważniejszych zadań KRRiT zalicza:  Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji;  Określenie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych;  Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;  Sprawowanie ...

Krajowa Rada Sądownictwa - skład i kompetencje

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Kompetencje Rady: podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstyt.

Materialy do nauki z UE

4 Rada Europejska i rada UE- Rada Europ, -powstała 10. Rada UE- zwana Rada Ministrów jest organem urzedowym wspólnot, składa się po 1 przedstawicielu z każdego państwa w randze ministra, który upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego państwa .

Kurs walutowy i rynek walutowy

kursu krzyżowego Umiejętność obliczania kursu krzyżowego jest szczególnie przydatna dla uczestników rynku walutowego specjalizujących się w handlu mniej popularnymi walutami, jak również brokerów dokonujących transakcji spekulacyjnych Kurs walutowy pełni 2 podstawowe funkcje: cenotwórczą – gdy przedsiębiorca zdecyduje się na zakup towaru za granicą, kurs walutowy umożliwia przeliczenie ceny towaru na walutę ...

Rada gminy

Ustawowo określoną kompetencją przewodniczącego jest zwoływanie sesji rady gminy, a także organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają komisje – organy wewnętrzne rady.

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Osób Niepełnosprawnych, Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych, Towarzystwem Walki z Kalectwem, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Krajową Radą Osób Niepełno­sprawnych, Polskim Zespołem do Badań nad Upośledzeniem Umysłowym, Spółdzielczością Inwalidzką, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledze­niem Umysłowym i wielu powstałymi fundacjami zajmującymi się proble­mami osób niepełnosprawnych.

Krótka historia Polski Ludowej

Krajowa Rada Narodowa, tymczasowy parlament polski, przekształciła PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec zagrożenia zbrojną interwencją radziecką Rada Państwa - uzasadniając decyzję niebezpieczeństwem katastrofy narodowej - 13 grudnia 1981 r.

Manifest PKWN

na ziemiach polskich istniały dwa ośrodki władzy - legal-ny: Delegatura Rządu na Kraj z Krajową Radą Ministrów i struktury Armii Kra-jowej - instytucje mające mandat od legalnego rządu polskiego w Londynie, cieszące się poparciem zdecydowanej większości społeczeństwa polskiego; i nie-legalny: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Krajowa Rada Narodowa -uznane jedynie przez ZSRR, działające z mandatu Kremla, cieszące się nikłym poparciem ...

Powstanie styczniowe w okolicach Radomia

Znajdujący się w ówczesnym województwie Sandomierskim Radom również był terenem spisków patriotycznych. W ten sposób organizacja "czerwonych" zaczęła szybko pokrywać Radom.

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Rada gminy wybiera zarząd spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów Rada gminy wybiera wójta lub burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Krajowa rada Radiofonii i Telewizji

Członków (9) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołuje Sejm (4), Senat (2) i Prezydent (3) spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu. Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają członkowie Rady ze swego grona.

Organizacja Krajowej Rady Sądownictw

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. Rada wybiera ze swego składy prezydium, obejmujące przewodniczącego, dwóch przewodniczących i 3 członków.

Rada nadzorcza banku w formie S.A.

Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.

ROMANTYZM, prąd ideowy, lit. i artyst.

Tyrtejska liryka zbiorowego podmiotu, w oczywisty sposób nastawiona ha oddziaływanie, które można określić jako propagandowe, ze szczególnym upodobaniem posługiwała się formą piosenkową; pieśnio-wość ta przybierała nieraz zwyrodniałą postać monotonnej melodyjności, dając podstawy do oskarżeń poezji krajowej o zatracenie wszelkich rygorów poet.

Produkt krajowy brutto

Sposoby obliczania PKB można wyliczać i rozpatrywać na trzy sposoby: jako wydatki na dobra i usługi różnych podmiotów gospodarczych jak: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo i cudzoziemcy, w tym wypadku PKB = C+I+G+X, gdzie Y to produkt krajowy brutto, C - konsumpcja, I - inwestycje, G - wydatki rządowe, X - eksport netto, jako wielkość produkcji w różnych gałęziach gospodarki np.

Szczegółowe kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:  1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji,  2) określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez nadawców,  3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie ...

Intelektualiści w radzie królewskiej (1384 - 1434)

Jan Radlica Bp krakowski Jan radlica pozostał wierny Andegawenom po śmierci Kazimierza i odegrał ważną rolę w dojściu do skutku sukcesji Jadwigi.

EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK) - KOŚCIOŁY

Ameryki, Krajowa Rada Kościołów Indii, Krajowa Rada Kościołów na Filipinach, Krajowa Rada Kościołów w Nowej Zelandii, Krajowa Rada Kościołów w Singapurze, Pol.

Problematyka handlu zagranicznego

Ograniczenie lub przerwanie wymiany międzynarodowej zagraża gospodarkom krajowym, wywołując w nich negatywne skutki (znaczenie przerwania dotychczasowej wymiany z byłym Związkiem Radzieckim dla gospodarki polskiej), objawiające się z reguły spadkiem produkcji i zmniejszeniem stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

Międzynarodowe i krajowe regulacje systemu walutowego

kryteriów zbieżności(konwergencji), będących miarą ekonomicznej dojrzałości: · Średnia roczna stopa inflacji nie może przekraczać więcej niż o 1,5 punktu procentowego średniej w 3 krajach o najniższym wzroście cen ( warunek pierwszy) · Średnia długookresowa stopa procentowa nie może przekraczać więcej niż o 2 punkty procentowe przeciętnej stopy w 3 krajach o najniższych stopach inflacji (warunek drugi) · Deficyt rządowy nie może przekraczać 3% PKB (warunek ...