Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

Czytaj Dalej

Krajowa rada Radiofonii i Telewizji

Członków (9) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołuje Sejm (4), Senat (2) i Prezydent (3) spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu. Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają członkowie Rady ze swego grona.

Krajowa Rada Sądownictwa - skład i kompetencje

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Kompetencje Rady: podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstyt.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Ustawa o radiofonii i telewizji do najważniejszych zadań KRRiT zalicza:  Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji;  Określenie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych;  Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;  Sprawowanie ...

HOME GUARD - straż krajowa

Brytyjskie ochotnicze oddziały woj­skowe utworzone 14 maja 1940 r. (pierwotna nazwa brzmiała Local Defence Volunteers - Ochotnicy Obrony Lokalnej) w celu ochrony brzegów wysp przed niemieckimi wojskami inwazyjnymi. Na apel o wstępowanie w szeregi Home Guard odpowiedziało ponad ćwierć miliona mężczyn i...

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

W odniesieniu do pozostałych umów „ przeniesienie zawartych w nich norm prawno międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego wymaga odpowiedniego przekształcenia takiej normy w normę prawa krajowego, a więc działalności prawotwórczej upoważnionego organu państwowego.

Rada Bezpieczeństwa

Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa.

KRAJOWY URZĄD PRACY

Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, zaopiniowany przez Naczelną Radę Zatrudnienia.

PKB w cenach bieżących w walucie krajowej

Bardzo ważne dla polityki budżetowej – pomaga ustalić właściwe podatki, prowadzić politykę fiskalną W proporcji do PKB w cenach bieżących podaje się wysokość: Deficytu budżetowego – nadwyżka wydatków nad wpływami budżetu centralnego i budżetów lokalnych Skonsolidowanego deficytu sektora publicznego – obejmuje dodatkowo saldo sektora ubezpieczeń społecznych Długu publicznego – krajowego i ...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

W sprawach międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju zasada priorytetu kompetencji należy do Rady Bezpieczeństwa. Kompetencje Rady Bezpieczeństwa.

Unia Europejska - Rada Unii Europejskiej

  Koordynuje współpracę miedzy krajowymi organami sądowymi i służbami policyjnymi w sprawach kryminalnych Przewodnictwo Rady zmienia się co 6 m-ce i sprawowane jest kolejno przez wszystkie państwa w systemie rotacyjnym.

Unia Europejska - Rada Europejska

(nie należy ją mylić z rada europy lub Radą Unii Europejskiej) Wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego , któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - RWPG

Jednym z celów Rady było podnoszenie stopy życiowej ludzi oraz rozwój gospodarczy według gospodarki planowanej, a także integracja gospodarcza państw członkowskich.

RADA EUROPY

Zadaniem Rady jest osiągniecie większej jedności miedzy członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad ,które są wspólnym dziedzictwem oraz ułatwienie postępu gospodarczego i społecznego” Działalność Rady to głównie przygotowanie projektów umów międzynarodowych i innych aktów normatywnych zmierzających do unifikacji praw i standardów oraz ochrony praw człowieka na obszarze państw ...