Koszty bezpośrednie

Czytaj Dalej

Pełne koszty, a koszty bezpośrednie

Należy wyróżnić trzy typy kosztów: • koszty bezfx)średnie, są to koszty, które można przypisać bezpośrednio poszczególnym jednostkom marketingowym.

Koszty bezpośrednie

Dzięki podziałowi kosztów na zbiory, jest możliwa dalsza identyfikacja i uszczegółowienie informacji na temat kosztów powstających w komórkach organizacyjnych, które realizują różne funkcje, oraz uzyskanie informacji na temat wytwarzanych produktów (konkretnie nośników kosztów).

Koszt bezpośrednie

  Koszt bezpośrednie - to koszty określone według kryterium sposobu ich odnoszenia na produkty pracy jednostki lub miejsce powstawania kosztów.

Otoczenie celowe (bezpośrednie)

Składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wywoływać wpływ na organizację. Obejmuje ono: konkurentów, klientów (nabywców), dostawców, związki zawodowe, regulatorów, właścicieli i sojuszników strategicznych przedsiębiorstwa.

Przychody i koszty

Koszt może wyrażać się jako iloczyn ceny i zużycia czynnika produkcji: K=p*Q gdzie: K - koszt zużycia czynnika produkcji p - cena jednostkowa czynnika produkcji Q - zużycie czynnika produkcji w jednostkach naturalnych W kosztach oznaczone jest zużycie różnorodnych czynników związanych z normalną działalnością przedsiębiorstwa.

Centrum kosztów

Jest to miejsce powstawania kosztów, które jest niezmiernie ważne dla nowocześnie działających firm i gwarantuje im właściwe określenie zyskowności i dobre zaplanowanie budżetu. W centrum kosztów definiuje się symbole klasyfikacji kosztów, które wykorzystuje się przy planowaniu budżetu.

Kryteria podziału kosztów

Przykładowe rodzaje kosztów: bezpośrednie/ pośrednie, produkcji zakończonej/ produkcji w toku, stałe/ zmienne/ semizmienne, decyzyjne (różnicujące)/ niedecyzyjne (nieróżnicujące), przesądzone/ nieprzesądzone, kontrolowane( zależne)/ niekontrolowane(niezależne), wg rodzaju: amortyzacja, materiały itp.

Koszty stałe

: amortyzacja środków trwałych, niektóre elementy kosztów ogólnego zarządu, takie jak: koszty zarządzania przedsiębiorstwem, koszty utrzymania budynków, czynsze i opłaty dzierżawne; oraz niektóre elementy kosztów wydziałowych, takie jak ogólne koszty funkcjonowania działu.

Koszty zmienne

Wyróżnia się cztery odmienne typy zmienności kosztów: koszty zmienne proporcjonalnie, koszty zmienne progresywnie, koszty zmienne degresywnie, koszty zmienne regresywnie.

Koszty zakresów działalności

Wyróżniane są: koszty działalności operacyjnej, koszty działalności inwestycyjnej, koszty operacji finansowych, koszty działalności związanych z funduszami specjalnymi.

Koszty miejsc powstania

Zgodnie ze specyfiką miejsc powstawania kosztów wyróżnia się koszty następujących przedsiębiorstwa i funkcji: koszty wydziałów podstawowych, koszty wydziałów pomocniczych, koszty ogólnego zarządu, koszty zakupu materiałów, koszt sprzedaży produktów.

Koszty istotne

Są kategorią kosztów wyróżnioną ze względu na znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Kosztami istotnymi są koszty których wysokość ulega zmianie w wyniku podjętej decyzji.

Koszty nieistotne

Jest to kategoria kosztów wyróżniona ze względu na znaczenie przy podejmowani decyzji. Kosztami nieistotnymi są koszty, które nie będą objęte przez podejmowane decyzje.

Koszty kontrolowane

Kosztami kontrolowanymi są koszty będące przedmiotem racjonalnej regulacji przez zarządzającego, którego odpowiedzialność została zidentyfikowana.