Koszt alternatywny

Czytaj Dalej

Koszt alternatywny

</div> W zrozumieniu kosztu alternatywnego może pomóc graficzne przedstawienie możliwości produkcyjnych|krzywej możliwości produkcyjnych, poruszając się po której rezygnujemy z części produkcji jednego dobra, na korzyść produkcji drugiego.

Omów koszt alternatywny

Koszt utraconych możliwości – obok faktycznych kosztów wytwarzania dóbr producent ponosi także koszty alternatywne, związane z utratą korzyści zastosowania danych zasobów w innej działalności gospodarczej.

Co to są koszty alternatywne? Podaj przykład

  Koszty alternatywne to koszty utraconych możliwości (straconych okazji), wynikające z utraty możliwości wykorzystania zasobów (pracy i kapitału) na inne cele.

Jaki jest związek między alternatywnym kosztem czynnika wytw. a rentą ekonomiczną

Kształt krzywej podaży, stopień jej elastyczności implikowany jest przez zróżnicowanie poziomu kosztu alternatywnego, występujące pomiędzy poszczególnymi jednostkami czynnika wytwórczego; z czego wynika, że całkowite rozmiary renty ekonomicznej uzależnione są - przy danym układzie popytu - od łącznej wysokości alternatywnego kosztu danego zasobu.

KOSZT ALTERNATYWNY

  KOSZT ALTERNATYWNY (też: koszt decyzji wyboru, koszt utraconych możliwości) to koszt, który ponosimy, wybierając daną możliwość; jest to wartość najbardziej cenionej przez nas możliwości, nie wybranej w związku z decyzją wyboru innej możliwości.

Przychody i koszty

Koszt może wyrażać się jako iloczyn ceny i zużycia czynnika produkcji: K=p*Q gdzie: K - koszt zużycia czynnika produkcji p - cena jednostkowa czynnika produkcji Q - zużycie czynnika produkcji w jednostkach naturalnych W kosztach oznaczone jest zużycie różnorodnych czynników związanych z normalną działalnością przedsiębiorstwa.

Centrum kosztów

Jest to miejsce powstawania kosztów, które jest niezmiernie ważne dla nowocześnie działających firm i gwarantuje im właściwe określenie zyskowności i dobre zaplanowanie budżetu. W centrum kosztów definiuje się symbole klasyfikacji kosztów, które wykorzystuje się przy planowaniu budżetu.

Kryteria podziału kosztów

Przykładowe rodzaje kosztów: bezpośrednie/ pośrednie, produkcji zakończonej/ produkcji w toku, stałe/ zmienne/ semizmienne, decyzyjne (różnicujące)/ niedecyzyjne (nieróżnicujące), przesądzone/ nieprzesądzone, kontrolowane( zależne)/ niekontrolowane(niezależne), wg rodzaju: amortyzacja, materiały itp.

Koszty stałe

: amortyzacja środków trwałych, niektóre elementy kosztów ogólnego zarządu, takie jak: koszty zarządzania przedsiębiorstwem, koszty utrzymania budynków, czynsze i opłaty dzierżawne; oraz niektóre elementy kosztów wydziałowych, takie jak ogólne koszty funkcjonowania działu.

Koszty zmienne

Wyróżnia się cztery odmienne typy zmienności kosztów: koszty zmienne proporcjonalnie, koszty zmienne progresywnie, koszty zmienne degresywnie, koszty zmienne regresywnie.

Koszty zakresów działalności

Wyróżniane są: koszty działalności operacyjnej, koszty działalności inwestycyjnej, koszty operacji finansowych, koszty działalności związanych z funduszami specjalnymi.

Koszty miejsc powstania

Zgodnie ze specyfiką miejsc powstawania kosztów wyróżnia się koszty następujących przedsiębiorstwa i funkcji: koszty wydziałów podstawowych, koszty wydziałów pomocniczych, koszty ogólnego zarządu, koszty zakupu materiałów, koszt sprzedaży produktów.

Koszty istotne

Są kategorią kosztów wyróżnioną ze względu na znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Kosztami istotnymi są koszty których wysokość ulega zmianie w wyniku podjętej decyzji.

Koszty nieistotne

Jest to kategoria kosztów wyróżniona ze względu na znaczenie przy podejmowani decyzji. Kosztami nieistotnymi są koszty, które nie będą objęte przez podejmowane decyzje.