Kosmos (czasopismo)

Kosmos – czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Wydawanie rozpoczęto w 1876 we Lwowie, od 1927 do 1948 roku istniał podział na dwie serie tematyczne: Seria A (prace oryginalne); Seria B (prace przeglądowe). Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie do dnia dzisiejszego – obecnie przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika z siedzibą w Krakowie, przy czym sama...

Czytaj Dalej

Charakterystyka polskiej bieżącej bibliografii narodowej

Temat: Charakterystyka polskiej bieżącej bibliografii narodowej Początki bieżącej biblioteki na ziemiach polskich sięgają XVIII wieku. Pierwsze czasopismo informacyjno-bibliograficzne „Polnishe Bibliotheck” na ziemiach polskich, podając jako fikcyjne miejsce wydania Dannenberg (pol. Grunwald), publikował w latach 1718-1719 gdański historyk i wydawca, Gotfryd Lengnich. Na rozwój zainteresowań bibliograficznych duży wpływ miał wzrost produkcji wydawniczej, spowodowany ...

EKUMENICZNE CZASOPISMA

Periodyki poświęcone problematyce zjednoczenia chrześcijaństwa.

W okresie preekumenizmu, zapowiadającego i przygotowującego -> ruch ekumeniczny w sensie ścisłym, pojawiły się czasopisma o profilu irenicznym — „Ireneon". Eine der evangelischen Kirchenvereinigung gewidmete Zeitschrift (B 1821-25)...

Zdobywanie kosmosu

Stany Zjednoczone potrzebowały spekta­kularnego sukcesu w kosmosie. Pierwszego sateli­tę wystrzelili Rosjanie, także Rosjanin był pierw­szym człowiekiem w kosmosie (a jego lot trwał aż sto osiem minut).

FILOZOFICZNE CZASOPISMA - W POLSCE

Cz.f. zaczęły powstawać w końcuXIX w.; za najstarszy periodyk nauk. można uważać wychodzącepoczątkowo nieregularnie, a później jako półrocznik„Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego (Polskiej) Akademii Umiejętności"(Kr 1874-1952), od 1891 pt. „Rozprawy PAU...

FRANCISZKAŃSKIE CZASOPISMA

Periodyki urzędowe,nauk. i popularne, wydawane przez franciszkanów,poświęcone zagadnieniom związanym z ich życiem, historiąi duchowością.

1. U r z ę d o w e cz.f. - wydawane przez naczelne władzemęskich zak. franciszkańskich zawierają: wyciągi z akt StolicyApost., kurii gen., sprawozdania z...

CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA W EPOCE OŚWIECENIA - tytuły czasopism

• „Merkuriusz Polski” Pierwsze polskie pismo - 1661, wchodziło tylko przez 7 miesięcy.

•  „Monitor” Wzorowany na angielskim „Spectatorze”. Pierwszy redaktor to Stanisław Bohomolec. Zamieszczał tam swoje artykuły także Ignacy  Krasicki. Monitor ukazywał zacofanie polski, żądał reform, walki z ciemnotą i...

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Czasopisma firmowe

Czasopisma firmowe wykorzystywane są do komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem i są adresowane albo do pracowników firmy - tzw. czasopismawewnętrzne, albo do środowiska zewnętrznego - tzw. wydawnictwa zewnętrzne.

Ponieważ niezwykle istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku firmy mająjej...

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

Rozwinięte kraje Europy promieniowały swoimi prądami umysłowymi na pozostałe kraje europejskie. W XVIII wieku Francja i Anglia były ośrodkami życia umysłowego całego kontynentu. Epokę oświecenia nazywa się też wiekiem filozoficznym, bo pionierami nowych prądów byli uczeni, filozofowie i publicyści...

Zasady znakowania książek i czasopism

Dla książek i czasopism zarezerwowano w systemie kodów kreskowych prefiksy:

978 – książki

977 – wydawnictwa ciągłe (periodyki)

W przypadku czasopism stosuje się jeszcze dodatkowy krótki kod tzw. „add-on” – zawierający informację o numerze czasopism lub seryjnym.

Książki są oznaczone tzw. numerem...

Święty obszar i sakralizacja świata - Chaos i kosmos

Rzeczą znamienną dla społeczeństw tradycyjnych jest rozróżnienie, jakim prze-ciwstawiają swe zasiedlone terytorium obszarowi nieznanemu i nieokreślonemu, który je otacza: ich okolice to „świat” (ściślej rzecz biorąc „nasz świat”), kosmos; reszta — to już nie kosmos, to coś w rodzaju „zaświatu”, obszar obcy, bezładny, zamieszkały przez poczwary, demony, obcych (utożsamianych zresztą z demonami i upiorami).

Kosmos - Galileusz ogląda nowy obraz nieba

Odkrycia Galileusza miały doprowadzić do otwartej konfrontacji miedzy Kościołem a nową, rewolucyjną koncepcją kosmosu.

Kosmos - Centauri

Przedstawiają przy tym scenariusz, zgodnie z którym WWA znajdujące się w obłokach międzygwiezdnych były stopniowo pochłaniane przez meteoryty i asteroidy, a potem "dostarczone" na powierzchnię Ziemi wraz z tymi kamieniami z kosmosu.

Kosmos - Kosmiczne nasłuchiwanie

Niedawno zainstalowano przy radioteleskopie w Arecibo w Puerto Rico nowe urządzenie służące do badania fal radiowych pochodzących z kosmosu, nazywane Serendip N (Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligence Populations), jest zdolne do analizowania 168 mln różnych częstotliwości co 2 sekundy.

Rywalizacja ZSRR i USA w kosmosie

1957 wystrzelenie w Kosmos Sputnika,sukces ten był zaskoczeniem dla USA i ogromna porazka propagandowa w toczącej się zimnej wojny -od tego momentu dla Stanow rywalizacja w Kosmosie staje się priorytetem -3.

Kosmos podwójnie pierzasty

Kosmos prawie nie wymaga pielęgnacji oprócz regularnego usuwania obumarłych główek. Kosmos jest raczej odporny na choroby.

Człowiek w kosmosie

Wysyłanie w kosmos pojazdów bezzało­gowych jest przedsięwzięciem skompli­kowanym i kosztownym. Inni uważają jednakże, że astronauci będą nadal wysyłani w kosmos, jeśli to tylko będzie możliwe.

Najnowsze badania kosmosu

Część z nich już wystrzelono, reszta poleci w kosmos w niedalekiej przyszłości.

Loty załogowe w kosmos

Do wynoszenia w kosmos naj­ważniejszych części stacji posłużą potężne rosyj­skie rakieta natomiast załogi amerykańskich wahadłowców będą prowadziły prace montażowe na orbicie. Przed jej ukończeniem od­będzie się aż 45 lotów w kosmos.

Obserwacja kosmosu przez Teleskop Hubble'a (TH)

Zrządzeniem losu, kilka miesięcy po wysłaniu w kosmos TH, wokół otoczonego pierścieniami Saturna rozpętała się burza.

BIAŁORUSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

Pionierską rolę w zbieraniu białorus. pieśnilud. odegrał Z. Dołęga Chodakowski i młodzież wil. skupionaw Tow. Filomatów. Dzięki niej folklor białorus. stał się jednymz kamieni węgielnych pol. romantyzmu. Mickiewicz, J. Czeczot(napisał 29 oryginalnych wierszy białorus.), T. Zan, A. E.Odyniec, znali...