Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim - kościół parafialny w Solcu Kujawskim, siedziba parafii św. Stanisława znajdująca się przy ulicy 23 stycznia 5. Kościół, jako budynek murowany, został wzniesiony w roku 1912. Zbudowano go na miejscu poprzedniego starego drewnianego kościoła parafialnego, którego wzniesiono na miejscu pierwszego parafialnego kościoła w 1736...

Czytaj Dalej

ANGLIKAŃSKI KOŚCIÓŁ, Anglican Communion

, pozostając w pełnej jedności sakramentalnej (full communion) wzajemnie oraz ze stolicami biskupimi Canterbury i Yorku (The Revised Catechism, Lo 1967, nr 20). charakteru sakramentalnego w znaczeniu ścisłym, z powodu braku tekstów NT dowodzących ustanowienia znaku przez Chrystusa; święcenia biskupie, kapł.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

bpami w nauczaniu prawd wiary jest kryterium zgodności i jedności oraz znakiem obecności i działania Ducha Świętego we wspólnocie wierzących (-»• biskup IV A); wszelki autorytet kośc.

EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

Współzależność między misjami a e. rozważano na zjazdach, konferencjach i kongresach -> Międzynarodowej Rady Misyjnej oraz -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK), zwł. poświęconych sprawom -> misji, a także na Soborze Wat. II w celu usunięcia braku jedności w działaniu utrudniającego -»•...

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

W 1122 roku Henryk V i Kalikst II podpisali w Wormacji konkordat, w którym cesarz zrzeka się powoływania biskupów i opatów. Na protestantyzm przechodzi większość książąt i biskupów ( ich diecezje stają się świeckimi księstwami ).

BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - DZIEJE

W Kościele apostolskim B. stanowiła podstawępracy mis. i duszpast.; apostołowie, powierzając „obsługiwaniestołów" 7 mężom, sami poświęcili się „wyłącznie modlitwiei posłudze słowa" (Dz 6,1-4). Głównym zadaniem duszpast.było „czytanie, zachęcanie, nauka" (1 Tm 4,13).

Taki stosunekdo B. miał...

CHARYZMAT

(gr. charizesthai obdarowywać, charismata dary), Dar nadprzyr., którego Chrystus uwielbiony udziela wiernym przez Ducha Świętego w celu wypełnienia określonej służby we wspólnocie -» Ludu Bożego; jako dar zwyczajny, powsz. i różnorodny stanowi określone ukierunkowanie -» łaski Bożej ; nazwę ch...

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

proces decentralizacji (LT), przejawiający się w dowartościowaniu roli episkopatów poszczególnych krajów ( -> Konferencja Biskupów), jak też ich przedstawicieli delegowanych przez nich lub wyznaczanych przez papieża (-» Synod Biskupów) w zarządzaniu Kościołem (-» kole-gializm), a także w akcentowaniu autonomii -> lokalnych Kościołów; z drugiej zaś strony dzięki określeniu przez Sobór teologii -» ...

EKUMENIZM - PRZEJAWY

Powszechnie przyjmuje się, iż ruch ekum. zrodził się pod koniec XIX w., a mimo to niektóre elementy e. towarzyszą dziejom chrześcijaństwa od czasów apost. ; drogi ku jedności, które na sile przybrały dopiero w XX w., stały się impulsem dla współczesnego -> ruchu ekumenicznego.

1. Droga odnowy —...

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PRZEJAWY

wywierały wpływ synody przez próby reform obyczajów świeckich i kleru (wprowadzanie -»• celibatu), przez zwalczanie włóczęgostwa niższych duchownych, nakaz rezydencji i zakaz kumulacji beneficjów, wizytacje biskupie, a także zakony żebrzące (1300 — ok.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

biskup Teodor Potocki (\"Turris sea Campanile ligneum conspicuum\"50 - drewniana, widoczna dzwonnica). W formularzu wizytacyjnym biskup Feliks Kretkowski wspomina, że od 1716r.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce

Światynia przedromańska z kamienia polnego na planie krzyża greckiego, fragmenty kamiennego palatium ( nazwa używana do określania starożytnego lub średniowiecznego głównego budynku zamku, pałacu cesarza, króla lub biskupa. Stanisława Biskupa, trzynawowa bazylika z XVII w.

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

Przedstawia Matkę Bożą Różańcową Miłosiernego Dzieciątkiem, adorowaną prze dostojników świeckich (papież, biskup, król), otaczają ją aniołowie.

Zabytki architektury

Lidzbark Warminśki; •Zamek biskupów warmińskich •Kościół farny •fragmenty murów z przedbramiem Bramy Wysokiej z XV-XVI w. Jakuba•Pałac biskupów wrocławskich•Kolegium jezuitów •Klasztor bożogrobowców•Mury miejskie•Kamienice,-Ratusz,39.

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

A gdy biskup znalazł się naprzeciw przedsionka owego człowieka, on schował się za słup i patrzał przez szparę podziwiając chwałę i cześć, jaka otaczała biskupa.

BOGUSZYCE

Stanisława Biskupa z 1558, drewniany o konstrukcji zrębowej, trzynawowy, z wieżą; piękna polichromia renesansowa.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Zakon zał. 1256 we Włoszech przez pap. Aleksandra IV w wyniku złączenia kilku kongr. pustelniczych, oparty na regule św. Augustyna; ma na celu pracę duszpast. i mis., podejmuje także działalność nauk.; od 1303 zak. żebrzący.

I. GENEZA i DZIEJE — Geneza a. wiąże się z ruchem eremic-kim ( -> eremici)...

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

klasztorne oraz przy siedzibach biskupich,m. przy katedrach biskupich, nakazane1563 na Soborze Tryd.

BISKUP - W PRAWIE KANONICZNYM

Hieronima o pochodzeniu biskupstwa monarchiczncgo, CT 33 (1964) 5-28; Das Amt der Einheit, St 1964; P. Łukaszyk, Troskliwi współpracownicy urzędu biskupiego, CT 38 (1968) z.

BISKUP - We WSPÓLNOTACH CHRZEŚCIJAŃSKICH

Biskup w s t r u k t u r z e Kościoła — W 1534 b. -> biskup II B 2), są w praktyce sprawowane zarównoprzez kapłanów, jak i b .