Kościół św. Klemensa w Ustroniu

Kościół św. Klemensa w Ustroniu

Kościół pod wezwaniem św. Klemensa papieża i męczennika - rzymskokatolicki kościół parafialny w Ustroniu, w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim. Pierwsze wzmianki o parafii ustrońskiej pochodzą z 1447 r. Kościół był wówczas drewniany i zlokalizowany na obecnym starym cmentarzu katolickim. W okresie reformacji trafił w ręce ewangelików. Do Kościoła katolickiego powrócił w 1654 r., jako...

Czytaj Dalej

ANGLIKAŃSKI KOŚCIÓŁ, Anglican Communion

W tej sytuacji Klemens VII potwierdził ważność pierwszego małżeństwa i ogłosił ekskomunikę na króla (11 VII 1533); ważność małżeństwa z Katarzyną potwierdził trybunał rzym.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

E., oparta na założeniach właściwych wsch. tradycji teol., rozwijała się zwł. od XIX w. w formie systematycznej refleksji nad tajemnicą Kościoła, chociaż nie ujęto jej jako odrębnego traktatu ; w XX w. wyodrębniło się w niej kilka nurtów o znaczeniu ekum. (-» ekumenizm III B).

A. GENEZA i ROZWÓJ —...

EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

Współzależność między misjami a e. rozważano na zjazdach, konferencjach i kongresach -> Międzynarodowej Rady Misyjnej oraz -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK), zwł. poświęconych sprawom -> misji, a także na Soborze Wat. II w celu usunięcia braku jedności w działaniu utrudniającego -»•...

BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - DZIEJE

Klemensa XI Unigenitus z 8 IX 1713;DS 2400-2502).

CHARYZMAT

uważano za dar w sensie etycznym (Klemens Rzym.

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

Dzięki misjom, prowadzonym od czasów apost. (-» chrześcijaństwo I B) dokonywała się stopniowo chrystianizacja świata i formowała duchowość chrześcijańska.

A. STAROŻYTNOŚĆ — Rozszerzaniu się ch. sprzyjała przede wszystkim jedność terytorialna, językowa i kulturalna cesarstwa rzym., utrudniała...

EKUMENIZM - PRZEJAWY

Powszechnie przyjmuje się, iż ruch ekum. zrodził się pod koniec XIX w., a mimo to niektóre elementy e. towarzyszą dziejom chrześcijaństwa od czasów apost. ; drogi ku jedności, które na sile przybrały dopiero w XX w., stały się impulsem dla współczesnego -> ruchu ekumenicznego.

1. Droga odnowy —...

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PRZEJAWY

Chrześcijaństwo dowartościowało małżeństwo i wychowanie dzieci oraz wypełnianie obowiązków zawodowych i powinności względem państwa (Klemens Aleks. Klemens XIV.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Kościół św. Barbary nie doczekał się żadnego wyczerpującego opracowania. Literatura powierzchownie zajmuje się ta świątynią, ograniczając się jedynie do datowania i krótkich opisów. Wiadomości na temat historii kościoła możemy czerpać jedynie z niepublikowanych, dotychczas nieznanych źródeł. Praca ta dotyczy dziejów kościoła rumiańskiego (obecnego oraz poprzedniego) powstała w oparciu o przeprowadzoną ...

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa. Klemensa Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: odkąd zaczynają się dzieje kościoła św. Klemensa zaprzątało myśli wielu badaczy i historyków.

Monofizytyzm i koscioly

Do najwybitniejszych z nich należą Klemens Aleksandryjski i Orygenes.

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

pamiątki historyczne Goszczący w 1589 roku w Będzinie kardynał Hipolit Aldobrandini, późniejszy papież Klemens VIII ofiarował kościołowi renesansowy kielich.

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

Kościół w całym okresie swojego istnienia przeżył szereg transformacji dostosowujących go do otaczającej go sytuacji. Rola kościoła uzależniona była w głównej mierze od koniunktury światowej. Średniowiecze to okres w naszych dziejach, w którym rola i znaczenie kościoła było bardzo silne, lecz...

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Klemens VIII utworzył osobną prowincję; 1621 obserwanci mieli już tu 3 prowincje, a od 1629 jedną na Filipinach; nazywali się początkowo bosymi, gdyż chodzili w sandałach plecionych ze sznura; wkrótce jednak zmienili nazwę na rekolektów; idee eremickie uzewnętrzniali przez istnienie w każdej prowincji przynajmniej jednego klasztoru z osobnymi domkami dla poszczególnych zakonników; udawali się tam ci, którzy pragnęli prowadzić życie ...

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Klemens Aleks. , do której wzrostu przyczynili się papieże:Jan XXII, Benedykt XII, Klemens VI i Grzegorz XI; jednakżejej zbiory, podobnie jak i poprzednich b.

BYTOM

Siedziba parafii rzym.kat. i dekanatów w diecezjiopolskiej oraz parafii ewang.augsb. w diecezji katowickiej. B. należałdo diec. krakowskiej, a 1821-1945 do archidiec. wrocławskiej.Gród, zał. przez króla Kazimierza Odnowiciela w poł. XI w.,zniszczony 1241 przez Tatarów, otrzymał 1254 przywilej lokacyjnyod...

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

E., z uwagi na ciągłą ewolucję pojęcia Kościoła, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów międzywyznaniowego -* dialogu (III).

A. GENEZA — Punktem wyjścia całej protestanckiej e. są poglądy M. Lutra w 2 zasadniczych etapach rozwojowych — początkowo podkreślał on niewidzialny i czysto...

ERAZM Św. bp.

zm. w III lub na pocz. IV w. w Formii (prow. Latina), męczennik, jeden z czternastu wspomożycieli.

Wg legendarnej Passio z VI w. miał pochodzić z Antiochii i był prawdopodobnie bpem w Formii, gdzie jego grób stał się centrum kultu; w Rzymie na Monte Celio i w okolicy Neapolu wzniesiono benedyktyńskie...

EWANGELISTA - W IKONOGRAFII

E. są przedstawiani w postaci naturalnej lub symbolicznie, czyli jako 4 żyjące istoty — człowiek, wół, lew i orzeł- z bibl. wizji Ez (1,1-28), Iz (6,1-3) i Ap (4,1-9); ukazywane z nimbem i skrzydłami w postaci zwierzęcej bądź ludzkiej — albo jako pojedyncze antropomorfy zwieńczone symboliczną głową...