Kościół św. Jana Kantego w Poznaniu

Kościół św. Jana Kantego w Poznaniu

Kościół św. Jana Kantego w Poznaniu znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej między ul. Sowińskiego i Grochowską. Parafia św. Jana z Kęt powstała w 1938 roku. Prowizoryczny kościół, który wzniesiono przy narożniku ul. Grunwaldzkiej i ul. Obozowej, został zamknięty i zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie parafia przez długi czas korzystała z drewnianego budynku restauracji przy dawnym...

Czytaj Dalej

ANGLIKAŃSKI KOŚCIÓŁ, Anglican Communion

common sense (zdrowy rozsądek), dzięki któremu intuicyjnie ocenia się słuszność czy niesłuszność sformułowań doktrynalnych lub praktyk życia; nie jest to pragmatyzm, ale nawiązanie do słów Chrystusa „po ich owocach poznacie ich" (Mt 7, 20); nie jest to też utylitaryzm, lecz chrzęść, egzysten-cjalizm społ.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

; Kościół bowiem jako tajemnica wspólnoty życia Boga z ludźmi wymyka się wszelkiej próbie racjonalnego ujęcia i formalnego wyrażenia; konceptualne definicje w podręcznikach i katechizmach, zależne od poszczególnych szkół i tendencji, nie wyrażają świadectwa Kościoła o sobie samym, którego poznanie dokonuje się przez doświadczenie wewn.

EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

Współzależność między misjami a e. rozważano na zjazdach, konferencjach i kongresach -> Międzynarodowej Rady Misyjnej oraz -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK), zwł. poświęconych sprawom -> misji, a także na Soborze Wat. II w celu usunięcia braku jedności w działaniu utrudniającego -»•...

Apokalipsa św. Jana

Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu. Jana, miało miejsce na wyspie Patmos, dokąd został on karnie zesłany z Efezu za rządów Domicjana w 95.

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Tytuł Syn jest charakterystyczny dla Jana.

BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - DZIEJE

W Kościele apostolskim B. stanowiła podstawępracy mis. i duszpast.; apostołowie, powierzając „obsługiwaniestołów" 7 mężom, sami poświęcili się „wyłącznie modlitwiei posłudze słowa" (Dz 6,1-4). Głównym zadaniem duszpast.było „czytanie, zachęcanie, nauka" (1 Tm 4,13).

Taki stosunekdo B. miał...

CHARYZMAT

obrazu proroka charyzmatyk NT wyposażony jest w pełne poznanie Bożych spraw, w umiejętność przedstawiania ich we właściwych terminach słownych, a także — w celu udowodnienia wielkiej liczbie ludzi wiarygodności nauki — w możność potwierdzenia prawdziwości kerygmy przez nadzwyczajne znaki i czyny (STh II-II; In Ef.

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

Jana XXIII) i sprawiedliwego podziału dóbr ziemskich (-> dialog VI), czy też udzielania pomocy potrzebującym, m.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

; pomocniczo poznanie to jest możliwe na tle wielkich religii współcz. i są koniecznym współczynnikiem głębszego poznania własnego Kościoła.

EKUMENIZM - PRZEJAWY

Jana XXIII obserwatorów z Kościołów pozakat. Jana Pawła II w -* Ekumenicznym Patriarchacie Prawosławnym w Stambule (29-30 XI 1979).

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PRZEJAWY

Jana XXIII), zachowaniu praw człowieka (pap. Jana XXIII, doprowadziła do postawy ekum.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Latem proboszcz zapłacił traczom za 60 sztuk tarcin poznaczonych na oszalowanie kościoła.

Monofizytyzm i koscioly

Monofizytyzm to kierunek w teologii chrześcijańskiej przyjmujący, że w Chrystusie jest tylko jedna natura, jednocześnie boska i ludzka. Pogląd ten został sformułowany przez mnicha z Konstantynopola, Eutychesa. Herezja monofizycka powstała z chęci zwalczenia herezji nestoriańskiej. Podczas gdy nestorianie rozdzielali jedność natury Boskiej i ludzkiej w Chrystusie, to uczeni aleksandryjscy popadli w drugą krańcowość. Monofizytów można podzielić na dwie grupy: Pierwsi to ...

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

Namalował go Franciszek Nowakowski z Kielc, uczeń Jana Matejki. Jana podtrzymującego Matkę Boską oraz świętych Andrzeja i Jana Ewangelistów z XVI w. Popiersie papieża Jana Pawła II – znajduje się tuż przy łuku tęczy.

ABSOLUT

Jest on samoistniejacympoznaniem tego, co jest intelektualnie poznawalne. Absolutny bytwyraza sie w skonczonych bytach rozumnych i wszystkie je utrzymuje w sobie,zas ich poznanie tego bytu jest samopoznaniem siebie przez ten byt.

Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

Jana zadaniem Ducha jest przypomnienie wszystkiego co uczynił i czego nauczał Jezus).

Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Psychologia czy psychofizjologia poznania, socjologia poznania, historia poznania, analiza logiczna czy semiotyczna poznania, także metafizyka poznania nie zastąpią właściwie ujętej teorii poznania.

OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

Przyjmując rozróŜnienie między poznaniem jako czynnością (poznawaniem) a poznaniem jako wytworem tej czynności (rezultatem poznawczym), zaznaczamy, iŜ przedmiotem teorii poznania są zarówno czynności poznawcze, jak i ich (poznawcze) rezultaty.

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

Wybór na papieża 1979 Jana Pawła II, pierwszego od XVI w. Pontyfikat Jana Pawła II przyczynił się walnie do upadku ustroju komunistycznego.