Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni

Kościoły znajdujące się na terenie parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni:

Czytaj Dalej

CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

rzeźby w Domu Piłata w kościele Panny Maryi i Karola Wielkiego na Karlovie w Pradze z ok. 1744 MB Niepokalanie Poczęta z kościoła Panny Maryi na Strahovie) oraz K.

ANGLIKAŃSKI KOŚCIÓŁ, Anglican Communion

za panowania Marii I (1553--58); jednakże represje stosowane przez królową wobec protestantów (273 z nich, wraz z prymasem Cranmerem, ścięto lub spalono) nie wzmocniły katolicyzmu, lecz obudziły sympatię i współczucie dla prześladowanych. prymatu karano śmiercią; odnowione za Marii I klasztory ponownie zamknięto.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

E., oparta na założeniach właściwych wsch. tradycji teol., rozwijała się zwł. od XIX w. w formie systematycznej refleksji nad tajemnicą Kościoła, chociaż nie ujęto jej jako odrębnego traktatu ; w XX w. wyodrębniło się w niej kilka nurtów o znaczeniu ekum. (-» ekumenizm III B).

A. GENEZA i ROZWÓJ —...

EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

Seumois, Nowa koncepcja misji, NOK 377-391; Polska Rada Ekumeniczna, Dokumenty IV Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów, Wwa 1968; A.

Sąd nad społeczeństwem polskim w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

Utwór powstał w okresie Młodej Polski i wyrósł z bacznej oraz wnikliwej obserwacji życia ówczesnego społeczeństwa polskiego. Mówi: "Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna".

Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego

W Magdeburgu obchodził Henryk jeszcze święto Wniebowstąpienia Marii Panny (15 sierpnia), lecz następnego dnia, wyprawił się do obozu.

CHARYZMAT

(gr. charizesthai obdarowywać, charismata dary), Dar nadprzyr., którego Chrystus uwielbiony udziela wiernym przez Ducha Świętego w celu wypełnienia określonej służby we wspólnocie -» Ludu Bożego; jako dar zwyczajny, powsz. i różnorodny stanowi określone ukierunkowanie -» łaski Bożej ; nazwę ch...

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

Dzięki misjom, prowadzonym od czasów apost. (-» chrześcijaństwo I B) dokonywała się stopniowo chrystianizacja świata i formowała duchowość chrześcijańska.

A. STAROŻYTNOŚĆ — Rozszerzaniu się ch. sprzyjała przede wszystkim jedność terytorialna, językowa i kulturalna cesarstwa rzym., utrudniała...

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

, nieśmiertelności i chwały wiecznej (ad Christum per Mariam); bez -* mariologii nie byłoby pełnej e. Kowalczyk, Teologia narodu w przemówieniach Jana Pawła 11 w czasie pielgrzymki do Polski, Lb 1982 (mps BKUL).

EKUMENIZM - PRZEJAWY

Ekumeniczne dążenie protestantyzmu polskiego od Traktatu Warszawskiego 1767168 do 11 wojny światowej, Wwa 1972; S.

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PRZEJAWY

(Chile, Argentyna, Polska, Anglia, Irlandia), naukę o godności człowieka (enc. w granicach Polski cierpiał na brak bpów i wykształconego duchowieństwa, a z powodu rzadszej sieci par.

Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej.

Prosząc o pozwolenie na formowania polskiej armii u boku Francji, polscy patrioci mieli nadzieję , że legiony staną się zalążkiem odbudowanego wojska polskiego. Kiedy polski żołnierz był potrzebny, cesarz łudził Polaków obietnicami odbudowania wolnej i potężnej Polski.

Geneza hymnu polskiego

Już Mickiewicz w „Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego dał wyraz przekonaniu, że Polska może odzyskać wolność w wyniku wojny powszechnej.

Monofizytyzm i koscioly

Monofizytyzm to kierunek w teologii chrześcijańskiej przyjmujący, że w Chrystusie jest tylko jedna natura, jednocześnie boska i ludzka. Pogląd ten został sformułowany przez mnicha z Konstantynopola, Eutychesa. Herezja monofizycka powstała z chęci zwalczenia herezji nestoriańskiej. Podczas gdy nestorianie rozdzielali jedność natury Boskiej i ludzkiej w Chrystusie, to uczeni aleksandryjscy popadli w drugą krańcowość. Monofizytów można podzielić na dwie grupy: Pierwsi to ...

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieskąopiekunką naszego narodu (1962).

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej

Cycerona, Horacego, Wergiliusza kontynuacja gatunków antycznych inkrustacje wzmiankami, cytatami antyczna topika (arkadia - kraina na Peloponezie, piękne łąki) latynizacja nazwisk Simon-Simonides, łacińskie końcówki do polskich nazwisk oraz przydomków - polski Horacy - Kochanowski antykizacja przeszłości i teraźniejszości, szukanie rodowodu (utożsamianie Polski z Sarmacją) zainteresowanie dziejami ...

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

Kościół w całym okresie swojego istnienia przeżył szereg transformacji dostosowujących go do otaczającej go sytuacji. Rola kościoła uzależniona była w głównej mierze od koniunktury światowej. Średniowiecze to okres w naszych dziejach, w którym rola i znaczenie kościoła było bardzo silne, lecz...

Legiony polskie - geneza, działalność i upadek

Wtedy to przybył do Włoch Józef Wybicki i wzruszony nastrojem legionistów, widokiem odrodzonego wojska polskiego, ułożył pieśń poświęconą Dąbrowskiemu i jego wojsku - Jeszcze Polska nie umarła - która obecnie jest hymnem polskim.