Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu

Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu

Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu, dawniej: kościół św. Jerzego - kościół parafialny pw. Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Jerzego przy ul. Podgórnej, w dzielnicy Mokre. Wezwanie nawiązuje do dawnego gotyckiego kościoła św. Jerzego, o tradycji XIII/XIV-wiecznej, znajdującego się w innym miejscu, na Chełmińskim Przedmieściu. Kościół tamten, od XVI w. służący jako parafialny polskim...

Czytaj Dalej

CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

Matka Boża w muzeum w Znojmie) oraz w Cz. Jana w Toruniu (zaginiona). styl łamany (postacie na obramieniu Matki Bożej z Vysšego Brodu).

ANGLIKAŃSKI KOŚCIÓŁ, Anglican Communion

Butler podkreślał przeciwko -> deizmowi boski charakter objawienia Chrystusa oraz Kościoła; G. Tematem rozważań był Kościół jako instytucja boska i sakramenty, przede wszystkim dowartościowanie teologii bierzmowania i eucharystii przy podkreślaniu doktryny wcielenia Chrystusa (R.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

nie może naruszać niezależności Kościołów lokalnych oraz poszczególnych osób w Kościele podobnie jak współistotność natury osób boskich nie narusza ich odrębności i samodzielności; podporządkowywanie Kościołów jednemu Kościołowi lokalnemu przeciwstawia się trynitarnej logice wczesnego chrześcijaństwa, które zwalczało tendencje -*• subordy-nacjanizmu co do osób boskich; zgodnie z J 17,21 ...

EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

Współzależność między misjami a e. rozważano na zjazdach, konferencjach i kongresach -> Międzynarodowej Rady Misyjnej oraz -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK), zwł. poświęconych sprawom -> misji, a także na Soborze Wat. II w celu usunięcia braku jedności w działaniu utrudniającego -»•...

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, bezim. , ukazuje tragiczne przeżycia matki patrzącej na okrutną śmierć syna.

CHARYZMAT

za nadzwyczajny dowód na boskie pochodzenie Kościoła, a w liście Testem benevolentiae do bpa Baltimore (ASS 31(1898-99) 471-472) określił eh.

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

Dzięki misjom, prowadzonym od czasów apost. (-» chrześcijaństwo I B) dokonywała się stopniowo chrystianizacja świata i formowała duchowość chrześcijańska.

A. STAROŻYTNOŚĆ — Rozszerzaniu się ch. sprzyjała przede wszystkim jedność terytorialna, językowa i kulturalna cesarstwa rzym., utrudniała...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

Makorza, Dziesięć pieśni do Matki Boskiej śpiewanych na Jasnej Górze, Pz 1949; W.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

dramaturgiczna, gdzie Kościół jawi się jako bosko-ludzki dramat historii świata, społeczność cierpiących, prześladowanych, niosących krzyż wraz z Chrystusem, Panem historii, ukrzyżowanym i wywyższonym, obmywającym wiernych własną krwią i zapisującym ich w księdze życia (1,5-6: 3,5; 13,8); w świecie toczą z sobą śmiertelny bój miasto Boże (nowa Jerozolima—Kościół) i miasto bestii zła (anty-kościóf); zwycięstwo stoi przed ...

EKUMENIZM - PRZEJAWY

Powszechnie przyjmuje się, iż ruch ekum. zrodził się pod koniec XIX w., a mimo to niektóre elementy e. towarzyszą dziejom chrześcijaństwa od czasów apost. ; drogi ku jedności, które na sile przybrały dopiero w XX w., stały się impulsem dla współczesnego -> ruchu ekumenicznego.

1. Droga odnowy —...

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PRZEJAWY

i systemem surowych praktyk pokutnych, obwarowanych przepisami o swym boskim autorytecie, co prowadziło do zatarcia granicy między prawem ludzkim i boskim, oraz wyrażania obyczajowości w normach dotyczących czynów zewn.

Monofizytyzm i koscioly

Głosili oni, że obydwie natury w Chrystusie ściśle się złączyły, zaś ze zlania się ich powstała jedna natura Bosko - ludzka (jak kropla wina ginie w morzu, tak w bezmiarze Bóstwa zaginęła natura ludzka w Chrystusie).

Matki Boskiej Bolesnej

Matki Boskiej Bolesnej.

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

Deista nie wypowiadał się w kwestiach wiary uznając, że nie sposób dowieść istnienia Boga twierdzili jednak, że świat musiał powstać dzięki twórczej pracy boskiego rozumu.

BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - DZIEJE

W Kościele apostolskim B. stanowiła podstawępracy mis. i duszpast.; apostołowie, powierzając „obsługiwaniestołów" 7 mężom, sami poświęcili się „wyłącznie modlitwiei posłudze słowa" (Dz 6,1-4). Głównym zadaniem duszpast.było „czytanie, zachęcanie, nauka" (1 Tm 4,13).

Taki stosunekdo B. miał...

BOLESNA MATKA BOŻA - KULT

Nulla) Matka Boska Zwycięska w roku 1944 oraz StabaiMater (Wiersze, Ki 1947), W. są Dróżki Matki Boskiej, obchodzoneprzez pielgrzymów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

BOLESNA MATKA BOŻA - W IKONOGRAFII

W ikonach typu Glykofilusy Jezusprzytula policzek do twarzy Matki, obejmując ją obu rączkami zaszyję; błogi nastrój tulącego się z ufnością dziecka kontrastujez zacienionymi głębokim smutkiem oczami Matki przewidującejjego mękę (np.

BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

Matki Boskiej Bolesnej (— Bolesna Matka'Boża III); B. Matki Boskiej Częstochowskiej (— Częstochowska MatkaBoża V); B. Matki Boskiej Łaskawej (— Łaskawa Matka Boża III);B.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

Raczyński, Cudowny obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze w Częstochowie, Cz 1948; Pius XII, Ad Archiepiscopos, episcopos locorumąue ordinarios Poloniae pacem et communlonem cum Apostolica Sede habentes, AAS 43 (1951) 775-778; M.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

nie sprecyzowano bliżej pojęcia Kościoła, lecz określono go jako zgrom, wiernych, wspólnotę świętych, owoc boskiego zbawczego działania oraz twór Boży (B.