Kościół Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim

Kościół Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim

Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim - świątynia wybudowana w latach 1907-1908 na potrzeby społeczności protestanckiej, od 1945 katolicka. Nie ma zgodności co do architekta świątyni. Najbardziej prawdopodobną osobą jest August Stüler, twórca również pałacu Narzymskich oraz kościoła św. Wojciecha. Rok 1908 to również data wyświęcenia kościoła, który trafił do rąk...

Czytaj Dalej

CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

Spranger (Zmartwychwstanie Chrystusa z 1579 do Epitafium M. Ludgardy z Mostu Karola); jego unikalny zespół scen z życia Chrystusa, kuty w kamieniu w lesie zw.

Władcy Hiszpanii i Portugalii

W dziejach Półwyspu Iberyjskiego zapisało się wielu władców, których ogromne aspiracje pchały do rozszerzania swej władzy na inne państwa kontynentu. Gdy Europa okazała się za ciasna, ruszyli na podbój Nowego Świata.

W VIII wieku większość terytoriów Półwyspu Iberyjskiego została podbita przez...

EKUMENIZM - PRZEJAWY

Kościołach ich autentycznych wartości w celu własnego ubogacenia, rezygnację z chęci zwycięstwa własnego Kościoła nad innym i dążenie do tego, by we wszystkim zwyciężał Chrystus, wyzwolenie się z ducha triumfalizmu, gotowość do nieustannej reformy siebie.

EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

) również przez Kościoły lokalne; Jezus Chrystus jest bowiem sam --- ewangelią, którą każdy Kościół powinien realizować wobec świata jako „niezawodne źródło odnowy społ.

Monofizytyzm i koscioly

Chrystus nie mógł cierpieć w przebóstwionej naturze ludzkiej.

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich. Był człowiekiem światłym, wykształconym, mecenasem sztuki. Pierwsze lata jego panowania...

CHARYZMAT

przypisuje się bezpośrednio Duchowi Świętemu, głównym ich dawcą jest Bóg Ojciec oraz Chrystus uwielbiony (por. Blachnicki, Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła, Znak 28(1976) 159-172; J.

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

Dzięki misjom, prowadzonym od czasów apost. (-» chrześcijaństwo I B) dokonywała się stopniowo chrystianizacja świata i formowała duchowość chrześcijańska.

A. STAROŻYTNOŚĆ — Rozszerzaniu się ch. sprzyjała przede wszystkim jedność terytorialna, językowa i kulturalna cesarstwa rzym., utrudniała...

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

syntetyczno-pastoralną, która bazuje przede wszystkim na idei -> ciała Chrystusa, tworzącego z wiernych żywy organizm, którego Chrystus jest głową i nowym Adamem (Rz 5,15; 1 Kor 15,22-23; Ef 1,22-23; Kol 1,18. 19652 (Chrystus.

O Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce.

O Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce. Czyż ten nasz naród, który wydał papieża Jana Pawła II, tylu świętych, królów, poetów, tyle szlachetnych serc, nie zdobędzie się na postawienie pomnika Chrystusowi Królowi?

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

Piotra, na którego szczycie ustawiono krzyż, a na jego kwadratowej postawie wykuto napis "Chrystus zwycięża, Chrystus panuje, Chrystus rządzi, Chrystus chroni swój lud przed wszelkim złem".

ALEKSANDER WIELKI (Macedoński)

Syn Filipa II Macedońskiego i Olimpiady, ur. 356 pne. w Pełli, wychowanek Arystotelesa, król macedoński od 336; Wymógł na państwach gr. obranie go naczelnym wodzem wyprawy na Persję, rzekomo dla wyzwolenia miast gr. w Azji Mniejszej, a w istocie dla zdobycia całego cywilizowanego Wschodu.

W 334 przekroczył...

KRÓL

Władca koronowany, monarcha; figura w kartach, szachach, grze w kręgle; od imienia Karla - Karola Wielkiego, pożyczka słowiańska z IX w., kiedy jeszcze or między spółgłoskami ulegało przestawce - z k-or-l utworzyło się k-ro-l (co już w XI w. byłoby niemożliwe). Arcychrześcijański król tytuł królów...

Sztuka w czasach Ludwika XIV

Trwające 72 lata panowanie francuskiego króla Ludwika XIV, zwanego Królem Słońce, to okres bezprecedensowej świetności wszystkich niemal dziedzin sztuki: od literatury, poprzez malarstwo i architekturę, do rękodzielnictwa.

Gdy w roku 1643 Ludwik XIV został koronowany na króla Francji, miał zaledwie...

Władcy Polski

Dzieje Polski, położonej między agresywnymi mocarstwami, były niezwykle burzliwe. Jej władcy i przywódcy musieli stawić czoła trudnym wyzwaniom.

Pierwszym historycznym władcą Polski, a właściwie państwa Polan, był Mieszko I (ok. 935-992), książę, który przyjął chrzest, wprowadzając swe...

BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - DZIEJE

spotykają się Bóg i człowiek za pośrednictwemChrystusa i Kościoła. jest nieznajomościąChrystusa" (In Is.

BISKUP - W TEOLOGII

(KK 24); dzięki temu potrójnemuposłannictwu Chrystus jest obecny i działa w Kościele, b.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

aksjomat „gdzie Kościół, tam Chrystus", zastępują teologowie protest, aksjomatem „Chrystus jest tam, gdzie Kościół, powstały i utrzymywany przez Ducha Świętego"; w wierze wzbudzonej dzięki Duchowi Świętemu przez pośrednictwo słowa ludzie związani z Chrystusem łączą się z nim między sobą w Kościele powstałym z przepowiadania i wiary ; głoszenie słowa Bożego i wiara w nie ujawniają istnienie Kościoła, a ...

EKSPRESJONIZM - W SZTUCE

tworzyli — Bariach (litografia Dzień zmarłych z 1912), Kokoschka (litografia Zmartwychwstanie Pańskie z 1916), Schmidt-Rottluff (drzeworyt Głowa Chrystusa oraz Chrystus z apostołami z 1918), Pechstein (cykl drzeworytów Ojcze nasz z 1921), Chagall (miedzioryty z 1931-39 do Biblii, P 1956), w Polsce — Hulewicz (drzeworyt Chrystus frasobliwy z 1918), Hryókowski (Boże Narodzenie z 1919), Makowski (drzeworyty z 1925 do Pastorałek ...

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

Chrystus, ustanawiając nowe przymierze we Krwi swojej (1 Kor 11,25), powołał spośród żydów i pogan nowy Lud Boży — Kościół jako miejsce działania Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym; wspólnotowy charakter ma zbawcze dzieło Chrystusa, ponieważ polega ono na pojednaniu najpierw między Bogiem i ludźmi, a nast.