Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu

Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu

Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza znajduje się przy ul. Nowina na poznańskich Ogrodach. Historia kościoła sięga 1961 roku, gdy na Cmentarzu Jeżyckim zaprzestano pochówków. Wówczas, w związku z rozległością parafii św. Floriana, w znajdującej się na terenie nekropoli kaplicy św. Barbary zaczęto odprawiać nabożeństwa i msze dla mieszkańców Ogrodów. Nową parafię erygowano w 1981 roku, zaś...

Czytaj Dalej

ANGLIKAŃSKI KOŚCIÓŁ, Anglican Communion

common sense (zdrowy rozsądek), dzięki któremu intuicyjnie ocenia się słuszność czy niesłuszność sformułowań doktrynalnych lub praktyk życia; nie jest to pragmatyzm, ale nawiązanie do słów Chrystusa „po ich owocach poznacie ich" (Mt 7, 20); nie jest to też utylitaryzm, lecz chrzęść, egzysten-cjalizm społ.

CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

Spranger (Zmartwychwstanie Chrystusa z 1579 do Epitafium M. Ludgardy z Mostu Karola); jego unikalny zespół scen z życia Chrystusa, kuty w kamieniu w lesie zw.

DOBRY PASTERZ - IKONOGRAFIA

W najwspanialszym dziele późnego antyku — mozaice z 450 w Mauzoleum Galii Placydii w Rawennie — bukoliczny motyw pasterza siedzącego pomiędzy owcami został podniesiony do rangi przedstawienia Chrystusa-Pasterza jako Króla z aureolą, w złotej tunice i purpurowej chlamidzie, trzymającego w dłoni crux gemmata; nawiązano tu do starotest.

EKUMENIZM - PRZEJAWY

, a wśród katolików od 1967 (-*• odnowa charyzmatyczna), biorąc za centrum -*• ewangelię, dokonuje się dzięki odnajdywaniu w modlitwie i życiu tego, co istotne dla chrześcijaństwa (Chrystus, Duch Święty, miłość jako podstawowa zasada życia), a wspólna działalność i wspólne dziedzictwo chrzęść.

EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

) również przez Kościoły lokalne; Jezus Chrystus jest bowiem sam --- ewangelią, którą każdy Kościół powinien realizować wobec świata jako „niezawodne źródło odnowy społ.

Monofizytyzm i koscioly

Chrystus nie mógł cierpieć w przebóstwionej naturze ludzkiej.

BISKUP - W TEOLOGII

w sposób szczególny i dostrzegalny przejmująrolę samego Chrystusa, Mistrza, Pasterza i Kapłana i w Jegozastępstwie działają" (KK 21).

CHARYZMAT

29; Ef 4,11 ; KK 10-12,18-20,25,30; KO 8; DK 4; DA 30; KDK 62; DZ 8), ewangelizacji (Ef 4,11; DM 23,28) i pasterzowania (Ef 4,11; por. i urzędu dla dobra Kościoła. Blachnicki, Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła, Znak 28(1976) 159-172; J.

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

proces decentralizacji (LT), przejawiający się w dowartościowaniu roli episkopatów poszczególnych krajów ( -> Konferencja Biskupów), jak też ich przedstawicieli delegowanych przez nich lub wyznaczanych przez papieża (-» Synod Biskupów) w zarządzaniu Kościołem (-» kole-gializm), a także w akcentowaniu autonomii -> lokalnych Kościołów; z drugiej zaś strony dzięki określeniu przez Sobór teologii -» kapłaństwa ...

DOBRY PASTERZ - KULT

Obietnice te zrealizował Jezus Chrystus, Wielki Pasterz (Hbr 13,20), Najwyższy Pasterz (1 P 5,4), Pasterz i Stróż (1 P 2,24--25), prowadzący swe owce do źródeł wód życia (Ap 7,17); obraz D.

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PRZEJAWY

, lecz jednocześnie bohaterstwo żołnierzy na polach bitew, jeńców w obozach śmierci, nowe formy apostolatu (duszpasterstwo obozowe, akcja ratowania jeńców, pomoc ludności wsi dla wyżywienia mieszkańców miast, zbliżenie i poznanie się chrześcijan różnych wyznań jako zapowiedź ekumenizmu) stanowiły nadzieję mor.

ABSOLUT

Bóg jest przede wszystkim ostatecznaracja poznawalnosci swiata i prawdy ludzkiego poznania. Absolutny bytwyraza sie w skonczonych bytach rozumnych i wszystkie je utrzymuje w sobie,zas ich poznanie tego bytu jest samopoznaniem siebie przez ten byt.

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnica. Przyjęła imię: Maria od PanaJezusa Dobrego Pasterza.

Dobry Pasterz

Jana, w którym Chrystus jeszcze innym szczegółom dotyczącym zawodu pasterza nadaje symboliczne znaczenie, a w słowach: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11.

Instrumenty muzyczne

Z chrześcijańskiej starożytności, oprócz łiry Orfeusza i syryngi Dobrego Pasterza, znane są tylko pojedyncze przedstawienia instrumentów muzycznych.

Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

Stosownie do takiego podziału bytu ludzkiego istnieją dwa rodzaje poznania: poznanie zmysłowe i rozumowe (duchowe), przy czym tylko to drugie prowadzi do uzyskania wiedzy prawdziwej i pewnej.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Psychologia czy psychofizjologia poznania, socjologia poznania, historia poznania, analiza logiczna czy semiotyczna poznania, także metafizyka poznania nie zastąpią właściwie ujętej teorii poznania.

OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

Przyjmując rozróŜnienie między poznaniem jako czynnością (poznawaniem) a poznaniem jako wytworem tej czynności (rezultatem poznawczym), zaznaczamy, iŜ przedmiotem teorii poznania są zarówno czynności poznawcze, jak i ich (poznawcze) rezultaty.

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

Piotra, na którego szczycie ustawiono krzyż, a na jego kwadratowej postawie wykuto napis "Chrystus zwycięża, Chrystus panuje, Chrystus rządzi, Chrystus chroni swój lud przed wszelkim złem".

Kultura pełnego średniowiecza

Mistycyzm ówczesny reprezentował przede wszystkim Bernard z Clairvaux (1091-1153), uznający wprawdzie poznanie rozumowe za bardziej wartościowe od zmysłowego, ponad tym stawiający jednak poznanie przez kontemplację i ekstazę.