Korporacja ponadnarodowa

Czytaj Dalej

KORPORACJE PRAWA PUBLICZNEGO

korporacyjny, zrzeszeniowy charakter (przepisy prawa powinny zapewnić określonym grupom społecznym i wyłonionym przez nie organom prawo do zarządzania swoimi sprawami) – muszą być organy2.

Negatywy korporacji międzynarodowych

Stosowanie cen transferowych, pożyczek fasadowych, polityki manewrowania terminami płatności, wewnętrznego licencjonowania Świadome unikanie płacenia podatków w kraju goszczącym – zawyżanie kosztów, sprytne manipulowanie przychodami Świadome opieranie się na imporcie od spółek-córek, mimo, że wiele towarów można nabyć na rynku lokalnym Wykorzystywanie tych zasobów, które są korzystne dla ...

Korporacje prawa publicznego jako podmioty samorządu

Członkami jednostek samorządu terytorialnego są wszyscy mieszkańcy, każdy mieszkaniec Polski z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się jednocześnie członkiem trzech wspólnot samorządowych. Gmina, powiat i województwo stanowią terytorialna korporację samorządową ( korporację prawa publicznego )...

Korporacje i fundacje

Korporacje znane były już od Ustawy XII Tablic , mając jednak początkowo charakter prywatny.

Konstytucja a prawo ponadnarodowe

Prawo ponadnarodowe, to inaczej prawo unijne.

Omów istotę przedsiębiorstw w formie spółek oraz ich przekształcenie w korporacje międzynarodowe

Zyski korporacji są opodatkowane dwukrotnie: raz jako dochód korporacji, a drugi raz po wypłaceniu dywidend akcjonariuszom, dla których stanowi to dochód podlegający opodatkowaniu.

PRZYCZYNY POWSTAWANIA ORAZ ROLA I ZNACZENIE WIELKICH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Rozwój przemysłu przetwórczego przez korporacje sprowadza się w tych krajach głównie do montażu wyrobów opartych na podzespołach wytwarzanych w krajach macierzystych lub w ich filiach zlokalizowanych w krajach wysoko rozwiniętych.

Tworzenie zespołu dystrybucyjnego dla produktów korporacji Epson

Niezadowolony z dotychczasowych dystry butorów i ich umiejętności realizacji sprzedaży do nowych typów detalistów, dyrektor generalny korporacji Kpson. Ostateczny krok stanowiło rozwiązanie umów z dotychczasowymi dystrybutorami korporacji.

Korporacja międzynarodowa

Charakterystyka Korporacje międzynarodowe ponadnarodowe, wielonarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą, w co najmniej dwóch krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.

Wpływ etyki na korporacje

Niezależnie od tego czy jest to jednostka gospodarcza, przedsiębiorstwo czy korporacja. Po pierwsze korporacja wykonuje swe pierwotne i podstawowe, moralne zobowiązania tzn.

Korporacja a etyka

Niezależnie od tego czy jest to jednostka gospodarcza, przedsiębiorstwo czy korporacja. Po pierwsze korporacja wykonuje swe pierwotne i podstawowe, moralne zobowiązania tzn.

korporacja międzynarodowa

Przedsiębiorstwo o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, prowadzące działal-ność na rynkach zagranicznych. Formami zagranicznej własności k. są najczęś-ciej: 1) oddziały zagraniczne — ściśle podporządkowane pod względem or-ganizacyjnym jednostce macierzystej, 2) filie zagraniczne, które są...

Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

Jeśli wr otoczeniu regionalnym zakumulowana jest wiedza artykułowana i nieartykułowana oraz umiejętności techniczne, wielkie korporacje ponadnarodowe mogą decentralizować swroje procesy uczenia się, a nawet główne dziedziny działalności twórczej po to, aby korzystać z powiązań z regionalnymi jednostkami innowacyjnymi.