Korporacja

Czytaj Dalej

PRZYCZYNY POWSTAWANIA ORAZ ROLA I ZNACZENIE WIELKICH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Rozwój przemysłu przetwórczego przez korporacje sprowadza się w tych krajach głównie do montażu wyrobów opartych na podzespołach wytwarzanych w krajach macierzystych lub w ich filiach zlokalizowanych w krajach wysoko rozwiniętych.

Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

Powstająca synergia potęguje zdolności innowacyjne wielkich korporacji. Jeśli dalszy rozwój współpracy wymaga czynnego zaangażowania korporacji w zbiorowym uczeniu się, można oczckiwrać, że korzyści będą obustronne, tzn.

KORPORACJE PRAWA PUBLICZNEGO

korporacyjny, zrzeszeniowy charakter (przepisy prawa powinny zapewnić określonym grupom społecznym i wyłonionym przez nie organom prawo do zarządzania swoimi sprawami) – muszą być organy2.

Omów istotę przedsiębiorstw w formie spółek oraz ich przekształcenie w korporacje międzynarodowe

Zyski korporacji są opodatkowane dwukrotnie: raz jako dochód korporacji, a drugi raz po wypłaceniu dywidend akcjonariuszom, dla których stanowi to dochód podlegający opodatkowaniu.

Korporacja międzynarodowa

Jednostki organizacji korporacji międzynarodowych są najczęściej podzielone wg** geograficznego kryterium rynków zbytu grup towarowych, obejmujących filie wytwarzające ten sam produkt (bez względu na geograficzną lokalizację filii) struktury macierzowej (obejmującej podział zarówno wg geograficznych rynków zbytu, jak i grup towarowych) Korporacje międzynarodowe stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy globalizacji.

Tworzenie zespołu dystrybucyjnego dla produktów korporacji Epson

Niezadowolony z dotychczasowych dystry butorów i ich umiejętności realizacji sprzedaży do nowych typów detalistów, dyrektor generalny korporacji Kpson. Ostateczny krok stanowiło rozwiązanie umów z dotychczasowymi dystrybutorami korporacji.

Korporacje prawa publicznego jako podmioty samorządu

Członkami jednostek samorządu terytorialnego są wszyscy mieszkańcy, każdy mieszkaniec Polski z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się jednocześnie członkiem trzech wspólnot samorządowych. Gmina, powiat i województwo stanowią terytorialna korporację samorządową ( korporację prawa publicznego )...

Wpływ etyki na korporacje

Niezależnie od tego czy jest to jednostka gospodarcza, przedsiębiorstwo czy korporacja. Po pierwsze korporacja wykonuje swe pierwotne i podstawowe, moralne zobowiązania tzn.

Korporacja a etyka

Niezależnie od tego czy jest to jednostka gospodarcza, przedsiębiorstwo czy korporacja. Po pierwsze korporacja wykonuje swe pierwotne i podstawowe, moralne zobowiązania tzn.

Negatywy korporacji międzynarodowych

Stosowanie cen transferowych, pożyczek fasadowych, polityki manewrowania terminami płatności, wewnętrznego licencjonowania Świadome unikanie płacenia podatków w kraju goszczącym – zawyżanie kosztów, sprytne manipulowanie przychodami Świadome opieranie się na imporcie od spółek-córek, mimo, że wiele towarów można nabyć na rynku lokalnym Wykorzystywanie tych zasobów, które są korzystne dla ...

Korporacje i fundacje

Korporacje znane były już od Ustawy XII Tablic , mając jednak początkowo charakter prywatny.

korporacja międzynarodowa

Przedsiębiorstwo o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, prowadzące działal-ność na rynkach zagranicznych. Formami zagranicznej własności k. są najczęś-ciej: 1) oddziały zagraniczne — ściśle podporządkowane pod względem or-ganizacyjnym jednostce macierzystej, 2) filie zagraniczne, które są...