Korozja wżerowa

Korozja wżerowa

Korozja wżerowa - korozja występująca tylko w pewnych miejscach w postaci plam lub wżerów często sięgając głęboko w materiał. Korozja wżerowa polega na tworzeniu lokalnych wżerów w wyniku zainicjowania reakcji anodowej przez jony aktywujące i reakcji katodowej w obecności czynników utleniających. Dno wżeru jest anodą i zachodzi tam rozpuszczanie metalu. Otoczenie wżeru jest katodą i zachodzi...

Czytaj Dalej

Jak uniknąć korozji?

Warstwa farby lub lakieru stanowi doskonałe zabezpieczenie, lecz nawet drobne jej uszkodzenia mogą prowadzić do korozji odsłoniętej części elementu. Korozja może rozprzestrzeniać się również pod powłoką farby, czyniąc niekiedy poważne szkody.

Korozja metali - Referat

Jeżeli korozja metalu w środowisku wodnym zachodzi nierównomiernie, to obszary katodowe i anodowe występujących ogniw korozyjnych można wyróżnić bądź gołym okiem, bądź pod mikroskopem.

KOROZJA METALI I JEJ ZWALCZANIE

Główny typ zjawisk korozyjnych w przypadku metali i ich stopów stanowi korozja elektrochemiczna.

Korozja

Rdza i inne formy korozji nie­ustannie niszczą wyroby metalowe. Korozji można zapobiegać, lecz pełna ochrona metali jest kosztowna. Rudobrązowa rdza na żelazie i stali jest naj­częściej spotykaną formą korozji.

Stale sprężynowe

Definicja i krótka historia stali S tal to stop żelaza z węglem [do 2%] oraz dodatkiem innych pierwiastków wprowadzanych w celu uzyskania żądanych własności, głównie wytrzymałościowych, mechanicznych, chemicznych oraz elektro-magnetycznych; otrzymywana z surówki [także złomu stalowego] m.in. w konwertorach [stal bessemerowska, thomasowska], w piecach [stal martenowska]; ze względu na jej skład chemiczny dzieli się na stal węglową [niestopową] i stal szlachetne ...

Miedz praca przejściowa

Fosfor powoduje zwiększenie odporności na korozje wody morskiej oraz zwiększa wytrzymałość na rozciąganie a zmniejsza wydłużenie i udarność. Rury miedziane są odporne na korozje, nie są porowate i ograniczają rozwój bakterii w wodzie.

Korozja, ochrona i powłoki ochronne.

Skutkiem korozji mogą być: wżery, pęknięcia, zmatowienie oraz kruchość korozyjna. Powłoka katodowa - powłoka z metalu, który w określonym środowisku korozyjnym jest bardziej szlachetny niż chroniony metal, a więc wykazuje potencjał elektrodowy bardziej dodatni niż potencjał chronionego metalu.

Ogólny przegląd głównych grup materiałów inżynierskich

Kompozyt ceramiczny – składniki a) GFRP (kompozyt polimerowy wzmocniony włóknami polimerowymi) szkło - polimer (konstrukcje wymagające materiałów o szczególnych właściwościach b) CFPR (kompozyt polimerowy wzmocniony włóknami węglowymi) węgiel - polimer (konstrukcje wymagające materiałów o szczególnych właściwościach) c) CERMETAL WC – stosuje się w urządzeniach skrawających oraz do obróbki plastycznej Zastosowanie kompozytów: Sprzęt gospodarstwa ...

LANDING VEHICLE TRACKED (LVT) - amfibie

Amerykański pojazd gąsienicowy przystosowany do poruszania się po lądzie i wodzie, skonstruowany w 1940 r. -jako wzorzec posłużył pojazd używany do niesienia pomo­cy ofiarom powodzi w Kalifornii w 1935 r. Pokaz wojskowej wersji pojazdu nazwanego LVT odbył się 5 listopada 1940 r.

Próby wypadły pomyślnie...

Funkcje opakowań

Funkcje ochronne

-Mała wrażliwość na zmiany temperatury

-Szczelność

-Odporność na korozję

-Odporność na przenikalność tłuszczu

-Neutralność chemiczna

-Zdolność do zachowania ilości

-Trudna zapalność

Funkcje związane z transportem Stabilność form

-Odporność na...

BERYLOWCE

Czysty magnez jest miękki i łatwo ulega korozji. Na powietrzu, w temperaturze pokojowej ulega korozji pod wpływem tlenu i dwutlenku węgla, traci połysk i ciemnieje.

DZIURA OZONOWA - JAKO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

Nie powodowały korozji, nie rozpuszczały się w wodzie ani nie podrażniały skóry.

Elektroliza, otrzymywanie elektrolityczne metali

Jeśli elektrody metaliczne zanurzone w roztworze elektrolitu lub innym przewodniku typu jonowego połączy się z zewnętrznym źródłem prądu stałego o odpowiednim napięciu, zajdą na nich procesy określane ogólnie mianem elektrolizy. Układ , w którym prowadzi się elektrolizę, nosi nazwę elektrolizera...

Ogniwo galwaniczne

Ogniwo galwaniczne jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię chemiczna na energię elektryczną prądu stałego. Proces ten następuje w wyniku reakcji elektrochemicznych (tzn. reakcji chemicznych z oddawaniem lub przyłączaniem elektronów).Ogniwo zasadniczo składa się z dwóch elektrod zanurzonych...

PROCES DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ ORAZ PRODUKTY DESTYLACJI I ICH ZASTOSOWANIE

40–180°C); benzyny silnikowe zawierają antydetonatory, inhibitory utleniania i korozji oraz inne dodatki uszlachetniające, 2) benzyny przemysłowe, używane jako rozpuszczalniki — benzyny ekstrakcyjne, o wąskich przedziałach temp.

Środki toksyczne

Jeżeli szybko nie zneutralizuje się beczek z tymi środkami wkrótce na skutek korozji mogą one popękać i spowodować wielką katastrofę.

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

Polimeryzacja jest to proces łączenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się produktów ubocznych. Najczęściej stosowanymi monomerami są związki organiczne, zawierające w swojej cząsteczce wiązanie podwójne...

Zanieczyszczenia powietrza - Źródła zanieczyszczeń powietrza

Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

1. punktowe - są to głównie duże zakłdy przemysłowe emitująe pyły, dwutl. siarki, tl. azotu, tl. węgla, metale ciężkie.

2. powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zkłady...

Zanieczyszczenia powietrza - Freony

Niższe freony mają dużą prężność pary w niskich temperaturach i duże ciepło parowania, są bezwonne lub mają zapach eteru, pozbawione barwy, nietrujące i niepalne, nie powodują korozji metali, są łatwe do skroplenia, odznaczają się małym napięciem powierzchniowym i lepkością.

SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Niszczenie budowli i konstrukcji metalowych

W ostatnich latach coraz częstsze jest występowanie zjawiska korozji , którą wzmaga zakwaszenie środowiska .