Kopalnia

Kopalnia

Czytaj Dalej

Jak powstała Kopalnia Soli w Wieliczce?

Kopalnia zatrudniała nawet artystów, by brali udział w ozdabianiu kopalni. W celu rozwią­zania tego problemu na wlotach powietrza do sys­temu wentylacji kopalni zainstalowane zostały suszki, które obniżają wilgotność powietrza we­wnątrz kopalni.

Wykorzystanie infrastruktury likwidowanych kopalń węgla kamiennego do tworzenia zakładu gospodarki odpadami, na przykładzie KWK "Saturn" w Czeladzi.

Teren przeznaczony w projekcie na składowisko stanowi stare wyrobisko, po piaskowe Kopalni. Druga technologia planowana do wykorzystania w kopalni "Saturn" było wykorzystanie mieszanych tworzyw w procesie koksowniczym.

Kopalnia soli w Wieliczce

" -Fragment uzasadnienia wpisu Kopalni Soli "Wieliczka" w dniu 9 września 1978 na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO wśród pierwszych 12 obiektów z całego świata), ilustruje ponad 700- letnią historię polskiego górnictwa solnego i świadczy równocześnie o dużym znaczeniu żup krakowskich – które stanowiły warzelnie i kopalnie Wieliczki i Bochni – w dziejach gospodarczych państwa polskiego.

Kopalnie wielkie i małe

Kopalnia złota w Carletonville w RPA osiąga głębokość 3,7 km i jest najgłębszą kopalnią świata. Dno tej kopalni znajduje się całe 600 met­rów poniżej poziomu terenu.

Kopalnia „Bełchatów"

Wraz z kopalnią powstała największa w Europie konwencjonalna elektrownia cieplna „Bełchatów" o mocy 4320 MW. Kopalnia ma głębo­kość 250 m, a zwałowisko nadkładu ziem­nego osiągnęło wysokość względną ok.

Kopalnie odkrywkowe

Istnieją różne rodzaje kopalni odkryw­kowych.

Co warto wiedzieć o kopalni soli w Wieliczce?

*W kopalni łącznie znajduje się 320 kilome­trów tuneli. *W kopalni istnieją trzy podziemne jeziorka - jedno z nich ma głębokość 7 metrów.

Praca na przodku w kopalni

Stosunkowo łatwo jest zmechanizować pracę na przodku w tych kopalniach, gdzie wydobywany jest stosunkowo miękki materiał, jak węgiel czy fosforyty. Gorzej jest w kopalniach rud metali, gdyż skały je zawierające są z reguły twar­de i trudne do cięcia maszynowego.

Wieliczka - kopalnia soli

Największa i najpiękniejsza podziemna kaplica w kopalni poświęcona jest św. Kiedy opuszczała rodzinne Węgry, aby poślubić Bolesława Wstydliwe­go, wrzuciła do kopalni soli w Maramosz zaręczynowy pierścień.

Dozór kopalni

Ogół pracowników techniczno-inżynieryjnych kopalni sprawujących → dozór nad robotami, ich obsadą, stanem wyrobisk, wyposażeniem, bezpieczeństwem pracy itp.

Odwadnianie kopalni

zespół przedsięwzięć powodujących drenaż → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska, usuwanie wód dopływających do wyrobisk podczas ich wykonywaniai eksploatacji oraz odprowadzanie wód poza teren kopalni; w zależności od stosowanych metod wyróżnia się o.

Ratownictwo górnicze kopalni

Służba ratownicza kopalni oparta na własnej drużynie ratowniczej, kopalnianej stacji ratownictwa lub na punkcie ratownictwa górniczego, dysponująca odpowiednim sprzętem ratowniczym.

Służba dyspozytorska kopalni (ruchu)

, ustalający przyczyny awarii, wydający w ramach swoich uprawnień dyspozycje dla dozoru niższego, przygotowujący raporty dla → kierownictwa kopalni itp.

Zawody górnicze w kopalniach odkrywkowych

[24]; inżynier, technik i górnik odkrywkowej eksploatacji złóż oraz strzałowy, wydobywca kruszywai gliny, kamieniarz i robotnicy pomocniczyw kopalniach i kamieniołomach.

Dyspozytornia kopalni (ruchu)

Stanowisko wraz pomieszczeniem z urządzeniami sygnalizującymi przebieg prac na określonych stanowiskach zakładów oraz umożliwiającymi porozumiewanie się z ich obsadą dla wydawania odpowiednich dyspozycji.

Zagrożenie wodne kopalń

Możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.