Konwencja o różnorodności biologicznej

Konwencja o różnorodności biologicznej

Czytaj Dalej

Różnorodność biologiczna

Zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach w obrębie gatunku i między gatunkami oraz zróżnicowanie ekosystemów.

Bioróżnorodność, różnorodność biologiczna

Zróżnicowanie osobników fito- i zoocenozy.B. należy rozpatrywać na różnych poziomachorganizacji przyrody:

1) b. gatunkową, czylirozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmówwystępujących na Ziemi;

2) b.ekol., a więc rozmaitość zgrupowań ekol.,biocenoz, ekosystemów i krajobrazów;

3)...

Broń chemiczna i broń biologiczna

NAJGROŹNIEJSZE BRONIE BIOLOGICZNE:wirusEbola,wąglik,cholera,dżuma.

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Konwencja literacka

Konwencji odpowiada zawsze pewien ustabilizowany repertuar środków i chwytów, których zastosowanie gwarantuje pisarzowi porozumienie z czytelnikiem, ale skazuje go równocześnie na pewien schematyzm.

Różnorodność tematyczna liryki greckiej

Obok wspaniałego rozwoju dramatu i poezji narracyjnej, tj. eposów Homera, rozwinęła się w starożytnej Grecji cudowna poezja liryczna. Grecy nie zaliczali liryki do literatury, a do muzyki, gdyż wykonywana była z muzyką. Używali wymiennie terminów melika (od słowa melos – pieśń, śpiew) i liryka (od...

Poezja D. Naborowskiego i J. A. Morsztyna jako realizacja barokowej konwencji literackiej

Jednym z naczelnych wyznaczników poezji barokowej była jej wirtuozeria formalna, prowadząca do prymatu formy artystycznej nad błahą, zazwyczaj miłosna treścią. Tendencja ta najpełniej ujawniła się w nurcie marynizmu i konceptyzmu. Oba te kierunki, charakterystyczne dla literatury europejskiej, znacząco...

Broń biologiczna i chemiczna

Oznakami użycia broni biologicznej są „głuche” wybuchy bomb, obecność w miejscu wybuchu kropel cieczy i dużych odłamków oraz pojawienie się większej liczby gryzoni, insektów, kleszczy lub organizmów wcześniej niespotykanych na danym terenie.

Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania - Różnorodność posług

Wspólnota jerozolimska tworzy obok grona 12 formę posługi Siedmiu (Dz 6,1-3) Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a...

„Forma jest zawsze funkcją idei” o zależności między wyborem określonych konwencji i gatunków literackich a tendencjami epoki (światopogląd, filozofia, sytuacja społecznopolityczna)

Kasprowicz, którzy wkraczali w życie pełni ideałów i woli czynu, którzy swe pierwsze utwory poświęcali problematyce społecznej (sonety Z chałupy), w późniejszych utworach zwracali się ku nowym konwencjom (m.

Omów różnorodność refleksji i konstrukcji poetyckich we fraszkach Jana Kochanowskiego

O ile Mikołaj Rej zasłużył sobie na zaszczytne miano ojca literatury polskiej, o tyle Jana Kochanowskiego uznano za ojca poezji narodowej. Nigdy przedtem poezja nasza nie osiągnęła takich wyżyn, na jakie wzniósł ją właśnie Jan z Czarnolasu. Był to człowiek gruntownie wykształcony - studiował w...

Różnorodność tematyki i oryginalność poezji C. K. Norwida

Cyprian Kamil Norwid należy do drugiego pokolenia polskich romantyków. Na jego dorobek twórczy składają się dramaty filozoficzno - społeczne oraz poetyckie. Poeta otaczał kultem wielkich ludzi , traktował twórczość literacką jako pracę, żyjąc na obczyźnie - tęsknił za ukochaną ojczyzną.

Jednym z...

Andrzej Kmicic a Jacek Soplica konwencja bohatera winy i rehabilitacji. Czy znasz jeszcze innych wykreowanych według niej?

Bohaterem wykreowanym wg tej konwencji jest Raskolnikow ze “Zbrodni i kary". To zakończenie wspólne jest wszystkim innym bohaterom konwencji “winy i rehabilitacji".

Różnorodność pojmowania kultury

Pierwotnie termin cultura wiązał się z uprawą roli, bądź hodowlą zwierząt i oznaczał przekształcanie naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej użyteczny i przydatny człowiekowi. Także obecnie w języku agronomii używa się wyrażeń takich jak: kultura rolna, kultura bakterii, bądź...

Hominizacja poprzez czynnik biologiczny

Czynniki biologiczne: - Powiększyło się mózgowie(szczególnie kresomózgowie); - Zmieniły się proporcje czaszki, skróciła się twarzoczaszka, zwiększeniu uległa część mózgowa; - Zmieniła się wielkość i liczba zębów(spowodowana zmianą odżywiania); - Pionizacja postawy(zejście z drzew), wykorzystywano już chwytność dłoni, dzięki czemu można było wykorzystać je do pracy, skróciły się kończyny górne,

Różnorodność modeli życia rodzinnego

małżeństw preferencyjnych: a) często obejmujących osoby biologicznie spokrewnione – kuzynów przeciwległych(dzieci brata i siostry) lub kuzynów równoległych (dzieci sióstr lub braci) b) w strukturach pokrewieństwa patrylinearnego (ustalanego wg linii męskiej)preferujących linię matki: brat matki daje mężczyźnie córkę za żonę, gdyż nie są, ani on, ani cała linia matki uważani za krewnych, bądź krewniaczym związkom z nimi ...

Rozwój historyczny prawa wojennego - Konwencje haskie (1907 r.)

Szczególnie IV konwencja z dołączonym regulaminem praw i zwyczajów wojny lądowej. Także konwencje haskie o stanowisku statków handlowych po rozpoczęciu wojny,bombardowaniach morskich,polepszaniu losów rannych,o ograniczeniach w wykonaniu prawa łupów itd.

Rozwój historyczny prawa wojennego - Konwencje genewskie

Konwencje genewskie z 1949 o ochronie ofiar wojny(rozwinięcie przepisów dotyczących konwencji o polepszeniu losu rannych,dotyczących jeńców,ochrony ludności cywilnej i zawiera w znacznej części przepisy zupełnie nowe).

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Konwencje genewskie z 1949 r.

3,wspólny dla wszystkich konwencji nakłada na każdą ze stron w konfliktach zbrojnych niemających charakteru międzyn.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar biologiczny a zmiany uniwersalne

Zegar biologiczny powoduje też, iż każde społeczeństwo wyraźnie rozróżnia tzw. Stąd też zmiany naszego funkcjonowania wyznaczane działaniem zegara biologicznego Helen Bee określa mianem zmian uniwersalnych.