Konwencja o Prawie Morza

Czytaj Dalej

STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

Statek handlowy znajdujący się na morzu pełnym podlega władzy i prawu państwa, pod którego banderą płynie. Na morzu pełnym okręt wojenny pozostaje pod władzą państwa swej bandery.

PAŃSTWA ŚRÓDLĄDOWE W PRAWIE MORZA

Morze jest drogą komunikacyjną i źródłem surowców, zatem państwa śródlądowe są również zainteresowane swobodnym dostępem do morza.

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Konwencja literacka

Konwencji odpowiada zawsze pewien ustabilizowany repertuar środków i chwytów, których zastosowanie gwarantuje pisarzowi porozumienie z czytelnikiem, ale skazuje go równocześnie na pewien schematyzm.

FILIPIŃSKIE MORZE - bitwy 1944 r.

Bitwa na Morzu Filipińskim za ­kończyła się dotkliwą porażką Japończyków, którzy w ciągu 2 dni stracili 3 lotniskowce i ok.

JAWAJSKIE MORZE - bitwa 1942 r.

Alianckie jednostki, które uratowały się z pogromu na Morzu Jawajskim, zdecydowały przejść do Australii.

KORALOWE MORZE - bitwa 1942 r.

Siły amerykańskie w rejonie Morza Koralowego, dowodzone przez kontradm. Bitwa na Morzu Koralowym nie przyniosła decydującego rozstrzy­gnięcia, ale uniemożliwiła Japoń­czykom realizację planu „MO".

Poezja D. Naborowskiego i J. A. Morsztyna jako realizacja barokowej konwencji literackiej

Chętnie stosowanym przez poetów chwytem był paradoks, czyli niezgodne z powszechnym mniemaniem twierdzenie, zawierające w sobie ukrytą prawdę.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - UJEDNOLICENIE PRAW, SEJM

, bez praw nie może być prawdiwej wolności Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki - spory, zrywanie sejmów Wacław Potocki Nierządem Polska stoi - utwór wymierzony przeciwko bałaganowi prawnemu, mnogość i nieścisłość praw Stanisław Leszczyński Głos wolny wolność ubezpieczjący Konieczniść utworzenia silnej armii Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski Zniesienie wolnej elekcji, tron dziedziczny, sejm jednoizbowy,

Koncepcja praw naturalnych

Prawodawcza działalność państwa ogranicza się jedynie do „ odkrywania” reguł prawa naturalnego. Prawo naturalne spełnia rolę wzorca, a prawo pozytywne może być oceniane dodatnio jako sprawiedliwe, bo z owym wzorcem zgodne, albo jako niesprawiedliwe, bo niezgodne z wzorcem.

Szkoła historyczna w prawie

Byt prawa przedstawia się inaczej w mlodzieńczych okresach życia narodów, inaczej zaś na wyższych szczeblach rozwoju kultury. Zadaniem państwa jest ochrona wartości ukształtowanych w historii, a prawo ma pozostać takim, jakim ukształtowały go dzieje.

Doktryna solidaryzmu w prawie

Gdy normy społeczne będące prawem tracą ideę solidarności, przestają być prawem. Prawo nie jest dziełem państwa, albowiem nawet tam, gdzie nie ma żadnej władzy istnieją normy społeczne.

Psychologizm w prawie

(Leon Petrażycki) Przedmiotem nauki prawa jest przeżycie prawne i nauka nie może ograniczać się do badania norm prawa obowiązującego. W przeżyciach prawnych drugiego typu nie występuje takie wyobrażenie, przeżycie prawne ma charakter autonomiczny, prawo jest jakby rezultatem wewnętrznego przekonania.

Luki w prawie

luka strukturalna (konstrukcyjna) jest wynikiem wad występujących w systemie prawa- normy prawne o wyższej mocy prawnej są unieruchamiane przez brak norm o niższej mocy, które warunkują ich realizację.

Luki w prawie

Analogia prawa (analogia iuris) Istnieją luki w uregulowaniach prawnych dotyczących specyficznych spraw, które nie są podobne do żadnych innych uregulowanych w ustawie, dlatego też zastosowanie analogii ustawy nie jest wtedy możliwe.

Rzecznik Praw Obywatelskich

  Stoi na straży praw i wolności obywatela określonych w konstytucji i innych przepisach prawa. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

KONCESJE W PRAWIE GÓRNICZYM

  Użytkowanie górnicze – tytuł prawny do eksploatowania kopalin -kopaliny należące do SP (znajdujące się wewnątrz skorupy ziemskiej) - umowa w formie pisemnej - pod warunkiem uzyskania koncesji - treścią jest prawo do poszukiwania, rozporządzania i wydobywania oznaczonej kopaliny (prawo wyłączne, w granicach określonych umową)   Koncesja nie stanowi prawa do kopaliny, jedynie określa warunki na jakich kopalinę można ...

Swoistość socjologii prawa na tle innych dziedzin wiedzy o prawie

Po piąte, pod koniec lat osiemdziesiątych zaczął się kształtować w polskiej socjologii prawa krytyczny nurt refleksji nad miejscem i rolą prawa w strukturze ustrojowej państwa.

Opinie Polaków o przestrzeganiu praw człowieka

  Najwięcej zastrzeżeń respondenci mają do realizacji prawa • do zabezpieczenia minimum socjalnego, • praw dziecka • zapewnienia samorządności lokalnej.