Kontrwywiad

Czytaj Dalej

ABWEHRA (Abwehr) - wywiad i kontrwywiad wojskowy

ABWEHRA (Abwehr) wywiad i kontrwywiad wojskowy   Niemiecki wywiad wojskowy za­czął się odradzać tuż po zakończe­niu I wojny światowej, choć traktat wersalski z 1919 r.

SMIERSZ - kontrwywiad

i nazwany osobiście przez Józefa Stalina skrótem zawołania Smiert Szpio-nam (śmierć szpiegom); zastąpił organizację kontrwywiadowczą Osobyje Otdieły wsławioną w pierwszych miesiącach wojny ra-dziecko-niemieckiej bestialskim traktowaniem i masowymi egzeku­cjami żołnierzy Armii Czerwonej uciekających z pola bitwy, wycofu­jących się przed wojskami wroga lub poszukujących własnych od­działów.