Kontrola administracji (II RP)

Kontrola administracji wojskowej (II RP) – dział administracji wojskowej II RP powołany w celu utrzymania ładu i porządku w administracji wojskowej. Zakres kontroli obejmował sprawy budżetowe mające związek z materiałami wojskowymi. Zadaniem specjalnym kontroli było stwierdzenie istnienia i stanu zapasów materiałów wojennych. Sprawowała kontrolę nad używaniem i utrzymaniem nieruchomości...

Czytaj Dalej

Podstawy zarzadzania - kontrola

Rozróżnia się trzy rodzaje kontroli: kontrola w formie stałego nadzoru, kontrola w ciągu roku oraz kontrola po zakończeniu roku gospodarczego.

Kontrola w administracji-ogólne pojęcie i zmieniająca się terminologia.

Rodzaje kontroli: - kontrola zewnętrzna - kontrola wewnętrzna Kontrola zewnętrzna to kontrola, przeprowadzana przez organy administracji publicznej lub jednostkę nadrzędną (organ zewnętrzny).

Mechanizmy kontroli społecznej: koncentryczne kręgi norm i symboliczne atrybuty pozycji społecznej.

Środki kontroli społecznej wykazują wielką różnorodność, zaraz po politycznych i prawnych formach kontroli powinno się prawdopodobnie postawić presję ekonomiczną. Istnieją jeszcze inne, mniej rozgałęzione kręgi kontroli, której jednostka jest poddawana.

Prawne formy działania administracji publicznej

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: - przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych, - przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych, - przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Przepisy regulujące strukturę administracji i tok jej działania tworzą część ogólną prawa administracyjnego.

Kontrola administracji

Charakterystyka kontroli administracji Kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania lub zaniechania) ze względu na określone kryteria.

Historia Nauki Administracji Publicznej

Jak by jednak na to nie patrzeć, przedmiot ten zajmuje się w szczególności: - środowiskiem, w którym działa administracja oraz wzajemne związki, jakie zachodzą między tymi dwoma elementami - sprawami struktur organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego - problemem kadr w administracji - funkcjonowaniem aparatu administracyjnego - problematyką kontroli funkcjonowania ...

Zakres kognicji i funkcja sądów administracyjnych w Polsce

16 ustawy, poza badaniem zgodności z prawem decyzji administracyjnych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych przez ustawy, NSA kontrolowała i kontroluje: wszystkie postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym i w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz zabezpieczającym, jeżeli na te postanowienia służyły zażalenia, kończące postępowanie albo rozstrzygające sprawę co do jej istoty; inne akty i czynności z zakresu ...

Kontrola w organizacji

-    Koszt - kontrola kosztorysu, czyli kontrola finansowa, dotyczy kontroli wydatków poniesionych na zadanie.

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Najwyższą Izbą Kontroli i są obowiązane do:udostępniania Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy; przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli; przeprowadzania kontroli doraźnych na ...

Kontrola parlamentarna

Zgodnie z regulaminem Sejmu komisje rozpatrują sprawozdania i informacje ministrów oraz kierowników naczelnych organów administracji państwowej, a także kierowników innych urzędów i instytucji państwowych, analizują działalność poszczególnych działów administracji i gospodarki państwowej oraz rozpatrują sprawy związane z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu, a także z realizacja uchwalonych przez ...

Nadzór i kontrola nad administracją publiczną

Kontrola administracji publicznej przez organy kontroli państwowej i ochrony prawa: Pierwszym takim organem jest Najwyższa Izba Kontroli, która może kontrolować w kraju wszystko co należy do administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania budżetu państwa i realizacji ustaw.

Administracja publiczna

Wyróżnia się: Administrację publiczną w ujęciu organizacyjnym (podmiotowym) - stanowi ona ogół podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej, Administrację publiczną w ujęciu materialnym (przedmiotowym) - działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne albo inaczej zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej, Administrację ...

Proces controllingu finansowego

Kontrolowanie budżetowania kosztów - specjalista działu kosztów jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli budżetowania kosztów, która odbywa się w trakcie realizacji budżetu.

Proces kontroli jakości

Diagram procesu <div align="right">Pracownicy</div> Zadania <center>Kierownik Kontroli Jakości K</center> <center>Kierownik Kontroli Jakości K 1</center> <center>Kierownicy Kontroli Jakości K01 oraz K02</center> <center>Pracownicy Sekcji Kontroli Jakości K01 oraz K02</center> <center>Pracownicy Magazynu</center> Zadanie1 W Zadanie 2 No I W Zadanie 3 Z N W Zadanie 4 No Z K W ...

Władcy Niemiec

Henryk dokończył budowę systemu administracji rozpoczętą przez Ottona III.

DOMINIKANKI - KLASZTORY TERCJARSKIE

Są autonomicznymi wspólnotami d. żyjących początkowo wg reguły 111 zak. świeckiego (zred. 1285 przez generala Muñoza z Zámory), a od 1542 wg reguły III zak. regularnego św. Dominika, zatwierdzonej przez pap. Pawła III konst. Pastoralis officii cura z 13 VILI 1542.Klasztory te powstały spośród tercjarek...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

od kontroli państwa, co uzyskano w zakładanychod 1875 Instytutach Kat.

GRZECH - DZIEJE PROBLEMATYKI

Na kształtowanie się teologiig., będącej dziedziną daleko idących przemian, wpływ miałym.in. rozmaite formy życia chrzęść, oraz powstające pod ichwpływem kierunki teol., filoz. i kulturowe.

1. W K o ś c i e l e s t a r o ż y t n y m pojęcie g. nie byłoprzedmiotem dokładniejszej refleksji;...

Podstawy rzarządzania - bardzo dokładne i poprawione. PB

badanie produktów składowych do powstania tego zasadniczego, kontrolowanie prac, analiza jakości), * kontrola procesowa- (zastępuje zasadnicze sprzężenie zwrotne, kontrolowanie czasu organizacji uczestniczących w procesie i podejmowanie decyzji korygujących), * kontrola końcowa- analiza jakości i ilości wyników działań po zakończeniu transom, nie dopuszczenie do obrotu źle wykonanego produktu.

Wpływ kontroli na motywację pracowników

Różnice pomiędzy kontrolą biurokratyczną a angażującą pracowników ELEMENT KONTROLA BIUROKRATYCZNA KONTROLA ANGAŻUJĄCA PRACOWNIKÓW Cel podejścia do kontroli Podporządkowanie pracowników Zaangażowanie pracowników Stopień sformalizowania Ścisłe przepisy, formalne narzędzia kontroli, sztywna hierarchia Normy grupowe, kultura, samokontrola Oczekiwania dotyczące wyników Nastawione na min poziom możliwych do przyjęcia ...