Kontrola administracji (II RP)

Czytaj Dalej

Kontrola administracji w II RP i jej rodzaje

Kontrola sądowa Sprawowana była przez sądy administracyjne – Najwyższy Trybunał Administracyjny, niższe sądy administracyjne działające na terenie byłego zaboru pruskiego Od 1935 działał powołany na czas przejściowy Inwalidzki Sąd Administracyjny.

KONTROLA ADMINISTRACJI

komisje rewizyjne instytucjonalna – dokonywana przez specjalnie powołane organy kontrola resortowa – wykonywana w ramach struktury organizacyjnej resortu, wówczas gdy organ kontrolujący i kontrolowany podporządkowane są temu samemu naczelnemu lub centralnemu organowi administracji rządowej kontrola instancyjna – jest najczęściej formą wykonywania kontroli resortowej, wiąże się często z wykonywaniem ...

Problem granic w latach formowania się II RP

Pierwsza ordynacja wyborcza w wolnej Polsce miała zadecydować o podziale terytorialnym Polski. Za podstawę wytyczenia okręgów wyborczych przyjęto zasadę Polski etnograficznej. Jej zwolennikami była duża cześć opinii publicznej z socjalistami i ludowcami na czele. Nie zrezygnowano jednakże z idei...

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego:

Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok. 5 mln(16%), Białorusini 5 %, Wołyń, Polesie, Galicja Wschodnia

Mniejszość żydowska ok.3,1 mln(10%)- Warszawa...

Koncepcje ustroju politycznego państwa w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

W ich koncepcji sejm ma stanowić prawo i kontrolować rząd, a senat reprezentować elity społeczeństwa.

Myśl gospodarcza w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Narodowy Ruch Robotniczy: -postulował zastąpienie kapitalizmu liberalnego nowym ustrojem opartym na zasadach planowanej gospodarki, - optował za uspołecznieniem środków produkcji ( własność państwowa, samorządowa, zrzeszeniowa i związków zawodowych) i za sprawiedliwym podziałem dóbr, - podkreślał konieczność walki o poprawę położenia socjalno-ekonomicznego robotników w ustroju kapitalistycznym Ruch liberalnodemokratyczny: Stronnictwo ...

Administracja centralna w II RP

Stanowiła centralny organ administracji publicznej.

Terytorialna rządowa administracja zespolona w II RP

Starosta był przedstawicielem rządu w powiecie oraz szefem administracji ogólnej. Miasta tworzyły dla celów administracji państwowej odrębne powiaty miejskie – na czele ze starostami grodzkimi.

Administracja niezespolona w II RP

Administracja niezespolona objęła w II RP przede wszystkim wojsko, sądownictwo, skarbowość, szkolnictwo, kolejnictwo, pocztę i telegraf, górnictwo, wykonanie reformy rolnej, inspekcję ( ochronę ) pracy.

Samorząd terytorialny w II RP przed unifikacją

Stwierdzając, że Samorząd terytorialny pełni funkcje pomocnicze wobec Administracji Rządowej.

Samorząd terytorialny II RP po unifikacji

Nadzór nad samorządem sprawowany przez organy administracji ogólnej minister spraw wew.

Sądownictwo administracyjne w II RP

Kontrola legalności sprawowana przez NTA miała charakter następczy – dopiero po wydaniu decyzji adm. Inwalidzki Sąd Administracyjny ( ISA ) – przewodniczący , sędziowie i ławnicy.

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - Znaczenie czynu zbrojnego Wielkopolan dla II RP odradzającej się w latach 1918 – 1921

Wstęp.

Urodziłem się 19 lat temu w Śremie, tradycyjnie w szpitalu. Mieścił się on wówczas na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Rodzice przez długi czas mieszkali ze mną na tej samej ulicy. Tam stawiałem pierwsze kroki. Każdego pierwszego listopada zapalałem świeczkę na naszym cmentarzu pod pomnikiem...

Pojęcie kontroli administracji publicznej

Nadzór -jest pojęciem szerszym niż kontrola, nadzór obejmuje zawsze kontrolę, natomiast wykonywanie kontroli nie musi się łączyć z prawem stosowania środków nadzorczych.

Zadania kontroli administracji publicznej

W rzeczywistości jest jednak inaczej, gdyż komplikuje ona tok administrowania, opóżnia działanie administracji, a co najważniejsze zmniejsza odpowiedzialność organu administracyjnego za efekty jego działania, gdyż odpowiedzialność za podjęte działania rozdziela się między organ kontrolujący a organ kontrolowany, kontrolę wstępną można nazwać kontrolą ograniczoną z w/w powodów.

System kontroli administracji publicznej

sprawowana przez: -organy państwowe niezawisłe od administracji publicznej -instytucje kontrolne usytuowane w systemie administracji.

Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe niezawisłe od administracji

Zgodnie z regulowaniem Sejmu komisje rozpatrują sprawozdania i informacja ministrów oraz kierowników naczelnych organów administracji państwowej, a także kierowników innych urzędów i instytucji państwowych, Poszczególni posłowie- w wykonaniu swoich obowiązków poselskich mają prawo podejmować interwencje w organach administracji państwowej, przedsiębiorstwach i zakładach państwowych oraz organizacjach społecznych, a ...

Organ zewnętrzny kontroli administracji. Ombudsman

Szwecja stworzyła organ zewnętrzny kontroli administracji- Ombudsman OMBUDSMAN—pełnomocnik parlamentu do spraw wymiaru sprawiedliwości. Miał prawo przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i zwracania uwagi administracji na nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

Organy zewnętrznej kontroli administracji - kontrola parlamentarna i finansowa

Administracja XIX w znalazła się pod kontrolą nie tylko sądów administracyjnych(kontrola wewn) lecz również pod kontrolą parlamentarną i finansową( kontrola zewn) Kontrola parlamentarna- parlamenty miały prawo kontrolowania administracji poprzez prawo pociągania zwierzchników administracji do odpowiedzialności konstytucyjnej i politycznej.

Kontrola administracji

Charakterystyka kontroli administracji Kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania lub zaniechania) ze względu na określone kryteria.