Kontrakt

Czytaj Dalej

Rodzaje kontraktów futures

  1) Zboża i rośliny oleiste   Kontrakty na zboża i rośliny oleiste należą do najstarszych kontraktów terminowych.

Kontrakty forward

Kontrakty forward określa się mianem kontraktów terminowych. Kontrakty forward mogą być zawierane na różne produkty jednak najczęściej przedmiotem kontraktów forward są: dobra przemysłowe lub rolne np.

Struktura kontraktu forward

Jest to jednocześnie dzień ustalenia stopy LIBOR lub innej stopy odniesienia, na bazie której oblicza się cenę rozliczenia kontraktu (dla kontraktów FRA w walucie krajowej termin ten zazwyczaj pokrywa się z terminem rozliczenia) Termin rozliczenia – data rozpoczęcia okresu kontraktu i dokonywania płatności za kontrakt Termin zapadalności – termin wygaśnięcia kontraktu Okres ...

Zalety i wady kontraktów futures

Na początku handlowano wyłącznie kontraktami na indeks giełdowy WIG 20, a obroty na pierwszych sesjach sięgały kilku do kilkunastu sztuk kontraktów.

Kontrakty na GPW

  W pierwszej fazie rozwoju kontraktów na WIG20 pojawił się problem płynności. Zasada marking to market polega na codziennym rozliczaniu kontraktów przez izbę rozrachunkową.

Kontrakt financial futures

Stosuje się tutaj określenia: krótka pozycja – jest to pozycja osoby wystawiającej kontrakt długa pozycja – jest to pozycja osoby nabywającej kontrakt Wśród kontraktów financial futures należy wyróżnić: walutowe kontrakty financial futures - dotyczą dostarczania określonej waluty innego kraju po kursie określonym w kontrakcie procentowe kontrakty financial ...

Rodzaje kontraktów forward

Należy zaznaczyć, że w przypadku kontraktów forward najczęściej występuje rzeczywista dostawa przedmiotu kontraktu a kontrakty forward rozliczane w gotówce są bardzo rzadkie.

Kontrakt FRA

Oznaczenie kontraktu Kontrakty FRA oznaczane są w następujący sposób: "FRA nxm" n - różnica pomiędzy datą zawarcia kontraktu a datą jego rozpoczęcia (w miesiącach) m - różnica pomiędzy datą rozpoczęcia kontraktu a datą jego wygaśnięcia (w miesiącach) Analogicznie do w/w przykładu wartości te wynoszą odpowiednio: n6, m12 Wartości cechujące kontrakty FRA: "transaction date" - jest nią data zawarcia ...

Kontrakt future

Charakterystyka Kontrakt future- kontrakt ten jest odmiana kontraktu forward- czyli umowy zawartej w danym momencie, a obejmującej dostawę towaru w określonym terminie w przyszłości po cenie uzgodnionej w chwili zawierania umowy ( Robert W.

Zalety i wady kontraktów forward

Z kształtowaniem się kursów walut i stóp procentowych, na które mają wpływ NBP oraz polityka makroekonomiczna innych krajów; Brak pewności w osiągnięciu zysku z transakcji; Kontrakty forward dają możliwość osiągnięcia ogromnych zysków w przypadku wystąpienia dużych różnic między ceną w kontrakcie a ceną rynkową w momencie realizacji kontraktu; oczywiście niesie to za sobą możliwość ...

Przedsiębiorstwo jako wiązka kontraktów

Uwzględniając także wymienione dotychczas uprawnienia przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza dotyczące możliwości rozdzielenia własności i zarządzania jako odrębny typ kontraktu należy wyróżnić kontrakt menedżerski.

Teoria niekompletnych kontraktów

Generalnie rzecz ujmując, teoria niekompletnych kontraktów koncentruje się na zagadnieniu bodźców zawartych w kontraktach niepełnych i ich konsekwencjach behawioralnych dla stron umowy w sytuacjach, w których przedmiotem wymiany są dobra i usługi "niekontraktowalne".

Kontrakt menedżerski

Zalety Zalety kontraktu menedżerskiego: duża swoboda w ich tworzeniu - jest to umowa pomiędzy dwoma równymi sobie partnerami i jej warunki można negocjować prawie dowolnie, kontrakt menedżerski może być zawarty w formie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego, menedżer negocjuje swoje przywileje i obowiązki, pensja menedżera zwykle składa się z części stałej i zmiennej, uzależnionej od wyników, "złote parasole" - w zamian za obietnicę wierności ...

Kontrakt forward

Pozycję długą w kontrakcie zajmuje ten, kto godzi się na zakup aktywów w ustalonym dniu, po ustalonej w kontrakcie cenie. W wypadku kontraktu forward, większość kontraktów jest realizowana w postaci dostawy towaru lub rozliczenia gotówkowego (J.

KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES

Nabywca w kontrakcie zajmuje tzw. Kontrakty futures są w pełni wystandaryzowane pod względem wielkości, terminu wykonania, jakości oraz systemu miar.

Niekompletność kontraktów

Kontrakt ten znany jest w teorii i praktyce zarządzania jako kontrakt menedżerski.

Umowa a kontrakt

Rajskiego [4], który potraktował kontrakt jako umowę zobowiązującą zawieraną w obrocie gospodarczym. W takim rozumieniu kontrakt stanowi podstawowy instrument wymiany dóbr i usług oraz stosunków kredytowych Mesjasz, 2000, s.

Kontrakty walutowe SPOT i FORWARD

W każdym kontrakcie walutowym ilość waluty, która ma być kupiona lub sprzedana jest znana przed zawarciem transakcji. Dni wolne od pracy przedłużają wykonanie tego kontraktu.

Kontrakty nienazwane (contractus innominati)

Kontrakty nienazwane – umowy nie mieszczące się w ramach określonych kontraktów, nie dają się zakwalifikować do sztywnych kontraktów stricti iuris, a także mniej formalnych realnych i konsensualnych – bonae fidei.

Po co i jak zawierać kontrakt terapeutyczny?

Poprawnie zawarty kontrakt określa wzajemne oczekiwania pacjenta i terapeuty oraz precyzuje relacje między nimi, pozwala wyeliminować wicie źródeł zakłóceń mogących wystąpić w procesie terapeutycznym, określa zakresy odpowiedzialności pacjenta i terapeuty za przebieg i wyniki terapii, zwiększa motywację i mobilizację obu stron kontraktu.