KONTA BILANSOWE

Otwarcie konta polega na wpisaniu: 1) nazwy konta lub jego symbolu; 2) salda początkowego z bilansu otwarcia (po odpowiedniej stronie konta); 3) pierwszej operacji ewidencjonowanej na tym koncie w przypadku, gdy dany składnik nie występował w bilansie.

Konto wynikowe

Rodzaje Przykładami kont wynikowych są m. : ,, Konto kosztów; Konto przychodów; Konto Zysków nadzwyczajnych, Wynik finansowy.

WZORCOWY PLAN KONT BANKÓW

Plan ten nie ma jednak charakteru obligatoryjnego, ale może stanowić podstawę do opracowania zakładowego planu kont danego banku, uzupełnionego komentarzem wyjaśniającym zasady ewidencji operacji na danym koncie, rozwinięcia szczegółowe oraz wzajemne powiązania między kontami.

Podstawy rachunkowości

Konta podstawowe to konta występujące samodzielnie, natomiast konta pomocnicze są ściśle związane z kontami podstawowymi; nie mogą istnieć samodzielnie.

Zagadnienia podstawowe z rachunkowosci - ściąga

strona ma okresla:stan poczatkowy oraz zwiekszenie stanu w przypadku kont skladnikow pasywow,a zmniejszenie stanu w przypadku kont skladnikow aktywow zmnejszenie kwoty kosztow badz strat w przypadku kont wynikowych o charakterze kosztowym zwiekszenie kwoty przychodow w przypadku kont wynikowych o charakterze przychodow strona wn okreska:stan poczatkowy oraz zwiekszenie stanu w przypadku kont skladnikow aktywow a zmniejszenie stanu w przypadku kont ...

Podział kont (poziomy i pionowy) a elastyczność rachunkowości

Równania te opisują prawidłowości, które wskazują na sposób powiązania kont analitycznych z kontem syntetycznym, a mianowicie: · suma obrotów debetowych i kredytowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego, musi być zgodna z obrotami debetowymi i kredytowymi tego konta, · suma (lub ewentualnie różnica) sald kont analitycznych musi być równa saldu konta syntetycznego.

Zasady funkcjonowania kont księgowych

Konto teowe ma więc następującą postać graficzną: Debet (Dt) Credit (Ct) Winien (Wn) Ma (Ma) - obciążenie konta - uznanie konta lub lub - debetowanie konta - kredytowanie konta W praktyce ewidencji księgowej stosowane są różne postacie graficzne konta.

Zasady podzielności i łączenia kont

W wyniku poziomego podziału kont syntetyczne otrzymuje się nowe konta: v syntetyczne (konta księgi głównej)- konto dzielone znika, a na jego miejsce prowadzi się nowe konta syntetyczne uzyskane z podziału; konta te służą do ujmowania w zbiorczych zapisach operacji gospodarczych dotyczących całych grup środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia; v analityczne (konta ksiąg ...

Konto księgowe

Jednostronny układ konta-Pagin NAZWA KONTA KWOTA DATA NR DOKUMENTU TREŚĆ WINIEN MA           Dwustronny układ konta - Folio NAZWA KONTA WINIEN MA DATA NR DOKUMENTU TREŚĆ KWOTA DATA NR DOKUMENTU TREŚĆ KWOTA                 Układ T - konto teowe Najbardziej jednak obrazowo strukturę ...

Zakładowy plan kont

Zasady budowy numeru konta Tworząc symbolikę ZPK dla oznaczenia kont syntetycznych symbolem trzycyfrowym, przyjmuje się, że poszczególne cyfry tego symbolu będą oznaczały : A - przynależność konta do zespołu B - konto syntetyczne zbiorcze C - konto syntetyczne szczegółowe Dalsze cyfry tj.

Konto itp.

Zasady księgowania ewidencji analitycznej: konta analityczne funkcjonują obok konta syntetycznego; na kontach analitycznych obowiązuje zasada pojedynczego zapisu; konto analityczne nie może korespondować z kontem syntetycznym; zapisy na kontach analitycznych muszą być zgodne z a zapisami na koncie syntetycznym.

Otwieranie i zamykanie kont bilansowych

Otwieranie konta Otwarcie konta polega na zapisaniu na danym koncie po jednej ze stron (debetowej lub kredytowej): salda początkowego (oznaczamy skrótem Sp) przyjętego z bilansu otwarcia (bilansem otwarcia jest bilans sporządzony za poprzedni okres sprawozdawczy).

Powstanie i rozwój plan kont

W latach 1911-1913 powstał pierwszy teoretyczny plan kont jednak nie został on wprowadzony z powodu sprzeciwu właścicieli przedsiębiorstw, którzy nie chcieli ulatwiać kontroli Urzedowi Skarbowemu.

KONTA KORYGUJĄCE

konto ,,Materiały” i konto ,,Koszty zakupu”, przy ewidencji materiałów w cenie zakupu na koncie ,,Koszty zakupu” ewidencjonowane są koszty związane z zakupem materiałów; w celu ustalenia zużycia materiałów bądź zapasu materiałów w magazynie w cenie nabycia należy łącznie rozpatrywać salda obu tych kont).

ZAKŁADOWY PLAN KONT

są: 1) wykaz kont księgi głównej oznaczonych symbolami cyfrowymi - liczba cyfr może być dostosowana do potrzeb grupowania informacji wynikających ze specyfiki, rodzaju i rozmiarów działalności gospodarczej jednostki; 2) zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej; 3) zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej; 4) zasady wyceny ...

Podzielność kont

  Podzielność pionowa kont Pionowy podział konta polega na wyodrębnianiu z jednej strony konta dzielonego określonej części zapisów i przeniesieniu ich na konto powstałe w wyniku dzielenia.

Konto analityczne

Konsekwencje powtórzonego zapisu Konsekwencjami zasady zapisu powtarzanego są następujące równości: Obrót debetowy konta syntetycznego jest równy sumie obrotów debetowych wszystkich kont analitycznych Obrót kredytowy konta syntetycznego jest równy sumie obrotów kredytowych zbioru kont analitycznych Saldo Dt(lub Ct) konta syntetycznego jest równe sumie sald Dt (lub Ct) wszystkich kont analitycznych.

Konto syntetyczne

Zasada podwójnego zapisu Konsekwencjami zasady zapisu powtarzanego są następujące równości: Obrót debetowy konta syntetycznego jest równy sumie obrotów debetowych wszystkich kont analitycznych Obrót kredytowy konta syntetycznego jest równy sumie obrotów kredytowych zbioru kont analitycznych Saldo Dt(lub Ct) konta syntetycznego jest równe sumie sald Dt (lub Ct) wszystkich kont analitycznych.

Podstawowe formy konta

nazwę konta, która wyróżnia dane konto spośród innych kont i określa, jakie operacje będą ewidencjonowane na danym koncie oraz symbol cyfrowy konta; 2.

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĄG POMOCNICZYCH

powinno być zgodne z kontem głównym, czyli: 1) suma obrotu debetowego konta głównego (syntetycznego) jest równa sumie obrotów debetowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do tego konta; 2) suma obrotu kredytowego konta głównego (syntetycznego) jest równa sumie obrotów kredytowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do tego konta; 3) saldo ...