Konsulat Generalny RP w Charkowie

Konsulat Generalny RP w Charkowie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie (Генеральне Консульстbо Республiки Польша) – jeden z siedmiu działających na Ukrainie polskich konsulatów generalnych. Istnieje od 1994 i jest jednym z dwóch zawodowych przedstawicielstw konsularnych w tym...

Czytaj Dalej

Zasada zwierzchnictwa narodu w Konstytucji RP (pojęcie narodu, formy realizacji zwierzchnictwa narodu)

Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków.

Formy realizacji zwierzchnictwa narodu:

a) bezpośredni

1. art. 90 ust.  3, art. 125 Konstytucji RP: ogólnokrajowe referendum...

Porównanie konstytucji PRL z konstytucją III RP

Obie konstytucje różnią się w wielu, mniej lub bardziej ważnych punktach. Jednak rzeczą która od razu rzuca się w oczy jest wstęp.

Wstęp do Konstytucji PRL:

"Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego. Polska Rzeczpospolita Ludowa nawiązuje do najszczytniejszych postępowych...

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - Znaczenie czynu zbrojnego Wielkopolan dla II RP odradzającej się w latach 1918 – 1921

Wstęp.

Urodziłem się 19 lat temu w Śremie, tradycyjnie w szpitalu. Mieścił się on wówczas na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Rodzice przez długi czas mieszkali ze mną na tej samej ulicy. Tam stawiałem pierwsze kroki. Każdego pierwszego listopada zapalałem świeczkę na naszym cmentarzu pod pomnikiem...

POZYCJA PRAWNO - USTROJOWA SEJMU RP

- Parlament jest dwuizbowy - Sejm + Senat

- Sejm jest równorzędnym z Senatem organem ustawodawczym (równorzędnym ustrojowo bo ma więcej kompetencji)

- Incompatibilitas mandatu posła i senatora a także z innymi organami np.: RPO. Prezes NIK- u itp.

- zakaz pracy w biurach np.: RPO, TK itp. to wszystko wynika...

BERLIN

  Archiwum Akt Nowych: Ambasada RP i Konsulat Generalny RP w Berlinie sygn.

HAMBURG

  Archiwum Akt Nowych, Konsulat Generalny RP w H.

System gospodarczy III RP

SYSTEM GOSPODARCZY III RP System gospodarczy to pojęcie funkcjonuje w 2 znaczeniach: szerszym - wg L. Balcerowicza - ogół wszelkich trwałych determinantów (coś co warunkuje) działalności gospodarczej zarówno materialnych (zasobów) jak i niematerialnych (organizacje, reguły, prawo) oraz obejmuje samą działalność gosp. i jej wyniki (produkty, stan zatrudnienia, poziom produkcji, konsumpcji). W tym znaczeniu jest tożsame z pojęciem "gospodarka krajowa". węższym - zestaw ...

Instytucje Polityczne RP

INSTYTUCJE POLITYCZNE RP Literatura obowiązkowa: W. Skrzydło ?POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE? Lublin 2003 B. Banaszak ?PRAWO KONSTYTUCYJNE? Warszawa 2002 Zagadnienia egzaminacyjne: 1 Pojęcie systemu politycznego i ustroju politycznego. 2 Typ i forma państwa. 3 Krajowa Rada Narodowa (KRN) i jej organy. 4 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) i Rząd Tymczasowy. 5 Sejm Ustawodawczy. 6 Urząd Prezydenta KRN i Prezydenta RP do 1952 roku. 7 Rada Państwa. 8 Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 ...

Stosunki Polsko - Ukraińskie w latach dziwięćdziesiątych XX wieku.

W 1994 roku we Lwowie został uruchomiony Konsulat Generalny RP, a w Gdańsku – Ukrainy.

DARU Pierre-Antoine (12 I 1767 - 5 IX 1829), hr., min. franc., generalny intendent WA

III 1801 sekretarz generalny min. X 1806 intendent generalny WA.  1809 intendent generalny Armii Niemiec.

Samorząd terytorialny na kontynencie europejskim

Na mocy wydanej w tym roku ustawy, noszącej znamienny tytuł o prawach i wolne ściach gmin, departamentów i regionów, zniesiono urzędy prefektów, a ich zadf nia wykonawcze przekazano przewodniczącym rad generalnych.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny...

CAVALLERO UGO (1880-1943) - marszałek

Włoski oficer, jeden z najwybitniej­szych włoskich dowódców, szef Sztabu Generalnego od grudnia 1940 r. Piętro *Badoglio, objął sta­nowisko szefa Sztabu Generalnego,a potem osobiste dowództwo nadwojskami włoskimi walczącymi w * Albanii.

CHARKÓW - bitwy 1941-43

Zwy­cięstwo pod Charkowem ułatwiło Niemcom podjęcie latem 1942 r.

WOJSKO POLSKIE 1939-45

Od 23 sierpnia, gdy generalny inspektor sił zbrojnych ogłosił mobi­lizację alarmową lotnictwa, siły po­wietrzne były podzielone na lotnictwo dyspozycyjne Naczelnego Wodza (Biygada Pościgowa, Brygada Bom­bowa i lotnictwo pomocnicze) oraz lotnictwo armijne oddane do dyspozy­cji dowódców armii lub grup opera­cyjnych.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny system wartości i hierarchia ważności: służba boża i służba rycerska. Od połowy wieku XV...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny system wartości i hierarchia ważności: służba boża i służba rycerska. Od połowy wieku XV...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd Najwyższy

Jest on organem wymiaru sprawiedliwości. wyłącznie w tych sprawach, które ustawowo należą do jego właściwości. Zasadnicze znaczenie dla jego pozycji ustrojowej i funkcji ma art. 183 ust. 1 Konstytucji. Stanowi on, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd powszechny

Generalnie właściwymi we wszystkich sprawach są sądy rejonowe, chyba że ustawa wyraźnie zastrzeże je dla właściwości sądów okręgowych.

KORPORACJE PRAWA PUBLICZNEGO

 

Korporacja prawa publicznego to podmiot administracji publicznej wyposażony we władztwo administracyjne, ukonstytuowany według zasady członkostwa i istniejący niezależnie od liczby lub zmiany członków. Istotą korporacji jest udział w niej grupy osób, które ją stanowią. Pojęcie korporacji prawa...