Konstytucje Klarendońskie

Czytaj Dalej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

O pierwszoplanowej roli konstytucji w systemie prawnym decydują dwie zasady: Konstytucja może być zmieniona tylko w szczególnym trybie, nie stosowanym przy uchwalaniu innych ustaw, który charakteryzuje się zwiększonym quorum i koniecznością uzyskania kwalifikowanej większości głosów.

Typy konstytucji

Złożone = składają się z kilku aktów, z których każdy reguluje pewien wycinek materii konstytucyjnej (np. konstytucja III Republiki Francuskiej).

Polityka w Polsce XX wieku - MAŁA KONSTYTUCJA

Mała Konstytucja ograniczała uprawnienia Sejmu, wprowadzała obce polskiej tradycji instytucje, takie jak Rada Państwa łącząca w sobie uprawnienia władzy wykonawczej i ustawodawczej. Na nic się zdały próby obrony konstytucji marcowej przez PSL, na którą powoływał się przecież PKWN.

Polityka w Polsce XX wieku - KONSTYTUCJA PRL

Konstytucja Polski Ludowej uchwalona została 22 lipca 1952 roku – wnoszone przez następnych prezydentów poprawki i uzupełnienia nie zmieniły jednak jej stalinowskiego charakteru. Konstytucja stwierdzała, że Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej.

Charakterystyka konstytucji Republiki Włoskiej

przyjęcie demokratycznego trybu zmiany ustawy zasadniczej, ustanowienie instytucji Trybunału Konstytucyjnego - konstytucja zachowuje unitarny charakter państwa, wprowadza regiony stanowiące jednostki autonomiczne - w zakresie wykonywania władzy państwowej konstytucja przyjęła zasady systemu parlamentarno – gabinetowego - inną grupę przepisów konstytucyjnych stanowią Statuty regionów o autonomii specjalnej i ich późniejsze ...

Konstytucja W .Brytanii

-tworzy całokształt norm dotyczących podstaw politycznego ustroju państwa -na system źródeł prawa konstytucyjnego składa się: -prawo zwyczajowe: jest częścią pisanego powszechnego prawa zwyczajowego, efektem jego obowiązywania są następujące instytucje polityczne: parlament, Tajna Rada, prerogatywy królewskie oraz zasada zwierzchnictwa parlamentu -orzecznictwo sądów – postanowienia sądów powszechnych, odnoszące się do ...

Źródła prawa amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji USA oraz znaczenie precedensów

V rcguluje sposób zmiany konstytucji -procedura ta wymaga wniosku 2/3 izb Kongresu lub zwołania konwencji konstytucyjnej celem wprowadzenia poprawek do konstytucji na wniosek legislatywy 2/3 stanów- zmiany konstytucji wymagają akceptacji 3/4 stanów art.

Ustrój Hiszpanii - Konstytucja

6 grudnia 1978 roku w ogólnonarodowym referendum konstytucja została zatwierdzona i w tym samym roku dnia 27 grudnia podpisana przez króla. Konstytucja ustanawia gwarancje demokracji politycznej oraz system rządów parlamentarno-gabinetowych.

Konstytucja USA

V reguluje sposób zmiany konstytucji • procedura ta wymaga wniosku 2/3 izb Kongresu lub zwołania konwencji konstytucyjnej celem wprowadzenia poprawek do konstytucji na wniosek legislatur 2/3 stanów • zmiany konstytucji wymagają akceptacji 3/4 stanów - art.

KONSTYTUCJA UKRAINY

Rozdział I - obejmuje zasady ogólne II – zawiera katalog praw, wolności i obowiązki człowieka III – reguluje ogólne zasady prawa wyborczego IV – kompetencje i zasady działania Rady Najwyższej oraz prawa i obowiązki deputowanych V – tryb wyboru i uprawnienia Prezydenta VI – uprawnienia Gabinetu Ministrów oraz innych organów władzy wykonawczej VII i VIII – regulują organizację i funkcjonowanie prokuratury i ...

Konstytucja Francji (28 IX 1958 r.) 

3 wymieniając dwie formy: • wybór przedstawicieli w wyborach powszechnych • referendum o nieograniczonym zakresie przeprowadzane na mocy decyzji prezydenta (osobiste uprawnienie); jest rozstrzygające- najbardziej dominującą pozycję ma Prezydent Republiki • prezydent nie odpowiada politycznie przed parlamentem i nie wszystkie jego działania wymagają kontrasygnaty • posiada wiele uprawnień osobistych, podejmowanych samodzielnie • wybierany jest w ...

Charakterystyka konstytucji Federacji Rosyjskiej

- konstytucja uchwalona większością 54% obywateli przy frekwencji 58%;  - biorąc pod uwagę właściwy brak doświadczenia społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do demokratycznych rozwiązań, konstytucja jest aktem zachęcającym do podjęcia aktywności publicznej dla obywateli; - składa się z 9 rozdziałów i zawiera cztery zasadnicze grupy zagadnień: • zasady ustrojowe – republikańska forma rządów, federalizm, demokratyczne państwo ...

Konstytucja Niemiec

1 i 20) * zasada podziału władz oraz praworządności - konstytucja sztywna - normalna zmiana konstytucji –(nie precyzuje kto może wnieść wniosek) wniosek o zmianę konstytucji -> przyjęcie go większością 2/3 głosów przez Parlament i Radę Związkową - pośrednia zmiana – przy ratyfikowaniu umów międzynarodowych lub z zakresu stosunków okupacyjnych wystarczy ogólna deklaracja parlamentu, iż umowy nie stoją w ...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r.

Kwestia prymatu nie jest w pełni uregulowana w konstytucji, ustawa zasadnicza nie wskazuje aby normy prawa pierwotnego lub wtórnego miały mieć pierwszeństwo przed Konstytucją. 2 Konstytucji pomija traktat ratyfikowany za zgodą wyrażoną w referendum ogólnokrajowym.

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Kwestia prymatu prawa UE i bezpośredniego stosowania

3 Konstytucji RP wymaga interpretacji. Konstytucja nie wyklucza możliwości bezpośredniego stosowania aktów filarów II i III.

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Nawiązując do orzeczeń FSK Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż uznanie prymatu prawa WE/UE dotyczy regulacji, które: Nie kolidują z normą konstytucyjną, w szczególności z prawami i wolnościami chronionymi w konstytucji RP; Wydane zostały w granicach przyznanych instytucją kompetencji Korzystałem z książki „Instytucje i prawo UE” Barcz, Górka , Wyrozumska, rozdział XII „Zapewnianie efektywności ...

W Konstytucji RP do zadań publicznych określonych konstytucyjnie należy...

- Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli,

- zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic,

- udzielenie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą,

- opieka nad obywatelami polskimi podczas pobytu za granicą,

- Opieka nad weteranami walki o niepodległość,

- Prowadzenie polityki zmierzającej do...

Katalog zasad ustroju w Konstytucji RP

Z treści konstytucji można współcześnie wyprowadzić następujące zasady ustrojowe: republikańskiej formy rządów, demokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości społecznej, jednolitości państwa, suwerenności (zwierzchnictwa), przedstawicielstwa (reprezentacji), trójpodziału i równowagi władz, systemu rządów parlamentarno-gabinetowych, wieloprzymiotnikowego prawa ...

Zasada nadrzędności konstytucji w systemie źródeł

SZCZEGÓLNA MOC PRAWNA- najwyższe miejsce w systemie norm prawa stanowionego, jest aktem najwyższym, wszystkie inne akty normatywne muszą być z nią zgodne, nie mogą być sprzeczne, akty normatywne muszą przyjmować treści w jak najpełniejszy sposób urzeczywistniając postanowienia konstytucji Sprzeczność może przybierać: - charakter materialny- takie ukształtowanie treści normy, że nie jest możliwe jednoczesne wykonanie tej normy i normy ...

Zasada pomocniczości w Konstytucji RP

I choć opiera się na niej cały system prawny państwa, to wymieniona została jedynie we wstępie do Konstytucji RP i nie znajdujemy rozwinięcia jej treści w dalszej części Konstytucji.