Konsolidacja

Czytaj Dalej

SPOSOBY POMIARU POZIOMU KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

von Beyme: w samym procesie konsolidacji demokracji można wyróżnić kilka poziomów, na których zachodzą zmiany.

Konsolidacja sektora energetycznego

Zatem konsolidacja pozwoli na osiągnięcie korzyści wszystkim jej uczestnikom. Konsolidacja w hutnictwie Hutnictwo jest przemysłem kapitałochłonnym, który charakteryzuje się niską stopą zwrotu zainwestowanego kapitału.

Konsolidacja banków

Głównie dla zachodnioeuropejskich inwestorów którzy w ten łatwy, niezauważalny sposób przejmują faktyczną kontrolę nad naszą zdychającą gospodarką Reasumując powyższe rozważania na temat konsolidacji banku trudno jednoznacznie powiedzieć czy konsolidacja jest potrzebna czy konieczna.

Konsolidacja demokracji

b) Konsolidacja może być też definiowana jako OKRES, kiedy system się wzmacnia i może zapobiegać możliwym kryzysom lub je rozwiązywać.

Metoda konsolidacji pełnej

wzajemne należności, zobowiązania i rozrachunki o podobnym charakterze jednostek podlegających konsolidacji, przychody i koszty wynikające z operacji dokonanymi pomiędzy podmiotami podlegającymi konsolidacji, wynikające z operacji między tymi podmiotami zyski i straty zawarte w aktywach, dywidendy naliczone lub wypłacone jednostką podlegającym konsolidacji.

Metoda konsolidacji proporcjonalnej

należności, zobowiązania i rozrachunki o podobnym charakterze pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją, przychody i koszty wynikające z operacji pomiędzy tymi podmiotami oraz dywidendy wypłacone przez jednostkę współzależną innym jednostką objętym konsolidacją - w pełnej wysokości, zyski lub straty (zawarte w aktywach, które podlegają konsolidacji) wynikające z operacji między jednostkami objętymi konsolidacją - w proporcji do posiadanych udziałów.

KONSOLIDACJA METODĄ PEŁNĄ

Wyłączeniu podlegają również w całości: 1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją; 2) przychody i koszty dotyczące operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją; 3) zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją i zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji; 4) dywidendy naliczone ...

KONSOLIDACJA PROPORCJONALNA

wymaga wyłączenia z konsolidowanych sprawozdań w pełnej wysokości: 1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją; 2) przychodów i kosztów dotyczących operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją; 3) dywidend naliczonych lub wypłaconych przez jednostki współzależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją oraz w proporcji ...

Metoda konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych

Konsolidacji podlega całość aktywów, pasywów, przychodów i kosztów oraz innych elementów sprawozdań finansowych.

Konsolidacja banków w formie spółek akcyjnych

  Ważnym zagadnieniem dla rozwoju systemu bankowego w Polsce jest jego dalsza konsolidacja, jak równie prywatyzacja największego polskiego banku detalicznego – PKO BP oraz BGŻ SA. dokonano także konsolidacji w ramach grupy Banku Śląskiego SA, który przejął Oddział ING N.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

zdaniem Linza parlamentaryzm bardziej niż prezydencjalizm służy konsolidacji demokracji (bo: daje szersze pole dla kompromisów, zawierania koalicji itp.

KONSOLIDACJA

jest ona zwolniona wówczas, gdy na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych i z uwzględnieniem danych jednostek współzależnych niebędących spółkami handlowymi, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 1) łączne średnioroczne zatrudnienie w ...

KONSOLIDACJA METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

Metoda stosowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora w celu wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu.

M.p.w. wymaga...

REZERWY KAPITAŁOWE Z KONSOLIDACJI

ujemnych różnic konsolidacyjnych lub „niedopłat” konsolidacyjnych, które są określane w trakcie procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do jednostek z grupy kapitałowej włączanych do sprawozdawczości skonsolidowanej po raz pierwszy.

Konsolidacja banków spółdzielczych

  W ciągu najbliższych lat w sektorze bankowości spółdzielczej kontynuowane będą (choć ich dynamika zapewne nieco osłabnie) działania konsolidacyjne polegające na łączeniu się banków.

Fragmentacja i konsolidacja terytorialna jako elementy systemu politycznego

a. Wymiary fragmentaryzacji systemu politycznego:

1. Terytorialna

2. Funkcjonalna

3. Polityczna

ZASADY BUDŻETOWE - jedność (zas. konsolidacji finansów publ.); jedność formalna

W ujęciu formalnym oznacza ona postulat sporządzania budżetu w jednym dokumencie prawnym, odzwierciedlającym całość gospodarki budżetowej danego szczebla. Odstępstwem od tej zasady jest ustalanie kilku różnych budżetów.

Przestrzeganie tej zasady:

a) umożliwia łatwą orientację, czy budżet jest...

PAŃSTWO FRANKÓW - KONSOLIDACJA PAŃSTWA KAROLIŃSKIEGO

 

Jeśli wojna z Longobardami nie była wśród Franków popularna, to natomiast wyprawy kierowane przeciwko Saracenom przyjmowano powszechnie życzliwie. Zresztą i tu nie opuszczało Pepina powodzenie. Po paroletnich zmaganiach udało mu się bowiem wyprzeć Arabów za Pireneje, a zajmowane przez nich w Galii...

Konsolidacja śladów pamięciowych

Zgodnie z poglądami wielu ncurofizjologów jest to proces długotrwały i przebiega etapowo. Pierwszy etap, trwający od około 30 min do 1 godz, od momentu wytworzenia się świeżego śladu, polega na silnym wzbudzeniu układu siatkowatego. Drugi etap przebiega wolniej, w ciągu kilku godzin, a pełne jego...