Konkurencja doskonała

Czytaj Dalej

Konkurencja doskonała – konkurencja niedoskonała – monopol (w tym monopol naturalny)

Konkurencja doskonała - W gałęzi doskonale konkurencyjnej nikt nie przyjmuje, że jego działania wpływają na wysokość ceny rynkowej. Konkurencja niedoskonała - Producent działający w warunkach konkurencji niedoskonałej nie może sprzedać po istniejącej cenie tyle, ile chce.

Konkurencja doskonała, niedoskonała

Współcześnie termin konkurencja niedoskonała odnosi się do każdego rodzaju tej „niedoskonałości” - czystego monopolu, oligopolu lub konkurencji monopolistycznej.

Narodziny i rozwój teorii niedoskonałej konkurencji

Aby mówić o konkurencji niedoskonałej, potrzebne jest wyszczególnienie cech konkurencji doskonałej. Skierował on uwagę na rolę firmy we współczesnej gospodarce i dowodził, że na rynkach mamy do czynienia z szerokim zakresem monopolizacji, przy czym czysty monopol i czysta konkurencja są raczej stanami przypadkowymi.

Konkurencja doskonała

</div> Model konkurencji doskonałej został stworzony przez ekonomistów dla celów czysto analitycznych (J.

Przedstaw decyzje ekonomiczne producenta w warunkach doskonałej konkurencji

Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących założeniach: ---Założenie jedności produktu ---Założenie pełnej mobilności czynników produkcji ---Duża liczba sprzedających i kupujących ---Założenie doskonałej informacji o rynku W krótkim czasie rozmiary przedsiębiorstw w gałęzi są stałe.

Konkurencja doskonała

Mianem KONKURENCJI DOSKONAŁEJ określamy funkcjonowanie rynku idealnie, doskonale konkurencyjnego, na którym podstawowe siły rynkowe mogą działać w pełni efektywnie. Firmy działające na rynkach doskonale konkurencyjnych ponoszą koszty i otrzymują przychody.

Przedstaw cechy modelu konkurencji doskonałej, niedoskonałej i monopolu

b) konkurencja niedoskonała: - wielu producentów, każdy ma istotny udział w podaży, - zmiana ceny – przez zmianę wielkości podaży, - elastyczność cenowa popytu duża, - walka konkurencyjna – ceny, marki, reklama, - ograniczona podzielność i przestawialność, - niepełna przejrzystość, - nie zawsze racjonalne zachowania podmiotów.

Konkurencja niedoskonała

Monopol bilateralny jest to sytuacja na rynku niedoskonale konkurencyjnym kiedy monopsonowi towarzyszy po stronie podaży pracy monopol pod postacią związków zawodowych.

Scharakteryzuj model konkurencji doskonałej

  Konkurencja doskonała (czysta) charakteryzuje się : dużą liczbą małych , niezależnych przedsiębiorstw i dużą liczbą nabywców ; jednolitym wyrobem u wszystkich sprzedawców ; ceną jako wypadkową popytu i podaży (producent jest cenobiorcą nie może wpłynąć na cenę , produkujący zbyt drogo są wypierani z rynku); swobodnym wejściem i wyjściem z rynku ; brakiem konkurencji niecenowej ; doskonałą informacją.

Na czym polega komparatywna nieefektywność monopolu w stosunku do konkurencji doskonałej?

  Decyzje: - konkurencja doskonała: ile produkować? - konkurencja monopolistyczna:     a) ile produkować?

konkurencja doskonała

gałąź doskonale konkurencyjna składa się z wielu konkurentów, oferujących ten sam produkt i usługę (giełda papierów wartościowych, giełda towarowa). papierosy): w takim jednak przypadku gałąź taką należałoby rozpatrywać już w kategoriach modelu konkurencji monopolistycznej.

Omów korzyści i negatywne skutki wynikające z konkurencji niedoskonałej

  Korzyści : A) istnienie konkurencji niedoskonałej na rynku może zmusić producentów do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów niż np.

Co określa stawkę płac w warunkach konkurencji doskonałej?

  W warunkach konkurencji doskonałej określana jest ona poprzez relację popytu i podaży na pracę.

Jaki jest optymalny poziom produkcji przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej?

 

Przedsiębiorstwo powinno zwiększać produkcję do poziomu, przy którym koszt krańcowy zrówna się z utargiem krańcowym, który z kolei równy jest cenie rynkowej produkcji. Kk = Uk = P.

WZORCE PARENETYCZNE - WŁADCA DOSKONAŁY

−  troszczy się o kraj i o poddanych

−  dobry rycerz

−  dobry chrześcijanin (miłosierny)

−  sprawiedliwy i wyrozumiały

−  bronił granic

−  szybkość podejmowania trudnych decyzji

−  dobro ogółu przedkłada nad dobro własne

Struktura konkurencji wewnątrz sektora

W celu zbadania natężenia walki konkurencyjnej wewnątrz sektora należy naj­pierw określić jego strukturę, sposób podziału rynku oraz strategie stosowane przez wiodących uczestników.