Kongres Ukraińskich Nacjonalistów

Kongres Ukraińskich Nacjonalistów

Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (ukr. Конгрес Українських Націоналістів, KUN) – nacjonalistyczna i antykomunistyczna ukraińska partia polityczna. Kongres został utworzony 18 października 1992, a zarejestrowany 26 stycznia 1993 z inicjatywy Jarosławy Stećko, kierującej partią nieprzerwanie do swojej śmierci w 2003. Partia uważa się za spadkobierczynię Organizacji Ukraińskich...

Czytaj Dalej

RPA i apartheid

W roku 1955 Afrykański Kongres Narodowy i organizacje o zbliżonych poglądach utworzyły Kongres Ludowy; wydał on Kartę Wolności nawołującą do przyznania równych praw wszystkim obywatelom bez względu na rasę.

Kościół bizantyńsko - ukraiński

Największy (ok. 5 milionów członków) katolicki kościół wschodni, który swymi korzeniami sięga nawrócenia w 988 r. księcia Włodzimierza z Kijowa na Rusi, skąd chrze-ścijaństwo rozprzestrzeniło się na tereny wchodzące obecnie w skład Rosji. Ta silna mniejszość katolicka istnieje na Ukrainie od czasu...

Stosunki Polsko - Ukraińskie w latach dziwięćdziesiątych XX wieku.

Kwestia stosunków polsko-ukraińskich, obciążonych ciężkim ładunkiem emocji, nieufności i uprzedzeń, w dodatku odmiennie interpretowanych przez przedstawicieli obu zainteresowanych stron, także i dziś stanowi problem trudny i kontrowersyjny. Należy przy tym zauważyć, że stosunki polsko-ukraińskie są dziś stosunkami dwóch narodów, których odrębności i tożsamości nikt już nie kwestionuje. Z chwilą obalenia w Polsce komunizmu oraz proklamowania przez Ukrainę ...

Stosunki polsko-ukraińskie

? Stosunki Polski z Ukrainą? W stosunkach międzynarodowych każde państwo może przyjmować jedną z trzech pozycji. Pierwszą z nich jest pozycja czynna, będąca funkcjonalną na rzecz wspólnoty, służąca rozwiązywaniu problemów międzynarodowych. Drugą jest postawa dysfunkcyjna, cechująca się brakiem woli współpracy oraz postawa neutralna, polegająca na nie zajmowaniu stanowiska, co nie ułatwia rozwiązań. Kwestia stosunków polsko-ukraińskich, obciążonych ciężkim ...

BANDERA STEPAN (1909-1959) - polityk

Działacz Ukraińskiej Organizacji Wojskowej od 1928 r., współtwórca Organizacji Ukraińskich Nacjonali­stów (OUN) w 1929 r. i przywód­ca jej bojówek terrorystycznych. W 1936 r. za przygotowanie i udział w zamachu, w którym zginął Broni­sław Pieracki (1934 r.), polski mini­ster spraw wewnętrznych, został...

Wiek XIX i początek XX wieku - Kongres wiedeński 1815

zebrany po upadku Napoleona w celu ustalenia nowego porządku w Europie; kongres międzynarodowy z udziałem monarchów dokonał dzieła stabilizacji stosunków w Europie na kilkadziesiąt lat; b.

Kongres uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych

Charakterystyka Kon gresu -Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu -Każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa -Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata -Senat :100 członków ,kadencja trwa 6 lat -członkowie izby reprezentują naród, a członkowie Senatu - stany -najważniejsze miejsce w Kongresie zajmują komisje parlamentarne tzw.

Kongres – uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych (USA)

Charakterystyka Kongresu  - Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu - każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa - Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata - Senat: 100 członków; kadencja trwa 6 lat - członkowie Izby reprezentują naród, a członkowie Senatu – stany - najważniejsze miejsce w Kongresie zajmują ...

Okręgi przemysłowe Polski

Okregami przemyslowymi nazywamy w geografii gospodarczej obszary koncentracji przemyslu. Charakterystyka i ocena okregu przemyslowego zalezy od przyjetych kryteriow. Do najwazniejszych kryteriow naleza tu: stopien koncentracji lub rozproszenia bazy surowcowej i energetycznej, transportu i lacznosci oraz wielkosc...

Zasady przy podejmowaniu decyzji i postanowienia w sprawie polskiej w czasie kongresu wiedeńskiego

) Dla zachowania równowagi sił w Europie kongres wiedeński dokonał nowego rozbioru ziem polskich , wnosił jednak polską państwowość ,poręczoną przez całą Europę .

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Uformowanie się masowych partii robotniczych

Partią o programie marksistowskim była założona w 1879 roku na kongresie w Marsylii Francuska Partia Robotnicza. Wprawdzie II Międzynarodówka na kongresie w Bazylei potępiła wojnę jako środek rozstrzygania sporów, ale jej uchwały realizowały partie robotnicze.

Kongres Wiedeński (1814 - 1815)

Niemniej w historiografii powszechny jest pogląd, iż Kongres Wiedeński 1815 roku stanowił wzór dla kolejnych kongresów pokojowych.

KONGRES WIEDEŃSKI i "Święte Przymierze"

Do najważniejszych spraw załatwionych na kongresie były: - utworzenie Król.

Legiony i Księstwo Warszawskie

Należy jeszcze dodać, że postanowienia Kongresu Wiedeńskiego ustaliły ład europejski, który przetrwał do 1914 roku.

Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich

Należy jeszcze dodać, że postanowienia Kongresu Wiedeńskiego ustaliły ład europejski, który przetrwał do 1914 roku.

Międzynarodówka

IV Kongres Międzynarodówki Komunistycznej odbył się w 1922 r. V Kongres Międzynarodówki Komunistycznej odbył się w 1924 r.

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

Kiedy nowy rząd okazał się też beznadziejny, Centrolew zwołał Kongres Ob-rony Prawa i Wolności Ludu w Krakowie w 30r. Kongres wykorzystał niezbyt dobrą sytuację w Polsce do podburzenia społeczeństwa.

Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

obradował kongres wiedeński. Postanowienia: W sprawie Niemiec kongres postanowił utworzenie związku niemieckiego pod przewodnictwem Austrii.

POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

o trójpodziale władz na:ustawodawczą - dwuizbowy kongres(Senat i Izba Reprezentantów ), wykonawczą i sądowniczą- Sąd Najwyższy składający się z sędziów wybieranych dożywotnio.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PRZESIEDLENIA LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ I UKRAIŃSKIEJ

Decyzje konferencji poczdamskiej rozstrzygnęły los ludności niemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych. Po wyzwoleniu na Ziemiach Odzyskanych stwierdzono obecność ok. 3 mln Niemców. W listopadzie 1945 Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec podjęła decyzję o przesiedleniu Niemców z Polski do radzieckiej i...