Kongres Ukraińskich Nacjonalistów

Kongres Ukraińskich Nacjonalistów

Czytaj Dalej

Wiek XIX i początek XX wieku - Kongres wiedeński 1815

zebrany po upadku Napoleona w celu ustalenia nowego porządku w Europie; kongres międzynarodowy z udziałem monarchów dokonał dzieła stabilizacji stosunków w Europie na kilkadziesiąt lat; b.

Kongres uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych

Charakterystyka Kon gresu -Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu -Każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa -Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata -Senat :100 członków ,kadencja trwa 6 lat -członkowie izby reprezentują naród, a członkowie Senatu - stany -najważniejsze miejsce w Kongresie zajmują komisje parlamentarne tzw.

Kongres – uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych (USA)

Charakterystyka Kongresu  - Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu - każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa - Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata - Senat: 100 członków; kadencja trwa 6 lat - członkowie Izby reprezentują naród, a członkowie Senatu – stany - najważniejsze miejsce w Kongresie zajmują ...

Zasady przy podejmowaniu decyzji i postanowienia w sprawie polskiej w czasie kongresu wiedeńskiego

) Dla zachowania równowagi sił w Europie kongres wiedeński dokonał nowego rozbioru ziem polskich , wnosił jednak polską państwowość ,poręczoną przez całą Europę .

Kongres Wiedeński (1814 - 1815)

Niemniej w historiografii powszechny jest pogląd, iż Kongres Wiedeński 1815 roku stanowił wzór dla kolejnych kongresów pokojowych.

KONGRES WIEDEŃSKI i "Święte Przymierze"

Do najważniejszych spraw załatwionych na kongresie były: - utworzenie Król.

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

Kiedy nowy rząd okazał się też beznadziejny, Centrolew zwołał Kongres Ob-rony Prawa i Wolności Ludu w Krakowie w 30r. Kongres wykorzystał niezbyt dobrą sytuację w Polsce do podburzenia społeczeństwa.

Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

obradował kongres wiedeński. Postanowienia: W sprawie Niemiec kongres postanowił utworzenie związku niemieckiego pod przewodnictwem Austrii.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PRZESIEDLENIA LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ I UKRAIŃSKIEJ

Decyzje konferencji poczdamskiej rozstrzygnęły los ludności niemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych. Po wyzwoleniu na Ziemiach Odzyskanych stwierdzono obecność ok. 3 mln Niemców. W listopadzie 1945 Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec podjęła decyzję o przesiedleniu Niemców z Polski do radzieckiej i...

Minóg ukraiński

Wygląd: górna powierzchnia lejka gębowego szeroka, z jednym tylko dużym zębem z każdej strony, dolna z 5-10 (przeważnie 7-8) zębami, które u osobników dojrzałych ptciowo są ostre i spiczaste. Przyssawka gębowa jest pokryta tylko nielicznymi zewnętrznymi i wewnętrznymi zębami wargowymi; brak w jej...

MARIA. Powieść ukraińska

MARIA. Powieść ukraińska, powieść poetycka w 2 pieśniach A. Malczewskiego, pierwsza manifestacja tego gatunku w Polsce, powst. w Warszawie 1824 (być może zaczęta już na Wołyniu), wyd. tamże 1825, dedykowana J.U. Niemcewiczowi. Tradycja czytelnicza i badawcza wiąże genezę warstwy fabularnej utworu...

SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim

SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim, pol.-ukr. kwartalnik lit., wyd. we Lwowie 1866-67 przez K. Pillera, pod red. P. Święcickiego. W S. drukowano alfabetem łac. utwory pisarzy ukr. (gł. T. Szewczenki, Marka Wowczka, O. Fedkowicza, H. Kwitki-Osnowianenki) oraz literaturę...

UKRAIŃSKA SZKOŁA, u.sz. w poezji, u.sz. poetów

UKRAIŃSKA SZKOŁA, u.sz. w poezji, u.sz. poetów, jeden z 4 odłamów, nazwanych szkołami, które wyróżnił we współcz. mu literaturze pol. A. Tyszyński (-> Amerykanka w Polsce 1837), stosując kryterium odmienności „ducha" („utworu i układu myśli") i stylu, powiązanych wg jego tezy z określonym regionem...

UKRAIŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

UKRAIŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Wspólny słow. pień etniczny i językowy, najbliższe sąsiedztwo, związki dynastyczne między księstwami pd.ros. a Polską piastowską, kilkuwiekowe współżycie w ramach jednego organizmu państw., podobne losy pod panowaniem obcym - tworzyły podstawy rozwoju...

ZAWERUCHA. Powieść ukraińska, powieść poetycka T. A. Olizarowskiego

ZAWERUCHA. Powieść ukraińska, powieść poetycka T. A. Olizarowskiego, wyd. w Poezjach, Kraków 1836 (z Brunem), w zmień, redakcji we Wrocławiu 1852 os. i w t. 2 Dzieł; epilog ogł. przez S. Duchińską w „Bibliotece Warsz." 1879. Powstała w związku z pobytem autora w Krzemieńcu i z fascynacją postacią...

ŻMIJA. Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego

ŻMIJA. Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego, powst. 1831 w Warszawie (pieśń I-II) i Paryżu, wyd. w t. 1 Poezji, Paryż 1832. Bohater tytułowy, baśniowy hetman Siczy Zaporoskiej, Turek-renegat, mści się na baszy tur. za śmierć ojca i odebranie...

Scharakteryzuj postanowienia konstytucji amerykańskiej dotyczące Kongresu, Senatu, Sądu Najwyższego i ustroju federalnego

Wzorując się na Monteskiuszu, przeprowadzono rozdział władz: władza ustawodawcza miała spoczywać w gestii Kongresu, wykonawcza w rękach prezydenta, sądownicza zaś należała do kompetencji niezależnych sądów.

Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim

  Kongres wiedeński obradował od 29 IX 1814 do 9 VI 1815 (nie był oficjalnie otwarty ani zamknięty). Dlatego też sprawa polska okazała się (obok niemieckiej i włoskiej) jedną z najtrudniejszych do rozwiązania na kongresie.

Postanowienia Kongresu Wersalskiego w sprawie Polski

  Kongres pokojowy w Wersalu obradował od 18 I do 28 VI 1919.

Konflikt polsko - ukraiński

 

Spornym obszarem między Polską, a Ukrainą stała się Galicja Wsch., gdzie etnicznie przeważali Ukraińcy, ale w miastach (głównie we Lwowie, gdzie Polacy stanowili 62 % , Żydzi 20 %, Ukraińcy 18 % ludności) większość i to zdecydowaną stanowili Polacy. W czasie I wojny światowej świadomość...