Kongres USA

Czytaj Dalej

Kongres – uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych (USA)

Charakterystyka Kongresu  - Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu - każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa - Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata - Senat: 100 członków; kadencja trwa 6 lat - członkowie Izby reprezentują naród, a członkowie Senatu – stany - najważniejsze miejsce w Kongresie zajmują ...

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Kongres Kontynentalny. II Kongres Kontynentalny uchwalił 4 VII 1776 r. Władzę ustawodawczą posiada dwuizbowy parlament – Kongres Stanów Zjednoczonych.

PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

W rozwijającym się ładzie napotykamy na wizję systemu utopijnego, który się rozwija wizja ta sięga zmian w bloku wschodnim, co zmuszało USA do adiustacji strategii. USA – polityka nie mogła opierać się na strategii powstrzymywania, celem stało tworzenie się warunków w których ZSRR będzie wiarygodnym i...

Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia

 

USA zajmuje szczególną pozycję w świecie-decyduje o tym:

- liczebność (co 24 człowiek na świecie to Amerykanin)

- położenie (dobre stosunki gosp. i polityczne z sąsiadami

- samowystarczalność.

Wymiar potęgi określa gospodarka. USA wytwarza 1/5 światowego PNB. Ten potencjał jest równy...

Wiek XIX i początek XX wieku - Kongres wiedeński 1815

zebrany po upadku Napoleona w celu ustalenia nowego porządku w Europie; kongres międzynarodowy z udziałem monarchów dokonał dzieła stabilizacji stosunków w Europie na kilkadziesiąt lat; b.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - EKSPANSJA TERYTORIALNA USA

Teksas – początkowo stanowił część meksykańskiej koloni Hiszpanii. 15.09.1829 r. meksykański prezydent Vincente Guerrero zniósł niewolnictwo na całym obszarze Meksyku, czemu amerykańscy kolonialiści nie chcieli się podporządkować. Pierwsza rewolta Edwarda (1825) została szybko stłumiona...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA USA I WLK. BRYTANII W AMERYCE ŚRODKOWEJ

Anglia po upadku kolonializmu hiszpańskiego zaczęła coraz bardziej ingerować w Amerykę Środkową. Kolumbia obawiając się Anglii podpisała układ z USA. Anglii zawarła z USA układ, że żadna ze stron nie będzie „okupować”, „kolonizować” lub sprawować protektoratu nad żadną częścią Ameryki...

Źródła prawa amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji USA oraz znaczenie precedensów

-Prawo precedensowe -pojęcia określające rezultat rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie w sytuacji braku podstaw w prawie pisanym takie rozstrzygnięcie pozwala na sformułowanie ogólnej normy stanowiącej podstawę rozstrzygania w przyszłości takich samych bądź istotnie podobnych spraw ustawodawstwo Kongresu i ustawodawstwo delegowane na szczeblu federalnym jedynym organem ustawodawczym jest Kongres Kongres został ...

Podział kompetencji pomiędzy federację a stany oraz zasady funkcjonowania federalizmu w USA

System federalny:

-Federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona miedzy rząd centralny a stany

-podział kompetencji między unią a stanami

- władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii

amerykańskich,-bierne prawo wyborcze - senat każdy stan dysponuje dwoma miejscami, kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować Izba Reprezentantów prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują -okręgi są ...

Kongres uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych

Charakterystyka Kon gresu -Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu -Każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa -Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata -Senat :100 członków ,kadencja trwa 6 lat -członkowie izby reprezentują naród, a członkowie Senatu - stany -najważniejsze miejsce w Kongresie zajmują komisje parlamentarne tzw.

Konstytucja USA

V reguluje sposób zmiany konstytucji • procedura ta wymaga wniosku 2/3 izb Kongresu lub zwołania konwencji konstytucyjnej celem wprowadzenia poprawek do konstytucji na wniosek legislatur 2/3 stanów • zmiany konstytucji wymagają akceptacji 3/4 stanów - art.

Wybór władz w USA

- prezydent jest wybierany przez zgromadzenie elektorów, senatorowie przez legislatury stanowe, członkowie Izby Reprezentantów w głosowaniu powszechnym, sędziowie powoływani za zgodą Senatu przez prezydentaSystem źródeł prawa:  - konstytucja - prawo precedensowe (common law) • pojęcie określające rezultat rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie w sytuacji braku podstaw w prawie pisanym • takie rozstrzygnięcie pozwala na sformułowanie ...

System federalny w USA

- federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona między rząd centralny a stany 

- podział kompetencji między unią a stanami

• władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji uprawnień...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

- bierne prawo wyborcze  • Senat: każdy stan dysponuje dwoma miejscami; kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat i zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować • Izba Reprezentantów: prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują • okręgi są ...

Prezydent USA jako najważniejszy organ państwa (funkcje, kompetencje, wybór na urząd)

Wybór na urząd  - prawo kandydowania do urzędu prezydenta posiadają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 35 lat, zamieszkują na terenie USA co najmniej 14 lat, nie są obywatelami naturalizowanymi i dysponują pełnią praw publicznych - zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać grupy wyborców, partie polityczne lub sam kandydat - kadencja trwa 4 lata Prezydencka kampania wyborcza: - składa się z trzech części: • nominacji kandydatów ...

Samorząd terytorialny w USA – na przykładzie Illinois

Stan Illinois podzielony jest na 102 powiaty, z których największym, zarówno pod względem ludności jak i powierzchni, jest hrabstwo Cook, na terenie którego położona jest większość metropolii Chicago. Stolicą stanu jest miasto Springfield, położone w środkowej części stanu, w hrabstwie Sangamon...

ISTOTA REŻIMU PTREZYDENCKIEGO (USA)

Występuje w nim jeden ośrodek kierowniczy całego podsystemu. Funkcję tę spełnia prezydent, będący jednocześnie głową państwa i zwierzchnikiem rządu oraz admin. federalnej (tzw. monizm egzekutywy).

Funkcja prezydenta powierzana jest określonej osobie na z góry przewidziany stały termin...

Pozycja rządu w reżimie prezydenckim USA

2 okoliczności tkwiące we właściwościach otoczenia subsystemu admin. pub.:

System dwupartyjny i natura amerykańskich partii polit. => rywalizacja między dwoma wielkimi, mało spójnymi ideologicznie i organizacyjnie ugrupowaniami; nie ma dyscypliny partyjnej bo i tak nie można odwołać prezydenta...