Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (łac. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum) – jedna z kongregacji Kurii Rzymskiej. Zajmuje się z ramienia Stolicy Apostolskiej dbaniem o życie liturgiczne w Kościele, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki sakramentalnej. Czuwa nad kształtem liturgii, wydając księgi liturgiczne a także autoryzując ich przekłady na języki...

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dział V ustawy o finansach publicznych)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezależna od odpowiedzialności określonej innymi przepisami prawa, z tym że w razie wszczęcia postępowania o przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie albo wykroczenie skarbowe postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych zawiesza się do czasu zakończenia jednego z w/w postępowań a w razie skazania za któreś z w/w postępowań postępowanie w ...

CHRZEST - TEOLOGIA

-» charakter sakramentalny; wskutek tego ochrzczony staje się uczestnikiem i kontynuatorem misji zbawczej Chrystusa, realizowanej przez Kościół (kult liturg. Eine altchristliche Taufbezelchming in ihren Beziehungen zur profanen und religiösen Kultur des Altertums, Pa 1911 ; H.

DZIECIĘ JEZUS - KULT

włączonych do BR, a 1971 do LH; od Bernarda kult ten stał się istotnym elementem duchowości -» cystersów (III); duży wkład w rozwój doktryny i kultu D.

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

serca zrozumiałe jest piętnowanie przez proroków kultu „warg" bez zaangażowania serca (Iz 29,13; Ez 6,9), zapowiedź odnowienia Ludu Bożego w czasach eschat.

EX OPERE OPERATO, ex opere operato — ex opere operands

(łac. mocą dzieła dokonanego, mocą dokonującego dzieło), zwroty używane w teologii kat. na określenie — skuteczności samych -*> sakramentów bądź osobistego wkładu szafarza i przyjmującego w proces usprawiedliwienia i uświęcenia człowieka; mają duże znaczenie w teologii i ekum. dialogu.

I. DZIEJE...

Kult męczenników

Oficjalny kult wyrażano w trosce o grób męczennika i w sprawowaniu liturgii ku jego czci.

KULTY MISTERYJNE

Wokoło kultów wschodnich lub dzięki dostarczonym przez nie elementom, stara religia, powodując się zdrowym instynktem, próbowała się odrodzić i zwalczyć konkurencję, jaką stanowiło dla niej chrześcijaństwo.

Magna charta odnowy kultu maryjnego

Na kartach adhortacji odnaleźć można osiem cech określających odnowiony  i pogłębiony kult maryjny, który powinien mieć, zdaniem dokumentu, charakter trynitarny, chrystologiczny, pneumahagijny i eklezjalny, uwzględniać wątki biblijne i liturgiczne, odznaczać się uwrażliwieniem ekumenicznym  antropologicznym.

Kult jednostki i cechy stalinizmu do 1953 r.

Kult jednostki – w ładnej definicji= kult przywódcy w imperialnym, autorytarnym lub totalitarnym systemie władzy.

PŁOCK i jego związki z literaturą polską

i kult. Kultury Pol. imprez kult. Kultury Teatr, oraz liczne zespoły amatorskie. Ośrodek Kultury i Sztuki.

POMORZE, czasopismo kult.

POMORZE, czasopismo kult. Rozwijając kontakty ze środowiskami twórczymi Gdańska, Szczecina, Koszalina, Olsztyna uczestniczyło w procesie integracji kult.

WARMIA i Mazury a literatura polska

Ośrodkami oświaty i życia kult. Polskie tradycje kult. i kult. Centrum życia kult. -Kult. i kult. Kulturę W.

Proces przegląd zarządzania

Cele procesu

Cele istnienia:

Okresowe badanie funkcjonowania Systemu Zarządzania, Wykrywanie usterek oraz niedociągnięć w Systemie Zarządzania, Kontrola i monitoring istniejącego Systemu Zarządzania.

Cele doskonalenia:

Skrócenie czasu realizacji zamówienia (od zamówienia do dostarczenia towaru)...

AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL TEOLOGICZNA

Kult świętych — jest przede wszystkim oddawaniem czci samemu Bogu (Sermones in Sanctis, PL 38,1247-1487; De Sanctis, PL 39, 2095-2172); świętym, zwł.

BIBLIJNA HERMENEUTYKA

i kulturowych, podlega tym samym zasadom interpretacji, cokażde inne dzieło ludzkie. tłotreści, poznać osobowość autora, jego środowisko społeczne,kulturowe oraz okoliczności czasu i miejsca jego działalności lit.

BOGUMIŁ bł.

KULT — Tumba z relikwiami B. uznawalipubi, kult B. Kult B. Żelazek, Kult błogosławionego B.

BÓG

czci (— adoracja II,III, — kult III). Kamstra, Die Wandlungen der Gottesidee in nichtwestlichen Religionen und Kulturen, Conc 8 (1972) 461-466; R.

BÓG - W DZIEJACH TEOLOGII

do zmieniających się form kultury ludzkiej (-> akomodacja IV).

CHARYZMAT

) do organizowania kultu Bożego i uczestniczenia w nim (por.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

Katarzyny w Petersburgu); kult ten nieraz łączono z kultem MB Zbaraskiej. Czajka, Obraz MB Raciborskiej i jego kult, WUDO 29 (1974) 220-222; W. Urban, Kult M.