Spory i konflikty międzynarodowe

Traktowanie wojny jako racjonalnego, siłowego mechanizmu rozwiązywania sporów i konfliktów Skutki sporów i konfliktów międzynarodowych: ? Pozasystemowe konflikty zbrojne (miedzy państwem a grupą niepaństwową) Rodzaje wojen: ?

Konflikt Serologiczny

Konflikt serologiczny w układzie grup głównych ABO Częstość występowania niezgodności serologicznej stwierdza się u około 20-25 % ciąż, natomiast do konfliktu serologicznego dochodzi w około 10% tych ciąż i dotyczy on głównie układu 0-A1 (matka - dziecko).

Tragiczny los białoruskiego poety w utworze Janka Kupały "Tarasowa dola"

Па творах Янкі Купалы можна прасачыць яго даўнюю цікавасць да братняга ўкраінскага народа, да яго гісторыі, культуры і літаратуры. Ён славіў шчырую дружбу, якая бярэ пачатак з далёкіх часоў. Паэт добра ведаў творчасць Тараса Шаўчэнкі, перакладаў на беларускую мову многія ...

Techniki i strategie rozwiązywania konfliktów

Sposoby rozwiazywania konfliktów: Zasadniczo wyróżnia się pięć stylów działania w sytuacji konfliktu: Unikanie - ignorowanie konfliktu i pomijanie milczeniem, odwlekanie rozwiązań "na później", fizyczne wycofanie się z miejsca, gdzie odbywa się konflikt, przekonywanie siebie i innych, że nic się nie wydarzyło (redefinicja sytuacji); ten styl reakcji często łączy się z przekonaniem, że konflikt jest sam w sobie ...

Konflikt serologiczny między matką i płodem

Dla wczesnego rozpoznania konfliktu serologicznego istotna jest znajomość grup krwi rodzi­ców dziecka oraz ocena obecności i ilości (tzw.

BADANIE W PROFILAKTYCE KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO

Określa się to jako konflikt serologiczny między matką i dzieckiem, ponieważ w surowicy (stąd nazwa konfliktu) matki występują przeciwciała przeciwko antygenom krwinek czerwonych dziecka. Typowym przykładem konfliktu serologicznego może być konflikt w układzie grupo­wym krwi Rh.

Konflikt horyzontalny

Rodzaj konfliktu w kanale dystrybucji (—> konflikty w kanale dystrybucji),w którym uczestniczą podmioty prowadzące działalność na tym samym szczeblu.

Konflikt wertykalny

Rodzaj konfliktu w kanale dystrybucji (—> konflikty w kanale dystrybucji),w którym uczestniczą podmioty prowadzące działalność na różnych jegoszczeblach, np.

konflikty w kanale dystrybucji

utajonego, niezależnie od przyczyn jego pojawienia się, nie musi oznaczaćwystąpienia zachowań konfliktowych. : utajone, odczuwane, otwarte (rzeczywiste) oraz—> konflikty horyzontalne i —> konflikty wertykalne.

REAKCJA NA KRYTYKĘ ORAZ ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ ELEMENTEM BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY - KONFLIKTY W FIRMIE ORAZ SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA

Integrujące rozwiązywanie problemów dąży do tego, aby konflikt międzygrupowy zamienić we wspólny problem,który strony konfliktu usiłują rozwiązać.

Kościoły wobec konfliktów i wojen

W każdym razie jawią się one jednak jako niezmienne punkty odniesienia i dysponują kapitałem zaufania, dzięki któremu podczas wielu okazji byływybierane, by pełnić funkcję rozjemców w konfliktach narodowych.

Kościół pomiędzy przemocą i konfliktami

Dziesięciolecie 1968-1978 w historiografii latynoamerykańskiej zostało określone jako ladecada de sangre y esperanza, zdominowana przez konflikt oraz radykalizację polityczną iideologiczną.

KONFLIKT IDEOLOGICZNY. ATAKI POGAN - POWSZECHNIE WYSUWANE ZARZUTY

Głównym zarzutem jest monoteizm utożsamiany z ateizmem. Formułowano to oskarżenie wielokrotnie, zarówno przeciwko Żydom, jak i chrześcijanom. Samo w sobie ma ono jednak znaczenie dość teoretyczne. Poganie mają chrześcijanom za złe nie tyle ich wiarę, choć wydaje się im ona tak dziwaczna, lecz...

KONFLIKT IDEOLOGICZNY. ATAKI POGAN - OFENSYWA INTELEKTUALISTÓW

Przedstawiciel platonizmu Celsus, współczesny Aureliuszowi, jest świadkiem pierwszych poważniejszych konfliktów pomiędzy chrześcijaństwem i władzą państwową, a przedstawiciel neoplato-nizmu Porfiriusz - cesarskich edyktów represyjnych, które od Decjusza do Waleriana i do Dioklecjana znaczą drugą połowę III wieku.

KONFLIKT IDEOLOGICZNY. ATAKI POGAN - SPRZECZNOŚCI I POKREWIEŃSTWA

Otóż pokrewieństwa te, pomimo ostrych antagonizmów i nieprzezwyciężonych sprzeczności, zaznaczają się już w samym konflikcie, który przeciwstawia sobie te dwie religie.

Tragiczna komedia kupca Goriot - Ojciec Goriot

Francuska powieść realistyczna narodziła się w połowie XIX wieku, początkowo nie tyle jako antyteza wciąż jeszcze żywotnego i twórczego romantyzmu, ile jeszcze jedno jego oblicze. Realizm bowiem, tj. ów tak drogi romantykom koloryt lokalny, troska o zgodne z duchem epoki kostiumy, ściśle zlokalizowane...

Człowiek porażony wojną „Sennik współczesny” Tadeusza Konwickiego - Tragiczne istnienie

Czym jest Sennik, powieść otwarta na wielorakie interpretacje? Jest przede wszystkim portretem stanu duszy dojrzałego człowieka, który nie może się wyzwolić od złych wspomnień, od urazów, od przeżyć z czasów wojny i dramatu miesięcy powojennych. Bohater powieści, Paweł, w rozmowie z Józefem Carem...

Konflikt promieniowo-łódeczkowaty

W przypadku wymuszonego przeprostu nadgarstków - upadek, ćwiczenia gimnastyczne na przyrządach itp. dochodzi do miażdżenia grzbietowej części kości łódeczkowatej przez nasadę kości promieniowej

Objawy

Ból, uczucie okresowego osłabienia nadgarstka w czasie siłowego zginania grzbietowego ręki w...

Konflikt serologiczny

Konflikt w obrębie 4 grup głównych jest zjawiskiem występującym niezmiernie rzadko, ale może zaistnieć, zwłaszcza gdy matka ma grupę krwi 0, ojciec zaś — jedną z pozostałych.

Choroba hemołityczna spowodowana konfliktem serologicznym

Wr przypadku wystąpienia konfliktu serologicznego w układzie Rh objawy zależą od stopnia niedokrwistości i obejmują: bladość powłok skórnych, hepatosplenomegalię, a w ciężkiej postaci obrzęk uogólniony.