Konflikt tragiczny

Czytaj Dalej

Antygona i Kreon – miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

W utworze tym zachodzi konflikt pomiędzy dwiema władzami uznanymi powszechnie za najpotężniejsze – władzą boską i królewską. Jest to postać tragiczna – zostaje sam wśród trupów swoich najbliższych, ogarnięty szaleństwem rozpaczy.

Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa

Wstęp •Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach  •Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z historii rodu Labdakidów, do którego doszło po śmierci króla Edypa.

Tragiczny konflikt Konrada Wallenroda

"Konrad Wallenrod" powstał w Rosji, podczas przymusowego pobytu Adama Mickiewicza w tym kraju w latach 1824-1829, co było konsekwencją wyroku w procesie filomatów. Tak pisze o nim Janusz Kleiner: "Człowiek o dwoistym życiu - inny w otoczeniu wrogów, których pragnie złudzić i zniszczyć, inny w głębi...

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Bohater tragiczny w literaturze antycznej - Antygona, Kreon a) krótki zarys dziejów Antygeny przedstawiony przez Sofoklesa w tragedii; b) moment rozpoznania przez Antygonę sytuacji tragicznej, w jakiej się znalazła; — zakaz grzebania zwłok Polinejkesa wydany przez Kreona, - przeświadczenie Antygeny, że jej obowiązkiem jest pogrzebanie brata.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Bohater tragiczny w literaturze antycznej - Antygona, Kreon a) krótki zarys dziejów Antygeny przedstawiony przez Sofoklesa w tragedii; b) moment rozpoznania przez Antygonę sytuacji tragicznej, w jakiej się znalazła; — zakaz grzebania zwłok Polinejkesa wydany przez Kreona, - przeświadczenie Antygeny, że jej obowiązkiem jest pogrzebanie brata.

W jaki sposób Julian Ursyn Niemcewicz przedstawił w Powrocie posła aktualne konflikty polityczne?

konflikt narzeczeński : dwóch kawalerów ubiega się o rękę panny – jeden jest bohaterem pozytywnym, drugi negatywny.

Konflikty Indochińskie - Indochiny – historia do 1945r.

Indochiny to nazwa nadana wcześniejszym terytoriom zależnym Francji w płd. - wsch. Azji. W chwili obecnej region ten obejmuje obszary państwowe: Kambodży, Laosu i Wietnamu. W 1887r. Francja ustanowiła Zw. Indochin, federacja obejmowała Kochinchinę (Płd. Wietnam), Annam (Wietnam Centr.), Tonkin (Wietnam...

Konflikty Indochińskie - Pierwsza wojna indochińska

Konflikt francusko – wietnamski stawał się wojną domową i rywalizacją mocarstwową.

Konflikty Indochińskie - Wojna wietnamska

Stany Zjednoczone realizując doktrynę „powstrzymywania komunizmu” dążyły do umocnienia na płd. Republiki Wietnamskiej rządu Diema. Dążyli tez do budowy systemu „zbiorowego bezpieczeństwa” w Azji. Po podpisaniu układów rozejmowych tysiące Wietnamczyków wywędrowało z płd. na płn. i odwrotnie. Diem...

Konflikty Indochińskie - Trudna stabilizacja Indochin

konflikt zbrojny zakończył się militarną porażką Chin. Konflikt doprowadził do wielotysięcznej emigracji ludności chińskiej z terytorium Wietnamu i Kampuczy - problem „boat people”.

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Subkontynent indyjski na przełomie XX wieku

Już na początku tworzenia się niepodległych Indii pojawił się konflikt interesów między ludnością muzułmańską a hinduistyczną. Dążenie Indii do neutralizmu i kierowanie się zasadami „Pancha Shila” nie uchroniły tego kraju od konfliktów zbrojnych.

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Martwa litera „Pancha Shila”

Pozostałości kolonii portugalskich w Indiach po niepowodzeniach negocjacji zostały zbrojnie zaanektowane przez Indie 17.12.1961r. Spotkało się to z krytyką na forum ONZ. W sierpniu 1959r., po stłumieniu powstania w Tybecie, Chiny zaatakowały Indie, zajmując część terytorium indyjskiego w Himalajach. W...

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Wojna bengalska - ostateczny podział subkontynentu

„The Washington Post” opublikował w raporcie poświęconym konfliktowi pomiędzy Indiami i Pakistanem informację, iż konflikt o Kaszmir może doprowadzić do wybuchu wojny nuklearnej, gdyż obie strony są gotowe do użycia broni jądrowej w sytuacji kryzysowej.

Konflikt izraelsko - arabski - Geneza i istota konfliktu

Rozumiemy regionalny konflikt między Izraelem a Arabami palestyńskimi i państwami arabskimi, któremu zimna wojna nadała wymiar ponadregionalny. Od tego czasu trwał napływ ludności żydowskiej i to było powodem konfliktów z miejscową ludnością arabską.

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

USA w obawie przed wybuchem kolejnego konfliktu, nie chcąc dopuścić do konferencji w Genewie z udziałem ZSRR, zainicjowały negocjacje izrae.

Konflikt izraelsko - arabski - Plany uregulowania konfliktu

Perskiej podjęli kroki ku rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wsch.

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE

Na podstw kryterium celu konfliktu można wyróznic konflikty obronne , antykolonialne , narodowowyzwoleńcze i w walce o prymat lub przeciwko niemu w sferze ekonomicznej , polit , rasowej , religijnej i innych Uchwała Zgromadzenie Ogol.

Żródła i przyczyny sporów oraz konfliktów międzynarodowych

Spory i konflikty wyznaczaja kształt współczesnych stosunk miedzyn .

SPORY I KONFLIKTY W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEJ

Problem Cypryjski , wszelkie próby rzowikłania tego konfliktu nie powiodły się , odrzucono plan ONZ załagodzenia tego konfliktu . O wiele bardzie drastyczne sa konflikty na terenie byłej Jugosławii i byłym, ZSRR.

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE - MAPA ZAGROŻEŃ

Rejony trwających i potencjalnych konfliktów w Europie to pogranicza: - albańsko - jugosłowiańskie (Kosowo) - macedońsko - greckie - chorwacko - serbskie - grecko - tureckie (Cypr) - bułgarsko - tureckie - rumuńsko - węgierskie (Siedmiogród) - słowacko - węgierskie - słowacko - ukraińskie do tego dochodzi terytorium Rosji, Krym i Naddnistrze.