Kompleks Ofelii

Kompleks Ofelii - zespół myśli i tendencji samobójczych, które pojawiają się u kobiet w związku z przeżytym zawodem uczuciowym. Nazwa kompleksu nawiązuje do imienia bohaterki dramatu Szekspira pt. Hamlet - Ofelii, która odrzucona przez ukochanego, utopiła się.

Czytaj Dalej

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks kastralny

Jest to kompleks koncentrujący się wokół lęku oraz przed brakiem oparcia i bezradnością.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks oralny

Wywodzi się z wczesnych doświadczeń związanych z karmieniem.

Obejmuje potrzeby jedzenia, picia, szukania kontaktu z osobami wyzwalającymi potrzebę

Opiekuńczości, jąkanie się, wtręt do jedzenia.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleksy analne

sugeruje, że istnieją dwa odrębne kompleksy analne, jeden związany z tendencją do wydalania a drugi związany z tendencją do zatrzymywania.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks uretralny

Kompleks Ikara – charakteryzuje się następującymi cechami: skłonność do moczenia się w okresie dzieciństwa, gorące pragnienie nieśmiertelności, silny narcyzm, wzniosłe ambicje, które rozwiewają się w obliczu porażki.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks kastracyjny

Tak, jak u Freuda. Wg Murraya dla rozwoju osobowości znaczenie mają determinanty genetyczno – maturacyjne, które są związane z procesem dojrzewania. Uważa on, że procesy genetyczno – maturacyjne są odpowiedzialne za programowane następstwa „er”, jakie można wyróżnić w życiu jednostki.

M. uważa, że...

Kompleksy reguł: procedury, instytucje i role

Reguła kulturowa z jej dwiema odmianami - normami i wartościami - to najmniejszy element, swoisty atom systemu aksjo-normatywnego. Ale reguły nie występują w izolacji, w oderwaniu od siebie. Przeciwnie, łączą się, integrują w szersze całości. Integracja najmniejszej skali dotyczyć może wiązek norm i...

Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO KOMPLEKS ZAGADNIEŃ ZDROWOTNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

- realizację zapewnia całe grono pedagogiczne wspierane przez szkolną służbę zdrowia

- należą do niego wszelkie przejawy troski o prawidłowy rozwój wychowanków

- krąg obejmuje :

- ćwiczenia śródlekcyjne - tzw. mikropauzy i racjonalna organizacja przerw międzylekcyjnych

- czuwanie nad prawidłową...

Proszę wyjaśnić termin kompleks kulturowy

Określimy samochodowym kompleksem kulturowym.

Co to jest Kompleks Edypa?

Zjawisko to Freud nazwał kompleksem Edypa z uwagi na jego podobieństwo do greckiego mitu o Edypie, który zabił swojego ojca i poślubił matkę.

KOMPLEKS

  KOMPLEKS (łc. kompleks Edypa, kompleks Elektry.

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej Bonitacyjną klasyfikację gleb przeprowadza się według aktualnej lub potencjalnej (spodziewanej) ich produkcyjności przy odpowiednim użytkowaniu i zagospodarowaniu.

Kompleksy w psychoanalizie

Z wielu typów kompleksów, o jakich wypo­wiadają się psychoanalitycy, do naj­częściej analizowanych należy kom­pleks Edypa, pojawiający się u dziecka około 3—4 lat, gdy obraz matki jako osoby mu najbliższej zaczyna nabierać innego charakteru. Z bardziej popular­nych można wymienić: kompleks Herostratesa, kompleks Diany i in.

KOMPLEKSY

kompleksniższości manifestuje się dotkliwym przekonaniem o własnej nieudolności,bezwartościowości; powoduje nieśmiałość, pomyłki, potknięcia językowe itp.

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY, koloidalnykompleks globowy silnie rozdrobnione,mineralne, organiczne i organicznomineralncstale cząstki gleb. gliny koloidalnej,czyli różnych glinokrzemianów, przeto typoweczarnoziemy mają większy kompleks sorpcyjnyniż np.

Kompleks glebowo - uprawowy

został zastąpiony podziałem na kompleksyprzydatności roln.

Kompleks przydatności rolniczej gleby, kompleks glebowo - rolniczy

Nazwy kompleksów gleb ornych pochodzą od nazw gatunków roślin wskaźnikowych,a wydzielamy je na podstawie następujących kryteriów: 1) charakter i właściwościgleby (typ, podtyp i rodzaj gleby, uziarnienie,stopień kultury, właściwości fiz.

Kompleks sorpcyjny gleby

Bardzo drobne cząstki glebowe (koloidy), które dzięki posiadaniuładunku elektr. oraz dużej pow. zewn., aczęsto i wewn., są zdolne do zatrzymywaniacząstek gazów, cieczy, ciał stałych orazmikroorganizmów glebowych. K.s.g. decydujeo właściwościach fiz. i chem. gleby, a tym samym – o zaopatrzeniu roślin w...

TORRES VEDRAS, rozległy kompleks fortyfikacji ziemnych w Portugalii, na płn. od Lizbony

Garnizon tego kompleksu obronnego składał się z 25 tys.