Kompensacja

Czytaj Dalej

Formy postępowania terapeutyczno - wychowawczego - Kompensacja

Kompensacja może być bezpośrednia i pośrednia (poprzez realizację innych wartości, celów i zadań życiowych).

Co to jest kompensacja społeczna (podaj przykłady)

KOMPENSACJA BEZPOŚREDNIA -Zasiłek; pomoc w lekcjach. KOMPENSACJA POŚREDNIA organizowanie warunków życia np. KOMPENSACJA OPIEKUŃCZA. KOMPENSACJA WYCHOWAWCZA.

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Kompensacja społeczna

Kompensacja społeczna, działając z zewnątrz, spożytkowuje i wspomaga zjawiska samorzutnej kompensacji psychologicznej jednostek, poddając im treść społeczną i zapobiegając nadkompensacji ( przerostowi cech wyrównujących)1.

Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Kompensacja

Przykładem takich oddziaływań kompensacyjnych w zakresie tzw.

Kompensacja

Plastyczność ta jest zdecydowanie większa u dzieci, co pozwala liczyć u nich na korzystniejszy rozwój mecha­nizmów kompensacyjnych.   kompensacja kognitywna -> kom­pensacja poznawcza

Kompensacja percepcyjna

kompensacja percepcyjna; rodzaj -> kompensacji występujący u niewido­mych i głuchych, polegający na pod­niesieniu poziomu sprawności całego procesu percepcji (spostrzegania) w związku z brakiem lub znacznym ograniczeniem jednego ze zmysłów (wzroku u niewidomych lub słuchu u głuchych).

Kompensacja poznawcza

kompensacja poznawcza; rodzaj kompensacji występującej u niewido­mych i głuchych, polegający na prze­jęciu utraconej lub uszkodzonej funkcji jednego zmysłu (wzroku u niewido­mych i słuchu u głuchych) przez pozostałe.

Kompensacja werbalna

kompensacja werbalna; forma kom­pensacji występująca u osób z defek­tem wzroku niewidomych i -> nie­dowidzących). kompensacja słowna -> kompensacja werbalna

KOMPENSACJA

  KOMPENSACJA <łc. Kompensacja pełni funkcję jednego z —> mechanizmów obrormych (2).

Kompensacja sensoryczna

kompensacja sensoryczna; dawna teoria starająca się wyjaśnić wyższą sprawność zachowanych zmysłów u niewidomych i głuchych, na skutek braku lub uszkodzenia jednego ze zmysłów (wzroku u niewidomych i słuchu u głuchych). W przeciwieństwie do teorii -> kompensacji percepcyjnej teoria k.

Na jakich mechanizmach kompensacji opiera się terapia mowy afatyków?

Restytucja mowy następuje w wyniku współdziałania różnych mechanizmów kompensacji. Różnorodność mechanizmów kompensacji implikuje konieczność równoległego stosowania różnych metod terapii {Maruszewski 1966).

KOMPENSACJA W IUDICIA STRICTI IURIS

Kompensacja – przez potrącenie czyli kompensate rozumiemy w prawie dzisiejszym umorzenie wierzytelności w wyniku przeciwstawienia roszczeniu wierzyciela wzajemnej wierzytelności ze strony dłużnika.

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Kompensacja

- rozmowa z dzieckiem na temat jego nowej religii.

- zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sekt, w które uwikłane jest dziecko.

- należy wskazywać dziecku literaturę wyjaśniającą mechanizm oddziaływania sekty na jego psychikę

- podtrzymywać kontakt z dzieckiem włączając go do problemów dnia...

Socjologia rodziny - rodziny zastępcze i adopcyjne jako formy kompensacji sieroctwa naturalnego i społecznego

Sieroctwo społeczne jest w Polsce zaliczane do zjawisk patologicznych dotykających rodzinę. Sieroctwo naturalne występuje w przypadku śmierci obojga rodziców, charak- terystyczne jest np. w okresach wojen czy klęsk żywiołowych. Sieroctwo społeczne dotyczy dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, zrzekli się ich sami lub po prostu się nimi nie interesują. Ma ono różne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, psy- chologiczne i najczęściej są one ze sobą ...

Kompensacja przyrodnicza

Zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesienie, zadrzewienie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównanie szkód dokonanychw środowisku przez realizację przedsięwzięcia i...

Kompensacja

Zjawisko wykorzystywaniaprzez sąsiednie rośliny uwolnionej pow. pozniszczonych roślinach. K. chwastów polegana masowym pojawieniu się na danym poluokreślonych gatunków chwastów w rezultaciestosowania przez dłuższy czas jednego herbicydulub działania in. czynników.

Nadmiernie rozmnożone gatunki chwastów...

Powierzchnie ekologicznej kompensacji

Pow. nie traktowane pestycydami. Są to najczęściej miedze, rowy, zagajniki itp., gdzieorganizmy pożyteczne mogą zimować, znajdowaćpokarm, rozmnażać się, a potem przechodzić na pola uprawne i zwalczać szkodniki.Zob. też remiza.