Komitet Badań Naukowych

Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.

Czytaj Dalej

Odkrycia naukowe i wynalazki

Użyczali tedy uczonym nieco dobrobytu; na prace naukowe  łożyli stosunkowo więcej od innych i to im się sowicie opłacało. Praca naukowa Niemiec z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zaczęła przynosić owoce po r.

Metody i techniki badań socjologicznych

Badanie takie jest bardzo trudne, gdyż nie daje możliwości naukowej penetracji. Rozróżniamy typy dokumentów: a) dokumenty zebrane w sposób systematyczny, - dokumenty naukowe- dokumenty, na które składają się artykuły w czasopismach naukowych itp.

Istota badań marketingowych

Z reguły wyodrębnia się: * pomysły "gorące" - do natychmiastowego praktycznego zastosowania * pomysły, których wykorzystanie wymaga czasu * pomysły bezużyteczne Literatura: * Teodor Kramer “Podstawy marketingu” * „Podstawy marketingu” – praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Altkorna, Wydanie 4 zmienione i poszerzone - Instytut Marketingu - Kraków 2004 * „Badania marketingowe w praktyce” – Zofia Kędzior, Kornelia Karcz, Wydanie 2 zmienione – Polskie ...

Świat Zofii Gaardera a podstawowe wyznaczniki stylu naukowego.

Język naukowy „jest nośnikiem informacji naukowych, pełni funkcję aparatury poznawczej, towarzysząc poznawaniu nauk i ujmowaniu jej wyników w celu opublikowania” .

Rak sutka - edukacja, program profilaktyczny

15 brzmi nastepująco: “Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złosliwych szyjki macicy i sutka” Obywatelski Komitet Zwalczania Raka zaproponował kobietom program pod nazwą “Przepustka do XXI wieku”.

BADANIE KRWI

Do badania pobiera się krew obwodową, czyli uzyskaną z naczyń krwionośnych: żylnych. włośniczek, bądź tętnic. Badanie próbek krwi obejmuje ocenę elementów upostaciowanych krwi (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek) oraz składu osocza. Badanie elementów upostaciowanych może...

Uczelnia jako organizacja

Do pierwszej grupy – nauczycieli akademickich – zaliczani są: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Pracownicy dydaktyczni Pracownicy naukowi Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, którzy są zatrudniani na stanowiskach: starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta ...

NAUKOWE TEORIE POLITYKI A PRAKTYKA POLITYCZNA – MIĘDZY PRAWDĄ A UŻYTECZNOŚCIĄ - Granice stosowalności wiedzy naukowej

Użycie wiedzy naukowej w życiu polit. Atrakcyjna jest tylko wiedza naukowa (teoria), którą można użyć do realizacji celów wobec niej zewnętrznych.

Badania lekarskie

Badania lekarskie narzuca kodeks pracy, zgodnie z którym pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania powierzonej mu pracy i czy jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo...

Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Charakterystyka

Informacje charakteryzujące dotychczasowe dokonania jednostek zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych są istotne nie tylko dla osób zarządzających jednostkami i właścicieli tych podmiotów, ale również dla innych uczestników rynku, takich jak: potencjalni inwestorzy, wierzyciele...

Proces badania rynku

Cele procesu

Cele związane z istnieniem projektu:

         Określenie preferencji rynkowych          Dopasowanie oferty do zapotrzebowania na rynku          Maksymalne wykorzystanie...

Badania focusowe.

Focus group interviews, focus group, albo po prostu focus to różne nazwy określające ten sam sposób zdobywania danych. Odpowiednikiem tych angielskich terminów jest wyrażenie “zogniskowany wywiad grupowy”. Ten sposób gromadzenia informacji pojawił się w naukach społecznych w latach dwudziestych XX wieku. Różne jego odmiany wykorzystywane były do rozmaitych celów. W tym właśnie okresie zainicjowano jeden z najbliższy współczesnemu sposób zastosowania tej metody.

Zagadnienia PWSZ Racibórz

PROBLEM BADAWCZY – powinien być sformułowany w sposób ścisły za pomocą jednoznacznych terminów naukowych. , pomoce naukowe). Materiały graficzne (podręcznik, zeszyt przedmiotowy, literatura popularno – naukowa, materiały do gier dyd.

Istota metody badania dokumentów

„Przystępując do organizacji i przebiegu pedagogicznych badań naukowych za pomocą metody badania dokumentów pedagogicznych, warto pamiętać, że bez pełnej jasności celu badań i podjętej problematyki oraz bez uświadomienia sobie istoty sformułowanych hipotez roboczych, badacz nie będzie mógł należycie zrealizować poszczególnych faz naukowo-badawczych.

Metody badań pedagogicznych

Działalność opiekuńcza wyrastając z ram filantropii szukała naukowych podstaw swej pracy i bardziej skutecznych form oddziaływania Ewolucja szła od filantropii do pracy socjalnej na naukowych podstawach opartej, od zwykłego ratownictwa do naukowej profilaktyki.

PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES I METODY BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH

Wśród obserwacji naukowych można wyróżnić obserwacje skategoryzowane i nieskategoryzowane.

Instytucje Unijne

Ustalono górny limit liczby jego członków na 350 osób oraz zarezerwowano miejsca w Komitecie dla przedstawicieli pochodzących z nowych państw członkowskich według takiego samego klucza, jak w przypadku Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

TYMPANOMETRIA - opis badania

W czasie badania pacjent siedzi. Do jego przewodu słuchowego badający wkłada zatyczkę dokładnie uszczelniającą przewód. Do zatyczki dochodzą trzy przewody z aparatu tympanome­try cznego: pierwszy połączony jest z generatorem dźwięku, drugi z mikrofonem i trzeci z pompą zmieniającą ciśnienie w...

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY METOD ZNIECZULENIA

Metody anestezjologiczne w badaniach medycznych polegają na wdrożeniu postępowania, które prowadzi do eliminacji odczuwania bólu lub do uspokojenia. W niektórych przypadkach postępowanie anestezjologiczne związane jest z koniecznością wywołania u pacjenta utraty świadomości (uśpienia) na czas badania...

Rozwój naukowego zarządzania

Adamiecki był również wyśmienitym pedagogiem i, jako profesor Katedry OrganizacjiPracy i Kierownictwa na Politechnice Warszawskiej, opracował oryginalny program nauczania przedmiotu „Zasady organizacji pracy” oraz założył Instytut Naukowej Organizacji i wydawane do dziś czasopismo „Przegląd Organizacji”, obecny organ Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.