Kolizja

Czytaj Dalej

Kolizje przepisów prawnych

  Kolizje reguł kolizyjnych (na rzecz podkreślonego): Kolizja hierarchiczności i chronologii – norma wcześniejsza jest wyższej rangi nad normą późniejszą.

Kolizja norm prawnych w przestrzeni

Do kolizji może dojść: a) między przepisami obowiązującymi w różnych dzielnicach kraju; b) między przepisami obowiązującymi w różnych państwach; Do kolizji między przepisami dzielnicowymi może dojść tylko wtedy, gdy prawo każda dzielnica państwa ma swoje prawo.

Kolizja norm prawnych w czasie

w czasie trwania małżeństwa wchodzi w życie nowy kodeks rodzinny regulujący odmienne niż poprzeni wzajemne prawa i obowiązki małżonków, to jest to typowy przykład kolizji przepisów dawnych i nowych, a więc kolizji w czasie.

Omów wyłączenie stanu wyższej konieczności i problem kolizji obowiązków

Odmiana stanu wyższej konieczności jest kolizja obowiązków, z których tylko jeden może być wypełniony (art.