Kodeks postępowania administracyjnego

Czytaj Dalej

Odwołania w ordynacji podatkowej i kodeksie postępowania administracyjnego.

Kolejną różnicą w Kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej jest przesłanie lub przekazanie wraz z aktami spraw właściwemu organowi odwoławczemu, ponieważ w kodeksie postępowania administracyjnego zgodnie z Art.

Odwołania w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej

Kolejną różnicą w Kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej jest przesłanie lub przekazanie wraz z aktami spraw właściwemu organowi odwoławczemu, ponieważ w kodeksie postępowania administracyjnego zgodnie z Art.

Zagadnienia z KPA - Kodeksu Postępowania Administracyjnego- omówienie artykułów

Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2.

JAKIE ŚRODKI ODWOŁACZE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PRZEWIDUJE KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO (K.P.A.)

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego znają trzy środki odwoławcze: Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi strona w ciągu 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia decyzji.

Postępowanie administracyjne

  Przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Przepisy regulujące zasady, formy i tryb postępowania administracyjnego zawarte są w kodeksie postępowania administracyjnego (k.

Nieważność decyzji a wzruszalność decyzji i ich skutki w postępowaniu administracyjnym

Różnica pomiędzy decyzją nieważną a decyzją wzruszoną leży w płaszczyźnie skutków prawnych decyzji. Wchodząc do obrotu prawnego decyzja wywołuje określone skutki prawne. Ustawodawca może jednak ze względy na stopień wadliwości decyzji uznać ważność już powstałych skutków prawnych decyzji...

Skarga do sądu administracyjnego a środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia są to instytucje procesowe, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Druga cecha charakterystyczna jest to, że ich celem bezpośrednim jest doprowadzenia do kasacji lub reformacji rozstrzygnięcia administracyjnego.

Decyzja a postanowienie w postępowaniu administracyjnym

Postanowienie od decyzji różni przedmiot rozstrzygnięcia. Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania. Postanowienie procesowe może mieć wpływ na poszczególne...

Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania następuje fakultatywnie na mocy orzeczenia sądu podjętego z urzędu: jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministr, sądowego, lub przed TK; jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy; jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez ...

Pozycja prawna organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organizacja społeczna może być: 1) stroną postępowania sądowoadministracyjnego (art.

Sankcja nieważności w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Decyzja administracyjna jest prawidłowa, jeżeli łącznie spełnia dwie przesłanki: jest zgodna z normami materialnego prawa administracyjnego oraz została wydana zgodnie z normami procesowego prawa administracyjnego.

Instytucje nadzoru a odwołalność w postępowaniu administracyjnym

Środki nadzoru (instytucje nadzoru) są to instytucje procesowe, za pomocą których organy powołane do sprawowania nadzoru uruchamiają z urzędu postępowanie weryfikacyjne, służące wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji przez ich kasację lub reformację. Cechami charakterystycznymi środków nadzoru są:...

Jak uzyskuje się status strony w postępowaniu administracyjnym

Art. 28 zawiera postanowienia dwóch odrębnych norm prawnych charakteryzujących stronę  postępowania. Są od siebie niezależne, lecz zastosowanie każdej z nich prowadzi do tego samego celu, którym jest rozpoznanie i załatwienie sprawy indywidualnej w drodze decyzji. Pierwsza norma mówi, że stroną będzie...

Charakter prawny wznowienia postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą prawną możliwość ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy adm.. zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postanowienie w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością procesową. Wznowienie postępowania następuje...

Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

Można podzielić na trzy stadia:

1. wstępne – w postęp. wstępnym organ odwoławczy bada czy odwołanie jest dopuszczalne i czy został zachowany termin. Wyróżniamy niedopuszczalność przedmiotową i podmiotową. Do przyczyn niedopuszczalności przedm. -w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy...

Formy zakończenia postępowania odwoławczego w postępowaniu administracyjnym

Organ odwoł. co do zasady orzeka merytorycznie w sprawie tzn. orzeka co do istoty sprawy.

Rodzaje decyzji merytor.: 1. Organ odwoł. utrzymuje w mocy decyzje organu I instancji. Organ wydaje taką decyzje, jeżeli zgadza się merytor. ze stanowiskiem organu I instancji.

Organ odwoł. uchyla decyzję organu I...

Sankcja wzruszalności w postępowaniu administracyjnym a w postępowaniu sąd.

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ adm...

Źródła i charakter prawny zasad ogólnych postępowania administracyjnego

Europejska konwencja nakłada obowiązek istnienia praw do: procesu przed organem administracyjnym, a następnie sporu przed sądem; załatwienia sprawy w szybkim terminie; uzyskania szybkiej i wyczerpującej informacji prawnej; realnych możliwości obrony swoich praw i interesów; czynnego udziału w postępowaniu.

Pojęcie prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym i jej realizacja przez organy

Zasada prawdy obiektywnej; oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na podstawie którego ma nastąpić wydanie decyzji.

Kompetencja szczególna i ogólna organu w postępowaniu administracyjnym

Właściwość organów AP – przez właściwość rozumiemy zdolność prawną organu do rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. *  właściwość instancyjna – to zdolność prawna organu AP do przeprowadzenia weryfikacji decyzji w drodze administracyjnej.