Kodeks Napoleona

Kodeks Napoleona

Czytaj Dalej

Kodeks cywilny Napoleona

Nie beż powodu jest on także nazywany „ kodeksem ras łacińskich” Po upadku Napoleona, na fali reakcji antynapoleońskiej, w wielu państwach odrzucono Kodeks, jednak po pewnym czasie zaczęto do niego powracać, jako że najpełniej obejmował ówczesne zagadnienia prawne.

Kodeks Moralny

Kodeks rycerski nie znalazłby tu usprawiedliwienia. Zestaw utworów, które mogą kształtować ludzką moralność, pomoc w ustalaniu kodeksu etycznego nie jest oczywiście pełen, lecz nigdy też pełen nie będzie.

Napoleon charakterystyka

Napoleon zdobył i utrwalał władzę siłą, bez skrupułów eliminował ewentualnych przeciwników (wymyślone winy, oskarżenia, egzekuc­je). Z czasem Napoleon zawiera porozumienia handlowe i pokojowe z sąsiadami, ludźmi, którzy zawsze byli największymi wrogami, i przejmuje ich zwyczaje.

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19.

Niespokojny pokój po upadku Napoleona

Gdy Napoleon osadził na tronie hiszpańskim swego brata, Józefa, (1810) kolonie hiszpańskie za Atlantykiem poszły za przykładem Stanów Zjednoczonych i zbuntowały się przeciw europejskiej polityce mocarstwowej.

Kodeks etyki menadżera

 

Menedżera obowiązuje przestrzeganie prawa, ma działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Menedżer respektuje ogólnoludzką etykę w swojej pracy, obowiązują go normy uczciwości, bezinteresowności, itp. We wszystkich obszarach aktywności zawodowej a także...

Kodeks Pracy

  Podstawowym instrumentem prawnym, który reguluje kwestie wynagrodzenia w Polsce jest Kodeks Pracy, który został uchwalony w dniu 26 czerwca 1974 roku.

DEFINICJA FRANCHISINGU WEDŁUG EUROPEJSKIEGO KODEKSU ETYCZNEGO FRANCHISINGU

"Franchising to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, Franchisodawcą i jego Indywidualnymi Franchisobiorcami. Istota tego systemu polega na tym, że Franchisodawca...

Europejski kodeks dobrej administracji

Kodeks obowiązuje w stosunkach zewnętrznych zachodzących między organami i funkcjonariuszami a podmiotami zewnętrznymi. Z kolei w dostępie do dokumentów publicznych kodeks odwołuje się do regulacji rozporządzenia 1049/2001.

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Europejski Kodeks Dobrej Administracji

Kodeks obowiązuje w stosunkach zewnętrznych między organami i funkcjonariuszami a podmiotami zewnętrznymi.

ETYCZNE UWARUNKOWANIA PROFESJONALIZACJI USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Kodeks etyczny urzędnika

Każdy urząd uznając swoją pracę za służbę wobec mieszkańców ustala własny kodeks etyczny.

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kodeksy etyczne

- zbiory regulacji będące przepisami o charakterze wewnętrznym; - w założeniu ich treść powinna być ustalana „oddolnie” - w Polsce wciąż pełnią rolę marginalną w podejmowaniu etycznych rozstrzygnięć - swój kodeks etyczny ma np.

Pojęcie kodeksu i kodyfikacji, ustawy ogólnej i szczgólnej

Aktualnie w Polsce obowiązuje szereg kodeksów, np: kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania karnego, i inne. Potocznie nazwę kodeksu nadaje się także niektórym aktom, które w rzeczywistości kodeksami nie są, np: kodeks drogowy.

Wyłączenia spod przepisów kodeksu prawa adm.

Kpa nie stosuje się /nie obowiązuje/ wobec:

postępowań w sprawach karno-skarbowych,

spraw uregulowanych w ustawie z 29.08.97-Ordynacja podatkowa z pewnymi wyjątkami,

spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych /chyba, że przepisy...

Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

samorządowe kolegia odwoławcze-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego,

właściwi ministrowie-w stosunku do wojewodów,

organy nadrzędne lub ministrowie-w stosunku do organów administracji publicznej innych niż punkt 1 i 2,

w stosunku do organów organizacji...