Klin odłamu

Klin odłamu – ta część skarpy, która może ulec obsunięciu (pod wpływem ciężaru własnego, lub siły przyłożonej z zewnątrz); znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy. Prosta zasada obliczania klina odłamu dla sprzętu budowlanego, np...

Czytaj Dalej

Subkultury młodzieżowe / skinheads

Podkultury młodzieżowe Zdaniem A. Jawłowskiej (1974) subkulturę (podkulturę ) najczęściej określa się jako pewne wzory, normy i sposoby postępowania obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część szerszej zbiorowości, odmienne od obowiązujących ogół społeczeństwa. Jak twierdzi F. Znaniecki (1974) przyczyną zrzeszania się w grupach nieformalnych jest możliwość zaspokojenia potrzeb niezaspokojonych w warunkach życia sformalizowanego. Według A.

Teorie subkultur dewiacyjnych

Podkultury młodzieżowe Zdaniem A. Jawłowskiej (1974) subkulturę (podkulturę ) najczęściej określa się jako pewne wzory, normy i sposoby postępowania obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część szerszej zbiorowości, odmienne od obowiązujących ogół społeczeństwa. Jak twierdzi F. Znaniecki (1974) przyczyną zrzeszania się w grupach nieformalnych jest możliwość zaspokojenia potrzeb niezaspokojonych w warunkach życia sformalizowanego. Według A.

KLUB LITERACKI I NAUKOWY (KLiN)

KLUB LITERACKI I NAUKOWY (KLiN), stowarzyszenie grupujące humanist. Płoszewskiego, zalegalizowany 1932, KLiN organizował zebrania nauk.

KLIN

Klin klinem wybijać, łac. Wbijać klin (między dwie osoby) usiłować poróżnić, skłócić, powaśnić z sobą obie strony.

Klin podatkowy

Wprowadzenie podatków odrywa cenę otrzymywaną przez sprzedawcę od ceny płaconej przez nabywcę - klin podatkowy, a zatem uniemożliwia zrównanie krańcowy|kosztu krańcowego z krańcowa|użytecznością krańcową. Przez klin podatkowy rozumiemy tutaj wszystkie pozapłacowe koszty pracy i opłaty związane z zatrudnieniem pracownika.

ANABAPTYŚCI

Nowochrzczeńcy (gr. anabaptizein na nowo chrzcić), radykalny nurt w reformacji XVI w.; nazwa tłumaczy się odrzuceniem chrztu niemowląt na rzecz chrztu dorosłych i w konsekwencji praktyką powtórnego chrztu u przystępujących do ruchu;

a. dzielili się na odłamy i ugrupowania o znacznych różnicach...

Wykorzystanie techniki list kontrolnych do analizy dwóch stanowisk pracy

60 cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane; koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 60 cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu.

Klin i okładki

Urządzenie do rozłupywania bloków skalnych; najpierw w bloku wiercone są płytkie otwory ustawione w jednej linii, następnie w każdy z nich wsuwane są parami okładki, po czym wciska się między nie klin; → klin trójdzielny.

Klin trójdzielny

Klin i dwie płytki umieszczane w krótkim otworze; w wyniku pobijania klina następuje pęknięcie bloku wzdłuż planowanej płaszczyzny.

Kliny

Narzędzia kamieniarskie służące do łupania kamienia wzdłuż płaszczyzn planowanego, pożądanego podziału i zwykle zgodnie z płaszczyzną najmniejszej spoistości; wyróżnia się podział na kliny proste i składane: proste stosuje się w otworach (gniazdach) prostokątnych wykuwanych ręcznie lub młotkami pneumatycznymi, składanew otworach okrągłych wykonywanych wiertarkami.

Stateczność (ociosu, skarpy, ściany, zbocza)

sumą rzutów na płaszczyznę ścięcia wszystkich sił od obciążeń przeciwdziałających przesunięciu klina odłamu i sumą momentów wszystkich sił przeciwdziałających obrotowi klina odłamu a efektami obliczeniowymi oddziaływania destabilizującego: wartością składowej stycznej wszystkich obciążeń powodujących przesunięcie klina odłamu w płaszczyźnie ścięcia i momentami wszystkich sił powodujących obrót klina odłamu.

Szczepienie w klin

Zraz o końcu przyciętym w trójkątny klin wciska się w miejsce po usuniętym z boku podkładki klinie o takimsamym kształcie i rozmiarach.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

4. Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

1. Cechy oświecenia jako ogólnoeuropejskiej formacji kulturowej

a) racjonalizm - kult rozumu, uznanie go za jedyne narzędzie poznania świata, próba podporządkowania wszystkich dziedzin życia kontroli rozumu;

b) empiryzm - kierunek filozoficzny...

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw.

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw.

M I T O L O G I A   I   B I B L I A

Literatura mitologiczna prezentuje bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia, namiętności, rywalizują o względy Zeusa, zazdroszczą sobie, snują intrygi...

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego

Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W domu jego żywe były tradycje walk o wolność. Również w gimnazjum, do którego uczęszczał, panowała atmosfera...

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

 

Zamierzam przyjrzeć się bliżej życiu Jana Kasprowicza celem lepszego zrozumienia jego wierszy. Jest to niezwykle istotne ze względu na częste zmiany w sposobie pojmowania...

HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

POZYTYWIZM

Okres pozytywizmu w polskiej literaturze przypada na lata 1864—1890. Datę początkową wyznacza tu klęska powstania styczniowego, która położyła kres romantycznym wzlotom i spowodowała głębokie zmiany, zarówno w sytuacji kraju, jak i w mentalności Polaków. Koniec tej epoki wiążą historycy...

Stefan Żeromski - krótka biografia

Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) żył w latach 1864—1925. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Wcześnie osierocony, z trudem zdobywał wykształcenie. Po ukończeniu gimnazjum w Kielcach krótko studiował weterynarię w Warszawie. Wówczas już nawiązał kontakt z „Głosem"...

ARRAS - atak brytyjski 1940 r.

Była fragmentem operacji mającej na celu odcięcie niemieckiego klina pancernego, który wyszedł nad brzeg kanału La Manche w rejonie Abbeville.