Klemens XIII

Klemens XIII

Czytaj Dalej

DRUGI OKRES FILOZOFII SCHOLASTYCZNEJ, SYSTEMY ŚREDNIOWIECZNE (XIII n.e.)

CECHY OKRESU - Okres dojrzałości filozofii średniowiecznej, scholastycznej

Powstanie uniwersytetów – zrzeszenia nauczycieli i uczniów (Paryż – studia teologiczne; Oksford – studia humianistyczne, przyrodnicze, matematyczne; potem uniwersytety włoskie), które stały się prawie wyłącznym miejscem...

Augustynizm XIII n.e. i św. Bonawentura

CECHY NURTU:

system prawowierny (filozofia zgodna z dogmatami), konserwatywny (wierność tradycji – Augustyn i jego platonizm z elementami mistyki i scholastyki), ale zmieniony trochę przez pisma Arystotelesa, stoików, neoplatończyków ; rozwinięty przez „starą szkołę franciszkańską”...

św. Tomasz z Akwinu, tomizm (chrześcijański arystotelizm XIII n.e.)

Wcześniej od Augustyna - augustynizm: filozofia chrześcijańska oparta na platonie (platoński idealizm)

od Tomasza - tomizm: filozofia chrześcijańska oparta na Arystotelesie (perypatetycki empiryzm) – nowy system, przyjęty najwcześniej przez szkołę dominikańską („młodszą” – starsza była wierna...

DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES SYSTEMÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, XIII W.)

W XIII wieku filozofia rozpoczęła nowy okres. Przemiana nastąpiła w związku z dwo­ma faktami, jakie zaszły w końcu poprzedniego okresu: z zorganizowaniem pracy nau­kowej oraz z odzyskaniem starożytnej filozofii.

1. powstanie uniwersytetów. Zmiana w organizacji polegała najpierw na powstaniu uniwersytetów...

ŚW. BONAWENTURA I AUGUSTYNIŚCI XIII W.

System prawowierny, który pierwszy uzyskał panowanie w XIII w. po odzyskaniu pism Arystotelesa, był konserwatywny, usposobiony na ogół odpornie wobec nowych źródeł; wierny tradycji, opierał się przeważnie na Augustynie i wraz z nim zajmował postawę platońską. Ten „augustynizm XIII wieku" wchłonął...

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE XIII WIEKU

Zagadnienia scholastyczne, które we wczesnym średniowieczu stanowiły dość luźną całość, zostały w XIII w. skompletowane i zespolone. We wczesnym średniowieczu było niewiele zagadnień, a wiele różnorodnych rozwiązań, teraz zaś, przeciwnie - wiele zagadnień, a ograniczona ilość rozwiązań;...

Gospodarka polska w XIII w.

W wieku XI wzrastała wartość ziemi i pracy. Od czasów K . Odnowiciela obserwujemy zjawisko nadawania ziemi książęcej w zamian za zobowiązanie do służby wojskowej.. W wieku XIII wzrosła wartość ziemi i pracy , bo pojawiły się lepsze narzędzia , większe możliwości uprawy , zwiększona produkcja...

Ekspansja feudałów niemieckich w Europie w XII - XIII wieku

1002 r. - śmierć Ottona III. Koronę po nim przejmuje Henryk II Bawarski, syn Henryka Kłótnika. Nawrót do zbrojnej ekspansji na wschód, wojna z Polską

1024 r. - Bezpotomna śmierć Henryka II. Dwa kierunki ekspansji:

- słowiańsko - węgierska

- włoska

na tronie zasiada Konrad II

1027 r. - wyprawa...

EKSPANSJA NIEMIECKA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W XII I XIII WIEKU

Niemcy podbili Miśnię, Lubusz w X w. Na północy podbili plemiona Obodrytów, Wieletów, ale okazało się, że te plemiona bardzo szybko zrzuciły zależność niemiecką i wróciły do pogaństwa, ponieważ podboje w X w. dokonywały się pod hasłem chrystianizacji. Aby bronić się przed najazdami, plemiona...

Imperium osmańskie w XIII - XVI w.

1. Początki państwa Osmańskiego, w Azji Mniejszej nie są dobrze znane. Prawdopodobnie ekspansja mongolska wypędziła Turków z ich siedzib w Turkiestanie i pchnęła, jak wiele innych ludów, na zachód. Na przełomie XIII i XIV wieku pod wodzą Osmana, którego imię nadało nazwę ludowi i państwu, plemię to...

Kościół IV - XIII w. jego funkcje w społeczeństwie

Słowo greckie ekklesia (łac. Ecclesia, polskie kościół) pojawia się w pismach chrześcijańskich już na przełomie pierwszego i drugiego wieku. Jest tam mowa o kościołach i gminach jako ośrodkach organizacyjnych, ale również o Kościele jako zespole wielu gmin utrzymujących ze sobą łączność poprzez...

Rozbicie dzielnicowe - Książęta polscy wobec idei zjednoczenia Polski u schyłku XIII wieku

Od dawno domyślano się, że Leszek Czarny, Henryk IV Probus, Przemysł II i Henryk głogowski, zawarli porozumienie co do kolejnej wzajemnej sukcesji dzielnicy krakowskiej, czy może również ich dzielnic dziedzicznych. Pogląd ten, oparty jedynie na wnikliwej analizie następstwa wypadków, został...

STOSUNKI POLSKO - KRZYŻACKIE OD XIII DO XVI W.

W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu by sprowadził do swojego księstwa bezrobotny podówczas Zakon Rycerzy Najświętszej Marii Panny. Zakon ten był utworzony w Ziemi...

BOLESŁAWIUSZ, Bolesławczyk, KLEMENS

BOLESŁAWIUSZ, Bolesławczyk, KLEMENS, ur.

JANICKI KLEMENS, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski

JANICKI KLEMENS, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski, ur.

OLEKSIK Klemens, pseud. Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa

OLEKSIK Klemens, pseud. Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa, ur.

GRZEGORZ XIII

Ugo Buoncampagni, 1502-85, papież od 1572, zob. Gregorius (Gregorianum); Kalendarz (rzymski).

SZANIAWSKI KLEMENS, pseud. K. Junosza

SZANIAWSKI KLEMENS, pseud. CHMIELOWSKI Klemens Junosza, w: Nasi powieściopisarze, S.

Chrześcijaństwo a państwo w II i III wieku: Ireneusz, Apologeci II wieku, Klemens Aleksandryjski, Tertulian

Klemens Aleksandryjski - najstarszy, mocno zfilozofował chrz-stwo: i połaczył je z gnozą; ideałem jest apateia spowodowana oznaniem Boga.

Odbudowa i rozwój życia miejskiego w Europie od schyłku X do końca XIII wieku

-  niewiele miast pozostało ze starożytności

-  większość wytworzyła się z grodów obronnych, ośrodków władzy, ośrodków kościelnych, dworów, targów

-  czynniki miastotwórcze

*  kupiectwo

*  rzemiosło

*  planowa działalność władzy

-  osada wyróżniająca się pod względem zajęć ludności i...