Klasyfikacja skazanych

Klasyfikacja skazanych – podział na grupy mający zapewnić właściwe skierowanie skazanych do rodzaju i typu zakładu karnego, systemu odbywania kary. Podział ułatwia również rozmieszczenie więźniów wewnątrz placówki penitencjarnej i ma na celu zapobieganie wzajemnej demoralizacji skazanych, zapewnienie więźniom bezpieczeństwa, stosowanie odpowiednich dla każdej grupy metod i środków...

Czytaj Dalej

Struktury zawodowe

W nowej klasyfikacji: · wprowadzono dodatkowe grupy, obejmujące zawody funkcjonujące w siłach zbrojnych, · znacznie zmniejszono ogólną liczbę zawodów i specjalności objętych klasyfikacją, przede wszystkim w wyniku łączenia niektórych węższych specjalności w szerzej definiowane lub w wyniku całkowitej rezygnacji z wyodrębniania specjalności w ramach zawodu, · wprowadzono zawody (specjalności), które dotychczas nie były ujęte w klasyfikacji, · w ...

„Samotność, cóż po ludziach?” najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok, którzy nie byli rozumiani przez otoczenie, bardzo często doświadczali uczucia samotności. Myślę, że takiej samotności doświadczali przede wszystkim ci, którzy przerastali innych ludzi pod różnymi względami. Najczęściej inteligencją, wyobraźnią...

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się - Klasyfikacja trudności w uczeniu się i częstość ich występowania

W klasyfikacji DSM-IY (za: Radochoński, 1996 s. Zgodnie z sugestiami zawartymi w klasyfikacji DSM-IY (za: Radochoński, 1996, s.

Klasyfikacja

(klasyfikacja II rzędu) Klasyfikacja wielowymiarowa W przypadku gdy chcemy dokonać podziału na klasy według pewnej zmiennej wielowątkowej, konieczne jest stworzenie schematu klasyfikacji wielowymiarowej.

Statystyka.

853 57 55 Oddziały: Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg Standardy klasyfikacyjne obowiązujące w statystyce publicznej: PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKD - Polska Klasyfikacja Działalności PCN - Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych Obowiązujące rejestry statystyki publicznej : TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy ...

Więzienie - instytucja kary czy wychowania?

Przemoc, przestępczość w naszym życiu to już prawie norma. Praktycznie codziennie słyszymy w mediach o wydarzeniu, które „włos na głowie jeży”. Każdy dzień przynosi coś innego i nie niewiele ludzi dostrzega te dobre rzeczy, jeśli zdarzy się coś złego to właśnie to przysłania inne, dobre wiadomości. Społeczeństwo różnie na to reaguje, zazwyczaj głośnymi komentarzami, bulwersacją, czasem nawet agresywnymi zachowaniami. Nie mogę powiedzieć żebym się dziwił ...

Odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH ZA CZYNY ZABRONIONE (RODZAJE ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH STOSOWANYCH WOBEC NICH) 1. Osoba nieletnia: Która po ukończeniu 15 r.ż. dopuszcza się przestępstw przewidzianych w art. 10, 2 Kodeksu Karnego może podlegać odpowiedzialności karnej i odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie Karnym. Przestępstwa te, to:  zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem  ciężkie uszkodzenie ciała  gwałt zbiorowy lub ze szczególnym ...

Jakie kryteria diagnostyczne do rozpoznania rozwojowych zaburzeń mowy stosuje się w klasyfikacjach międzynarodowych?

• Z kolei w Diagnostycznej i Statystycznej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych(wydanie czwarte) DSM IV mówi się z jednej strony o zaburzeniachkomunikacji u dzieci, do których to zjawisk zalicza się: zaburzenia ekspresjimowy, mieszane (połączone) recepcyjno-cksprcsyjne zaburzenia mowy i ję z y ka,zaburzenia fonologiczne (wcześniej nazywane rozwojowymi zaburzeniamiartykulacji), jąkanie i niespecyficzne zaburzenia komunikacji, a z drugiej0 przenikających (syn.

Jak rozpoznaje się zaburzenia w czytaniu i pisaniu według międzynarodowych klasyfikacji?

Obie klasyfikacje wyróżniają ponadto zaburzenia pisania o nieco innej symptomatologii i zapewne patomcchanizmic, w którym mają miejsce zaburzenia rozwoju nic tylko aspektu fonologiczncgo języka, lecz również aspektu synta-ktyczncgo.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

według działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności, oraz paragrafów, określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku; 3) klasyfikacja według rodzajów działalności (działowo-rozdziałowa) wynika z klasyfikacji stosowanej w statystyce państwowej, tj.

RACHUNKOWOŚĆ

finansowej i zarządczej względy praktyczne, a przede wszystkim możliwości porównywania danych liczbowych planistycznych z danymi liczbowymi faktycznymi powodują, że w obydwu tych systemach stosuje się w miarę możności jednolitą siatkę pojęciową i jednolite przekroje klasyfikacyjne, np.

Klasyfikacja wad wrodzonych i chorób genetycznie uwarunkowanych

   Klasyfikacja kliniczna to międzynarodowa klasyfikacja wad wrodzonych, będąca częścią „Międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych”.

Klasyfikacja komunikacji

  Klasyfikacja komunikacji: Łączność - pocztowa, przewodowa (telegraf, telefon, telefaks, internet), bezprzewodowa (radio, tv, radiotelefon, komórki, łączność satelitarna).

Pojęcie i klasyfikacja produktu

Klasyfikacja produktów ze względu na częstotliwość dokonywania zakupów i oczekiwania konsumentów dotyczące warunków zakupu: produkty powszechnego i wygodnego zakupu; produkty wybieralne; produkty epizodycznego zakupu.

„SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

„SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

 

Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok, którzy nie byli rozumiani przez otoczenie, bardzo często doświadczali u–czucia samotności. Myślę, że takiej samotności...

Nastroje końca XIX w. i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia.

Nastroje końca XIX w. i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia.

 

M Ł O D A P O L S K A

Druga połowa XIXw, to wzrost liczby ludności, ogromny postęp techniczny - kolej, parowce, elektryczność, telefon, rozwój kapitalizmu, przemysłu, miast. W tej sytuacji młode pokolenie poczuło zagrożenie...

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku

 

Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i politycznych. Z perspektywy losów Polski okres ten był szczególny, wymagający wyjątkowego...

Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności

Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności

Miłość do ojczyzny, tęsknota za krajem lat dziecinnych, obok patriotyzmu i przyjaźni, to wartości opiewane we wszystkich epokach literackich. Poeci i pisarze stawiali swój dom rodzinny na pierwszym miejscu, toteż ukazywali...

Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru

„ Zapłacił za to rodzinnemu miastu dozgonnym wygnaniem exulaiw wszystkich czasów wiedza jaka to cena ''

 

Właśnie ten cytat z pięknego wiersza Z. Herberta pt. ,, Dlaczego klasycy '' uważam za godny, by nim rozpocząć dyskusje o samotności i osamotnieniu. Być może jest cos, co łączy wygnańców...

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów

Rozpoczynając rozważania na ten temat, należałoby zadać sobie pytanie jakie zadanie ma spełniać utwór literacki, by można go było określić mianem wielkiego dzieła literackiego na skalę światową?

Oczekuje się, że będzie zawierał treści ogólnoludzkie, wartości nieprzemijające, nie tylko w...