Kino Bałtyk w Łodzi

Kino Bałtyk w Łodzi

Czytaj Dalej

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Czemu służyć ma kino?

O popularności kina świadczyły liczby – w Warszawie końca lat trzydziestych przez ponad 60 sal kinowych co wieczór przewijało się ponad 32 tys.

Bałtyk

Bałtyk jest morzem śródlądowym, otoczonym lądem tylko jednego kontynentu. Jest też jednym z najmłodszych mórz Atlantyku. Rozwój naszego morza związany jest z wytapianiem się lodowca w czasie ostatniego zlodowacenia północnopolskiego, oraz ze wznoszeniem i obniżaniem się obszaru północnej Europy. Około...

Euroregiony Polski - EUROREGION "BAŁTYK"

Umowę o utworzeniu Euroregionu "Bałtyk" podpisali w dniu 22 lutego 1998 roku przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz przygranicznych regionów państw leżących nad Morzem Bałtyckim: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Rosji i Szwecji.

Obszar polskiej części Euroregionu obejmuje 123 gminy województwa...

Eutrofizacja Bałtyku

Eutrofizacja czyli wtórne zanieczyszczenie, to proces gromadzenia się materii organicznej (spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych) w tempie przekraczającym jej zasymilowanie. Proces ten powoduje wzbogacanie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze - pierwiastki bagienne, głównie azot i...

Łódź - stare miasto

Na terenie ziemi sieradzko - łęczyckiej w XI i XII wieku funkcję miasta pełniła Łęczyca.

Wolibórz oddziaływał na Łódź jedynie jako ośrodek zarządu dóbr biskupstwa wrocławskiego.

W XIII wieku w okolicach Łodzi powstawały takie miasta jak: Lutomiersk, Kazimierz nad Nerem, Brzeziny (formalnie od...

Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i Łodzi w regionie

Dzisiejszy obraz Łodzi jest skutkiem działań licznych procesów gospodarczych i społecznych w określonym środowisku przyrodniczym podczas wielu lat. Szczególnie ważnym okresem był XIX i XX wiek. Wtedy drastycznym przemianom uległa szata roślinna, świat zwierzęcy, czego konsekwencjami była zmiana...

Topografia współczesnego Bałtyku

Topografia współczesnego Bałtyku jest wynikiem działań kilku działających, bądź kolejno zmieniających się, czynników jak najściślej jednak związanych z procesem zlodowacenia. Czynniki te to:

. Cofanie się lądolodu, ściślej mówiąc, stopniowe topnienie lodowca, który pokrywał masyw Skandynawski...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku

Morze Bałtyckie jest najmłodszym morzem na Ziemi - liczy zaledwie 12 tys. lat, podczas gdy inne morza powstały przed wieloma milionami lat. Podobnie jak jeziora polodowcowe powstało ono wskutek ocieplania się klimatu i topnienia lodowca, w jego krótkiej historii następowały poważne zmiany poziomu wód, linii...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Podział Bałtyku na strefy ekonomiczne

W 1982 roku na Konferencji Prawa Morza w Montago Bay na Jamajce ustanowiono wyłączne strefy ekonomiczne państw nadmorskich. Ilustruje to rys.1 W świetle tych porozumień państwo

jest właścicielem zasobów żywych, przedmiotów znajdujących się na dnie oraz bogactw mineralnych leżących pod dnem swojej...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku

Zlewisko Bałtyku jest prawie pięciokrotnie większe od jego powierzchni i wynosi około 1 mln 721 tys. km2. Jest to rejon spływu wielu rzek zasobnych w wodę takich jak Newa, Wisła, Kemi, Dźwina, Niemen, Odra i innych, wnoszących do Bałtyku ok. 440 km3 wód rocznie.

W zlewisku Bałtyku żyje obecnie ok. 80...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Ogólna charakterystyka zanieczyszczeń dopływających do Bałtyku

Zanieczyszczenia dopływają do Bałtyku z różnych źródeł: z lądu-ze źródeł punktowych i rozproszonych np. kolektory ścieków, ujścia rzek, z atmosfery oraz z morza-zanieczyszczenia ze statków, zatapianie urobku pogłębiarskiego z kanałów portowych i stoczniowych.

Najbardziej narażona jest strefa...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Źródła dopływu substancji toksycznych do morza

Źródła dopływu substancji toksycznych do morza można podzielić na źródła punktowe (kolektory ścieków, kominy fabryczne) i źródła rozproszone (rolnictwo, transport). Rzeki dostarczają związków toksycznych pochodzących głównie z chemizacji rolnictwa. Ścieki przemysłowe i komunalne, , gazy fabryczne i...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Zanieczyszczenia ropopochodne i katastrofy olejowe

Wody Bałtyku wykazują podwyższony poziom zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Średni poziom stężeń zanieczyszczeń ropopochodnych w wodach otwartego Bałtyku od wielu lat nie zmienia się. Na podstawie szacunków okazuje się, że ze wszystkich źródeł do Bałtyku dostaje się od 21 do 66 tys. ton...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Skażenia mikrobiologiczne

Nieoczyszczane ścieki miejskie, niewłaściwie funkcjonujące hodowle ryb, rolnicze gospodarstwa, odpady przemysłu przetwórstwa spożywczego stanowią źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Jednak bakterie, które dostają się do wody morskiej nie mają większych szans na rozwój ze względu na hamujący...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Pierwiastki promieniotwórcze

Oprócz występujących w przyrodzie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, w wyniku przeprowadzania przez człowieka reakcji jądrowych, dostają się do środowiska sztucznie wyprodukowane izotopy promieniotwórcze. Najczęściej występującymi sztucznymi pierwiastkami w wodzie i osadach powierzchniowych...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Zagrożenia Bałtyku

Do potencjalnych zagrożeń Bałtyku należy zaliczyć wszystkie elektrownie jądrowe w zlewisku Morza Bałtyckiego. Szczególnie niebezpieczne są te, które mają reaktory typu czarnobylskiego.

Niestety, nie wszystkie zagrożenia radioaktywne w obrębie Bałtyku są dobrze znane. Wiadomo już, ze w Estonii, w...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w zanieczyszczeniu Bałtyku

Powierzchnia obszarów morskich Polski wynosi 32 677 km2. Stanowią one 8,5% powierzchni całego Morza Bałtyckiego. Terytorium Polski w 99,7% leży w zlewisku Bałtyku, które obejmuje 311 295 km2, a zlewisko Odry i Wisły obszar 313 295 km2. Zlewisko rzek Przymorza obejmuje 17 361 km2. Badania jakości Morza...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Konsekwencje zanieczyszczenia Bałtyku

Skutki zanieczyszczenia Bałtyku można sprowadzić do 2 podstawowych aspektów, które odnoszą się do całego morza:

- Nadmiernego użyźniania wód (eutrofizacja)

- Zatrucia organizmów morskich (intoksykacja)

Istnieje również szereg innych problemów, np. zły stan sanitarny wielu plaż i kąpielisk...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Intoksykacja organizmów morskich

Skutki obecności substancji toksycznych w morzu są jeszcze mało poznane. Jednakże sam fakt ich istnienia w środowisku morskim oraz zdolność ich dalszego gromadzenia się jest niepokojący. Ocenia się, że obecny poziom stężenia tych związków może być groźny dla początkowych stadiów rozwoju ryb i...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Degradacja środowiska morskiego

Największe zaburzenia równowagi ekologicznie w morzy Bałtyckim zaobserwowano na polskich obszarach morskich, głównie w Zatoce Gdańskiej i Zatoce Pomorskiej.

Zły stan sanitarny plaż i kąpielisk nadmorskich jest jednym z głównych naszych problemów i został spowodowany odpływem zanieczyszczeń komunalnych...