Kino Bałtyk w Łodzi

Kino Bałtyk w Łodzi

Kino Bałtyk – jedno z największych łódzkich kin w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Jest to pierwsze kino w Łodzi posiadające system Dolby Surround. Kino Bałtyk znajduje się przy ul. Narutowicza za budynkiem Filharmonii Łódzkiej. Początki kina sięgają 1927 roku. Zanim, w powojennych latach 50. XX wieku, powstał obecny Bałtyk, funkcjonowały na jego miejscu kina: Reduta, Splendid, Europa i...

Czytaj Dalej

Eutrofizacja Bałtyku

Eutrofizacja czyli wtórne zanieczyszczenie, to proces gromadzenia się materii organicznej (spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych) w tempie przekraczającym jej zasymilowanie. Proces ten powoduje wzbogacanie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze - pierwiastki bagienne, głównie azot i...

John Ernst Steinbeck

A lot of man are happy with Kino, because Kino is their friend, but also a lot of men want to get Kino's pearl. So some try to become quickly Kino's fiends, while others think that they can get the pearl when they kill Kino.

Kino stylu zerowego wg Przylipaka

- USA przoduje w tworzeniu kina fabularnego stylu zerowego( odpowiednia receptura)- wazna role odegral w tym okres nazywany- amerykanskiego kina klasycznego, okres klasyczny w kinie USA od poczatku lat 30-tych( dzwiek w filmie)- koniec okresu klasycznego to przełom lat 50 i 60 tych(kryzys hollywood- przesyt, konkurencja- europejskie nowe fale i kino autorskie)- kino klasyczne amerykanskie to typ kinomatografi, w której istaniała poetyka ...

Nieme kino

Tak naprawdę jednak, nieme kino opierało się głównie na wyrazistej grze aktorskiej oraz na możliwościach kamery. Toteż z chwilą, gdy zsynchronizowanie muzyki i dialogu ze scenami na ekranie stało się możliwe, historia kina niemego zakończyła się.

Współczesna biblia pauperum

Monika Sznajderman opisuje kino w którym bywał – klown wesoły , bywał i smutny rzadko jednak uosabiał pierwiastek demoniczny . Kino masowe , zupełnie dosłownie i otwarcie uczyniło z kolorowej klaunowskiej maski – symbol wcielonego zła .

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Czemu służyć ma kino?

O popularności kina świadczyły liczby – w Warszawie końca lat trzydziestych przez ponad 60 sal kinowych co wieczór przewijało się ponad 32 tys.

Bałtyk

Bałtyk jest morzem śródlądowym, otoczonym lądem tylko jednego kontynentu. Jest też jednym z najmłodszych mórz Atlantyku. Rozwój naszego morza związany jest z wytapianiem się lodowca w czasie ostatniego zlodowacenia północnopolskiego, oraz ze wznoszeniem i obniżaniem się obszaru północnej Europy. Około...

Euroregiony Polski - EUROREGION "BAŁTYK"

Umowę o utworzeniu Euroregionu "Bałtyk" podpisali w dniu 22 lutego 1998 roku przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz przygranicznych regionów państw leżących nad Morzem Bałtyckim: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Rosji i Szwecji.

Obszar polskiej części Euroregionu obejmuje 123 gminy województwa...

Topografia współczesnego Bałtyku

Topografia współczesnego Bałtyku jest wynikiem działań kilku działających, bądź kolejno zmieniających się, czynników jak najściślej jednak związanych z procesem zlodowacenia. Czynniki te to:

. Cofanie się lądolodu, ściślej mówiąc, stopniowe topnienie lodowca, który pokrywał masyw Skandynawski...

Zanieczyszczenia wód i oceanów

Nieoczyszczone ścieki wpuszczone do rzek, jezior i mórz zatruwają a czasami całkowicie niszczą życie biologiczne tych środowisk. Organizmy, które przystosowują się do życia w zanieczyszczonych wodach często stają się nosicielami chorób. Nieoczyszczone ścieki wpuszczone do rzek, jezior i mórz zatruwają...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku

Morze Bałtyckie jest najmłodszym morzem na Ziemi - liczy zaledwie 12 tys. lat, podczas gdy inne morza powstały przed wieloma milionami lat. Podobnie jak jeziora polodowcowe powstało ono wskutek ocieplania się klimatu i topnienia lodowca, w jego krótkiej historii następowały poważne zmiany poziomu wód, linii...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku

Zlewisko Bałtyku jest prawie pięciokrotnie większe od jego powierzchni i wynosi około 1 mln 721 tys. km2. Jest to rejon spływu wielu rzek zasobnych w wodę takich jak Newa, Wisła, Kemi, Dźwina, Niemen, Odra i innych, wnoszących do Bałtyku ok. 440 km3 wód rocznie.

W zlewisku Bałtyku żyje obecnie ok. 80...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Ogólna charakterystyka zanieczyszczeń dopływających do Bałtyku

Zanieczyszczenia dopływają do Bałtyku z różnych źródeł: z lądu-ze źródeł punktowych i rozproszonych np. kolektory ścieków, ujścia rzek, z atmosfery oraz z morza-zanieczyszczenia ze statków, zatapianie urobku pogłębiarskiego z kanałów portowych i stoczniowych.

Najbardziej narażona jest strefa...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Źródła dopływu substancji toksycznych do morza

Źródła dopływu substancji toksycznych do morza można podzielić na źródła punktowe (kolektory ścieków, kominy fabryczne) i źródła rozproszone (rolnictwo, transport). Rzeki dostarczają związków toksycznych pochodzących głównie z chemizacji rolnictwa. Ścieki przemysłowe i komunalne, , gazy fabryczne i...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Zanieczyszczenia ropopochodne i katastrofy olejowe

Wody Bałtyku wykazują podwyższony poziom zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Średni poziom stężeń zanieczyszczeń ropopochodnych w wodach otwartego Bałtyku od wielu lat nie zmienia się. Na podstawie szacunków okazuje się, że ze wszystkich źródeł do Bałtyku dostaje się od 21 do 66 tys. ton...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Pierwiastki promieniotwórcze

Oprócz występujących w przyrodzie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, w wyniku przeprowadzania przez człowieka reakcji jądrowych, dostają się do środowiska sztucznie wyprodukowane izotopy promieniotwórcze. Najczęściej występującymi sztucznymi pierwiastkami w wodzie i osadach powierzchniowych...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Zagrożenia Bałtyku

Do potencjalnych zagrożeń Bałtyku należy zaliczyć wszystkie elektrownie jądrowe w zlewisku Morza Bałtyckiego. Szczególnie niebezpieczne są te, które mają reaktory typu czarnobylskiego.

Niestety, nie wszystkie zagrożenia radioaktywne w obrębie Bałtyku są dobrze znane. Wiadomo już, ze w Estonii, w...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w zanieczyszczeniu Bałtyku

Powierzchnia obszarów morskich Polski wynosi 32 677 km2. Stanowią one 8,5% powierzchni całego Morza Bałtyckiego. Terytorium Polski w 99,7% leży w zlewisku Bałtyku, które obejmuje 311 295 km2, a zlewisko Odry i Wisły obszar 313 295 km2. Zlewisko rzek Przymorza obejmuje 17 361 km2. Badania jakości Morza...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Konsekwencje zanieczyszczenia Bałtyku

Skutki zanieczyszczenia Bałtyku można sprowadzić do 2 podstawowych aspektów, które odnoszą się do całego morza:

- Nadmiernego użyźniania wód (eutrofizacja)

- Zatrucia organizmów morskich (intoksykacja)

Istnieje również szereg innych problemów, np. zły stan sanitarny wielu plaż i kąpielisk...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w międzynarodowych programach kontroli środowiska Morza Bałtyckiego

Badania stanu środowiska morskiego polskiej strefy Morza Bałtyckiego prowadzone w 1999 roku przez Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni we współpracy z Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni i Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie były...