Kierownik

Czytaj Dalej

Zadania kierownika projektu

Podstawowe funkcje oraz umiejętności kierownika projektu Kierownik projektu aby sprawnie zorganizować zespół projektowy i dobrze nim zarządzać powinien pełnić podstawowe funkcje: planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania.

Kierownik i jego doradcy - Spiętrzenie obowiązków kierownictwa

W rzeczywistości kierownik wcale nie współpracuje z zespołem, ponieważ musi załatwiać wiele drobnych spraw. Kierownik przemęczony jest najprawdopodobniej złym kierownikiem, gdyż nie umie zorganizować sobie czasu.

Wymagane kwalifikacje kierownika

Podobnie jak politycy, kierownicy mogą stanąć wobec konieczności przystąpienia lub utworzenia koalicji, nawiązania sieci zobowiązań z innymi kierownikami, aby zyskać poparcie dla swych projektów i pomysłów.

Kierownik i jego doradcy - Gabinet i sekretariat kierownika

Ponieważ kierownik nie jest w stanie panować nad wszystkimi sprawami, którymi kieruje, w dużej jednostce organizacyjnej, powołuje się dlatego specjalnie dla obsługi kierownika wydzieloną jednostkę lub stanowisko pracy o nazwie sekretariat, wydział lub biuro.

Analiza pojęć : kierowanie , zarządzanie , kierownik , przywódca.

podporządkowanych mu pracowników lub kierowników , zgodnie z celem tego kto nimi kieruje . Wydaje się , że u podstaw takiego postrzegania terminu w literaturze , wśród autorów brak jest zgodności , co do przyjmowania jednolitych kryteriów dla określania czynności wykonywanych przez kierowników .

Kierownik

Oznacza to, że kierownicy oprócz współpracy z podwładnymi muszą dogadywac się z innymi kierownikami w organizacji a także z klientami, odbiorcami, dostawcami itd.

Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu

; elastyczność w działaniu, wysoki poziom samodzielności i kreatywności; otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi; zdolności negocjacyjne- niezbędne do określenia warunków współpracy z klientami; bardzo dobra organizacja pracy (również podwładnych) ; odporność na stres - umiejętność pracy pod presją czasu ; Cechy osobowości kierownika marketingu Badania przeprowadzone przez Harvard Business School pozwoliły wyróżnić trzy typy osobowości ...

Kierownik i jego doradcy - Autorytet kierownika

W organie jednoosobowym tylko kierownik powinien być źródłem dyspozycji dla podległych mu pracowników, przed nim odpowiadają pracownicy za swe postępowanie, on jest wnioskodawcą nagród, wyróżnień, itp.

Funkcja kadrowa, cechy kierownika organizacji, różnice kulturowe

Cechy, które powinien posiadać kierownik organizacji 1.

Zadania kierownika

Peter Drucker - kierownik powinien być skuteczny i sprawny: skuteczność kierownika - robienie właściwych rzeczy, czyli zdolność osiągania celów sprawność kierownika - robienie rzeczy we właściwy sposób.

Kierownik, przywódca, menadżer, lider1

O ile nie ma ścisłej definicji tych nazw to jednak nazwę kierownik przypisuje się tym, którzy na niskich szczeblach władzy kierują podwładnymi. Nie tak dawano kierownik nie korzystał z internetu i poczty elektronicznej, znał względnie stały zestaw narzędzi niezbędnych do poprawnego wypełniania swoje roli.

Teoria cech osobowości kierownika

Ząbkowicz sporządził następującą listę cech osobowości kierownika: umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń, skutków i konsekwencji zamierzonego działania, umiejętność przekonywania współpracowników i taktownej współpracy w zespole, odwaga i zdolność podejmowania decyzji, poczucie osobistej odpowiedzialności za spowodowane sytuacje, żywotność i wytrwałość, inteligencja i zdolność ...

Feedback - zastosowanie w pracy kierownika, Pochwała i nagana - konstruktywne właściwości informacji zwrotnej stosowane w pracy kierownika internatu

Cytat ten w najwyższym stopniu powinien dotyczyć oceny pracowników, gdyż każdy z nich chce wiedzieć jak pracuje, a więc oczekuje od swojego kierownika informacji zwrotnej.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Karze grzywny lub pozbawienia wolności bądź obu tym karom łącznie podlega kierownik w przypadku: 1) prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy lub z uwzględnieniem nierzetelnych danych czy też zaniechania ich prowadzenia, mimo istnienia takiego obowiązku; 2) gdy nie wypełnia obowiązków związanych ze sporządzeniem, oddaniem do badania biegłemu rewidentowi, ogłoszeniem i zgłoszeniem odpowiedniemu organowi sprawozdania finansowego.

Kierownik i jego doradcy - Dyskusja nad cechami kierownika

- im mniej szeroki zakres funkcji kierowniczych, tym większe znaczenie mają uzdolnienia i umiejętności techniczne kierownika - im szerszy zakres spraw objętych oddziaływaniem kierowniczym, tym szerzej wchodzą umiejętności formułowania perspektywicznych planów działania, poparte zdolnościami organizowania pracy wielkich zespołów ludzkich.

Kierownik i jego doradcy - Typy kierownictwa

Demokrata ma następujące cechy: - wydaje rozkazy po zasięgnięciu opinii grupy - dba oto, by działalność grupy była opracowana w toku wspólnej dyskusji - wszelką pochwałę czy naganę uważa za sprawę grupy - uczestniczy w pracach jako członek - nie boi się rozdzielać władzy i odpowiedzialności - nie udaje zapracowania Poszczególnym typom kierownictwa odpowiadają różne metody podejmowania decyzji przez kierownika: - decyzje samowładcze ...

Źródła i charakter władzy kierownika w organizacji sieciowej

Na tej samej zasadzie kierownik dobiera sobie współpracowników. W rezultacie wzajemne zależności służbowe często zachodzą na siebie i kierownik jednego przypadku bywa równocześnie podwładnym swego podwładnego w innym zadaniu.

Kierownik i jego doradcy - Osobiste kontakty kierownika

Chodzi tu o prawidłowe ułożenie przez kierownika kontaktów: - wewnętrznych, jest to bezpośredni kontakt przełożonego z podwładnymi, który nie może przekroczyć 5-10 osób reprezentujących kreślone grupy spraw.

Jaka jest lista cech występujących u kierowników skutecznie stosujących władzę wg. Kottera

  Lista cech występujących u kierowników skutecznie stosujących władzę według Johna Kottera: - Wrażliwość na źródło swojej władzy i troska o to, by ich działania były zgodne z oczekiwaniami innych; - Skuteczność; - Wiedza fachowa pozwalająca sprawnie działać w różnych sytuacjach i w odniesieniu do różnych osób; - świadomość kosztów, ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem każdego rodzaju władzy; - ...

Certyfikacja kierowników projektów

Systemy certyfikacji Istnieje wiele systemów certyfikacji kierowników projektów.