Kategoria społeczna

Czytaj Dalej

Zbiór społeczny, kategoria a zbiorowość społeczna

  Kategoria społeczna to zbiór ludzi wyróżnionych na podstawie cech ważnych dla życia społecznego (kategoria zawodowa, wieku, płci, wykształcenia).

Co to jest kategoria społeczna

Jednostki wyróżnione ze względu na cechy ważne dla przebiegu procesów społecznych i względnie stałe, jakimi są zwłaszcza cechy demograficzne i społeczne, nazywamy kategoriami społecznymi.

Podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

opieka

   

Radlińska – działalność kompensacyjno-rewalidacyjną, podejmowaną wobec jednostek niezdolnych do samodzielnej egzystencji (warunek), łącząca się z podjęciem przez opiekuna odpowiedzialności za losy owych jednostek i ich ubezwłasnowolnieniem (główne...

Młodzież jako kategoria społeczna

Młodzież – to kategoria socjologiczna w rozwoju biologicznym człowieka 12-14 Młodością – nazywamy przejście od dzieciństwa do początku fazy dojrzewania Młodość jest zjawiskiem socjologicznym.

Wymień kategorie podziału grup społecznych

I kryterium wielkości: mała, duża

- mała to taka, w której kontakty między członkami mają charakter osobowy (twarzą w twarz),

- grupa duża - gdzie jednostki nie kontaktują się bezpośrednio a z pośrednictwem innych ludzi lub technicznych środków przekazu.

II kryterium podziału to charakter więzi...

KATEGORIE SPOŁECZNE

Wg Goodmana - podstawa jest wykorzystanie technologii.

A) Społeczeństwo Myśliwsko – Zbierackie Społeczeństwo wolne od nierówności społecznej. Nie było wymiany, przywództwa jedynie przywództwo doraźne.

B) Społeczeństwo Kopieniackie – wyodrębniło się w tych miejscach globu gdzie była żyzna gleba...

Inteligencja jako kategoria społeczna

Pojęcie inteligencji jest wieloznaczne( u Domańskiego)-wiąże się z posiadaniem wyższego wykształcenia, pewnego sposobu życia.

Przez inteligencję można rozumieć ludzi, którzy posiadają specyficzne cechy intelektualne, moralne; a także ludzi, których cechuje specyficzny typ orientacji w działaniu...

KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

POMOC SPOŁECZNA jako kategoria pojęciowa ma swój polski rodowód w szeroko rozumianej pracy społecznej.

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Władza jako przejaw nierówności społecznych wg P. Blau’a. Balavenderas

Peter Blau uważa, iż władza jest naturalnym komponentem życia społecznego. Dotyczy ona dysproporcji zasobów na poziomie:

-mikro

-mezo

-makro

Blau uważa, iż stosunki władcze oparte są na dysproporcji. W przypadku deficytów porządanego dobra, następuje uległość i poddaństwo. Istnieje pewna...

Bezrobocie jako kategoria ekonomiczna i problem społeczny

· Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

ROZWINIĘCIE  

1. Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica...

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni...

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Człowiek jest istotą społeczną czy też indywidualistą? Bohaterowie literaccy na przestrzeni epok prezentują różne postawy. Jedni szukają miejsca dla siebie w społeczeństwie, w środowisku. Uznanie otoczenia staje się dla...

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - TRAGIZM JAKO KATEGORIA ESTETYCZNA W UTWORZE

Rozumienie tragizmu jako kategorii estetycznej łączy się z istnieniem konfliktu wyboru.

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Wacław Potocki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury barokowej, zasłynął jako epik, satyryk i moralista. W swych utworach wnikliwie krytykował wady społeczne i polityczne, bronił swobody religijnej, wykazywał dobro ojczyzny.

szlachta przestała być już skutecznym...

Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni wydaje się być bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Człowiek nie może się od...

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Rewolucja jest gwałtownym i krwawym przewrotem społecznym polegającym na obaleniu jednego ustroju i wprowadzeniu innego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz w "Szewcach" przedstawia rewolucję, której dokonują szewcy. Są oni niezadowoleni ze swej ciężkiej pracy i niskich zarobków. Często prowadzą rozmowy na...

Uroda i brzydota świata jako kategorie estetyczne w utworach Żeromskiego

Cechą świata Żeromskiego we wszystkich jego aspektach jest dwoistość. Na urodę i brzydotę ukazaną w utworach Żeromskiego składa się po pierwsze uroda i brzydota człowieka. Najdoskonalszym wyrazem piękna człowieka jest uroda kobiety. Portrety kobiece najczęściej widziane są oczyma mężczyzny...

Polityczna i społeczna odbudowa świata

Założenie i rozmiary niniejszej  Historii  nie pozwalają nam wdawać się w zawiłe i zażarte dyskusje, toczące się dookoła traktatów, a szczególnie Traktatu Wersalskiego, który zakończył Wielką Wojnę. Zaczynamy pojmować, że ten konflikt, chociaż tak straszliwy i ogromny — nic nie zakończył, nic nie...