Kategoria gramatyczna

Czytaj Dalej

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - TRAGIZM JAKO KATEGORIA ESTETYCZNA W UTWORZE

Rozumienie tragizmu jako kategorii estetycznej łączy się z istnieniem konfliktu wyboru.

Uroda i brzydota świata jako kategorie estetyczne w utworach Żeromskiego

Cechą świata Żeromskiego we wszystkich jego aspektach jest dwoistość. Na urodę i brzydotę ukazaną w utworach Żeromskiego składa się po pierwsze uroda i brzydota człowieka. Najdoskonalszym wyrazem piękna człowieka jest uroda kobiety. Portrety kobiece najczęściej widziane są oczyma mężczyzny...

Podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

opieka

   

Radlińska – działalność kompensacyjno-rewalidacyjną, podejmowaną wobec jednostek niezdolnych do samodzielnej egzystencji (warunek), łącząca się z podjęciem przez opiekuna odpowiedzialności za losy owych jednostek i ich ubezwłasnowolnieniem (główne...

ŚRODKI KOMUNIKOWANIA NA TRZY ZASADNICZE KATEGORIE

-  środki wyrażania, do których zalicza wszystkie postacie ludzkiego zachowania werbalnego i niewerbalnego, w szczególności zdolność do wydawania dźwięków, ich wysokość, siłę i barwę, czyli głos i sposób mówienia, możliwość zmiany wyrazu twarzy (mimikę, ruch brwi i oczu), ruchy rąk (gestykulację)...

Broad banding - szerokie kategorie

Najczęściej przejście do broad banding odbywa się poprzez zastąpienie starego tradycyjnego taryfikatora z dużą liczbą kategorii, nowym taryfikatorem liczącym kategorii zaledwie cztery lub pięć.

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Pozostałe kategorie biblijne

Poza tymi trzema głównymi kategoriami biblijnymi, ST prezentuje też inne, które wyrażają charakter nieziemski, transcendentalny i niebieski pośrednika zbawienia.

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu

Wymienia się cztery podstawowe kategorie interpretacji śmierci Chrystusa: odkupienie, zadośćuczynienie, ofiara i zasługa.

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako ofiara

We współczesnym świecie zachodnim nie istnieje już od wieków zwyczaj składania bóstwom ofiar kultycznych, co utrudnia nam pojmowanie tej kategorii z braku odpowiednika w naszym doświadczeniu.

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako odkupienie (okup)

W tym sensie należy rozumieć te teksty NT, które mówią o zbawczych skutkach męki Chrystusa w kategoriach wykupienia (por.

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zadośćuczynienie

Pojęcie to nie jest biblijnym i wywodzi się z refleksji teologicznej. Jego pierwotnym kontekstem jest poszukiwanie więzi, łączności między różnymi prawdami objawionymi, poszukiwanie charakterystyczne szczególnie dla średniowiecza.

Św. Anzelm, w nawiązaniu do wymogów kulturowych swej epoki, starał się...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zasługa

Z drugiej strony sprawiedliwość Boża nie może być pojmowana w kategoriach czystej wzajemności, jako oddająca każdemu, co mu się należy (grzesznikowi karę, sprawiedliwemu nagrodę, czyli to, na co sobie `zasługują').

Podział kapitału intelektualnego na kategorie

  Kapitał intelektualny można podzielić na cztery następujące kategorie:       Aktywa rynkowe czyli potencjał związany z niematerialnymi aktywami rynkowymi, jak: różne marki, klientów, ich lojalność, powtórną działalność handlową, zaległości, kanały dystrybucyjne, różne kontrakty i umowy, jak np.

Kategorie form prawnych przedsiębiorstwa.

  Formy prawne można ująć w dwie podstawowe kategorie formy prawa handlowego, formy prawa publicznego,   Do form prawa publicznego zalicza się jednostki użyteczności publicznej, stanowiące własność państwową lub komunalną i w zasadzie nie nastawione na zysk.

Kategoria swój – obcy. Etnocentryzm

Kategoria swój – obcy odnosi się do wszelkich interakcji międzygrupowych.

Trzy kategorie ludzi wyłączonych z prawa wyborów (kryteria powszechności wyborów)

a) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są niepełnoletnie. Żeby wziąć udział w wyborach trzeba być pełnoletnim;

b) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są skazane na pozbawienie praw wyborczych;

c) w wyborach nie mogą brać udziału ludzie ubezwłasnowolnieni prawomocnym...

Od czego zależy kategoria ruchu drogowego

W zależności od natężenia ruchu drogowego podejmowane są decyzje o modernizacji dróg, poprzez zwiększenie liczby pasów ruchu. Natężenie ruchu określa liczba pojazdów przejeżdżających daną drogą na dobę.

Teoria cech R. Cattella - natura osobowości, pojęcie cechy i rodzaje (kategorie) cech

Osobowość jest tym, co pozwala przewidzieć co dana osoba zrobi w określonej sytuacji.

Celem badań wg Cattella będzie określenie praw co ludzie zrobią w różnych sytuacjach. Aby poznać osobowość, trzeba poznać układ sytuacji i podmiotu, poznać prawa, które rządzą tym układem. Dzięki poznaniu praw...

Jak Kant rozumiał kategorie przestrzeni i czasu?

Podczas gdy rozum wytwarza pojęcia ogólne, zmysły dostarczają nam wyobrażeń jednostkowych. Dostarczają ich przede wszystkim na drodze receptywnej , gdy stykają się bezpośrednio z rzeczami i gdy rzeczy je pobudzają . Wynikiem pobudzenia zmysłów jest wrażenie. Ale czy poza wrażeniami wyobrażenia nie...

KATEGORIA INTERESU PUBLICZNEGO

W związku z tym, że kontekst normatywny, w jakim występuje to pojęcie, jest zróżnicowany, kategoria interesu publicznego pełni wiele funkcji w procesie stosowania prawa.

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Pojęcie władzy w ujęciu Maxa Webera

Max Weber definiuje władzę jako dowolną możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera. Weber przyjmował więc behawioralne podejście do ujmowania władzy (o czym szerzej nieco dalej) pisząc, iż jest to...